Jak na beton aneb průvodce betonářskou kuchyní: 2. díl – Jak připravit stavbu před betonáží základové desky

Beton v čerstvém stavu skýtá neuvěřitelné možnosti a lze s ním dosáhnout jakéhokoliv tvaru konstrukce. Základy se proto mohou zdát jako nejjednodušší, až primitivní. Stačí přeci beton nalít do výkopu. Nebo nestačí? Tomu, jak se na betonáž správně připravit, jsou věnovány následující řádky.

Než s betonáží vůbec začneme, je nejdříve nutné vědět, jaká je únosnost základové zeminy, kde se chystáme dům postavit. Dle toho je třeba se rozhodnout pro základové pasy nebo základovou desku.

Kdy volit založení domu celoplošné a kdy na pasy

Pokud je únosnost základové zeminy nedostatečná, volí se založení domu celoplošné na tzv. základové desce. Tento způsob je o něco nákladnější, než založení na tzv. pasech, umožní však rovnoměrné sedání objektu a eliminuje trhliny ve zdivu, vznikající nerovnoměrným sedáním objektu na základových pasech. Základová deska přenáší zatížení všech pater domu do základové zeminy. Při zakládání na pasech se mezi pasy betonuje podkladní beton, který slouží k položení hydroizolace a který přenáší zatížení od příček, nábytku a provozu v přízemí do podkladní zeminy.

Pro zvídavé

Podrobně se seznámit s procesy provádění betonových konstrukcí máte možnost na seminářích Beton University. V 7. ročníku jsou vypsána zajímavá témata. Bližší informace a termíny seminářů jsou k dispozici na www.betonuniversity.cz.

Autodomíchávač na beton – nedílná součást pro přepravu transportbetonu

Dobré rady ...

Nejdříve začněte skrývkou ornice v ploše budovaného objektu. Potom ji uložte stranou, neboť se později většinou hodí na finální úpravu pozemku. Následně, v souladu s projektovou dokumentací, proveďte vytyčení stavby. Podle vyznačeného obrysu základů realizujte výkop základových pasů. Nakonec výkop ručně dočistěte. V této fázi doporučujeme, abyste si přizvali technický dozor, který zkontroluje stav tzv. základové spáry. Separaci betonu od zeminy zajistí podsyp těženým kamenivem (štěrk), ideálně frakce (tj. hrubosti) 16/32. Jeho zhutněním připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu.

Po ošetření základové spáry proběhne na úrovni základové spáry montáž zemnící pásoviny, jejíž vývody nad úroveň základů navážou na budoucí napojení hromosvodu. Prostupy pro následnou montáž kanalizace, napojení vody, elektřiny a další instalace umístěte dle projektu a před betonáží důkladně utěsněte. Požadovanou únosnost podkladní betonové desky betonované mezi pasy si zajistíte před betonáží vložením armovací sítě (ocelové sítě menšího profilu drátu), která ji zpevní. Pokud volíme jako způsob založení betonovou desku, musíme jí vyztužit vždy.

Před betonáží by měl správné provedení prací zkontrolovat stavební dozor. Chyby při provádění základů se totiž mohou později vymstít, v extrémních případech může být narušena dokonce statika konstrukce domu. Opravy základů jsou obtížné, často téměř nemožné, kromě toho vždy velmi drahé.

Tip pro vás

V některých případech lze velmi dobré houževnatosti betonové konstrukce dosáhnout využitím tzv. drátkobetonu, např. značky STEELCRETE. Ten tak může částečně nebo úplně nahradit výztužné ocelové sítě. V případě podkladního betonu nebo betonové základové desky lze výztužné sítě tímto produktem nahradit zcela. Ocelová vlákna se do čerstvého betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem. Podrobnosti o drátkobetonu na www.transportbeton.cz.

Připravená plocha na stavbě před betonáží drátkobetonu STEELCRETE

... a jak jsme zakládali náš dům v 90. letech minulého století

Šlo o poměrně malou stavbu – řadový dům (7,5 × 10 m) a projekt obsahoval sklep. Pozemek byl v dolíku, v místech, kde byl v minulosti tzv. písák, tzn. bez ornice. Tu jsme naopak museli po dostavění domu koupit a na pozemek po dokončení stavby přivézt. Zakládali jsme dům na pasy, což bylo v tehdejší době běžné. Abychom se dostali na správnou úroveň se sousedy, bylo nutné v některých místech základové pasy došalovat. Po založení domu na pasy jsme betonovali podkladní beton, který sloužil k položení hydroizolace.

Pozor

Dobře si naplánujte jednotlivé kroky, neboť špatné návaznosti jednotlivých kroků přípravy a betonáže vzniká časová prodleva, kdy hrozí, že se do výkopu začnou sunout stěny, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají vyztužené, a tak je mohou přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese riziko následného praskání nosného i nenosného zdiva.

Zkušenost: Dle projektu mělo být postaveno dohromady všech šest řadovek, tedy základy o rozměru (45 × 10 m) a se společnou zdí mezi sousedními byty. Dohodli jsme se však, že si každý z nás postaví řadovku s vlastními základy, obvodovými zdmi a mezi zdmi sousedů necháme několikacentimetrovou dilatační spáru. Toto řešení nám bylo rozmlouváno, že si tím zmenšíme obytný prostor. Během několika málo let se však ukázalo, jak velmi moudré rozhodnutí to bylo. Hmota se tak rozdělila a jednotlivé domy si mohly začít sedat každý zvlášť. Tím se eliminoval vznik trhlin ve zdivu.

Autor:
Foto: Archiv firmy