Návrh větrání s rekuperací systémem flexibilního paprskovitého rozvodu v podhledu a podlahové vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda v zobrazení skrytých stavebních konstrukcí.

Jak na technická zařízení budov v ArchiCADu

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov. Tvoří projekční tým odborníků techniky prostředí schopný zvládnout jakkoliv složitá technická a časově náročná zadání. Pro svoji práci využívá specializovaný TZB BIM systém DDS-CAD, výpočtové programy DEKSOFT, ale také ArchiCAD, určený převážně pro projektanty pozemního stavitelství a architekty, včetně jeho doplňkového nástroje TZB modeláře, jenž je nástrojem pro koordinaci a navrhování rozvodů ve zdravotechnice, vzduchotechnice, vytápění, chlazení aj.

Používání TZB modeláře a jeho výstupů nám umožňuje předkládat koordinujícím projektantům naše technická řešení v prostoru. Návrh vnitřních rozvodů TZB lze provádět ve 3D, ale také v půdorysech, libovolných pohledech, perspektivách a řezech. Vypracováním 3D modelu se sami přesvědčíme o správnosti řešení a možnosti skutečného provedení a vyhneme se případným komplikacím souvisejícím se špatnou vzájemnou koordinací jednotlivých profesí a kolizím se stavebními konstrukcemi. TZB modelář pracuje s hmotou a prostorem, nezabývá se dimenzováním jednotlivých prvků. Dimenzování všech profesí řešíme odděleně, což vzhledem k databázi našich pomůcek pro dimenzování v tabulkových procesorech a vlastní zkušenosti nepředstavuje komplikace v používání TZB modeláře. Modely a z nich odvozené vizualizace jsou naší vizitkou a zároveň příležitostí, jak se kvalitativně a vizuálně odlišit od konkurence, pracující pouze v prostředí 2D CAD systémů.

TZB modelář, nástroj pro koordinaci i projekci

TZB modelář je doplněk ArchiCADu, který se nově (od verze 24) stal jeho integrovanou součástí (všech forem licencí – komerčních, školních, studentských i učitelských). TZB modelář je CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra. Je určen pro architektonické kanceláře a stavební projektanty. Jeho pomocí lze načíst, upravovat i vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras) v BIM projektu. Detekci kolizí mezi takto načtenými TZB projekty a stavebním projektem lze provést automaticky. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat.

Prostorové zobrazení detailu vnitřní kanalizace se zařizovacími předměty.

Rozsáhlá knihovna TZB prvků

Knihovna TZB modeláře obsahuje speciálně konfigurované prvky s inteligentními připojovacími body pro automatické začlenění prvku do TZB systému. Funkce inteligentní trasování rozvodů dovoluje navrhnout i větvenou síť sérií kliknutí myší. Chytrý kurzor ArchiCADu a jeho systém dočasně zobrazovaných pomocných vodicích čar jsou dalšími pomůckami pro jednoduché a rychlé navrhování technických rozvodů. Navrhovat trasu rozvodu lze v půdorysu i ve 3D zobrazení. TZB modelář nabízí plně automatizovanou funkci pro identifikaci a zobrazení kolizí mezi stavební konstrukcí a technickými rozvody. Detekce kolizí zobrazí přesné umístění nesrovnalosti v příslušném půdoryse i 3D pohledu. Všechny kolizní položky jsou automaticky přidány do palety Anotační nástroje, jež poskytuje snadný přístup k ID všech zjištěných kolizí. Projektanti mohou rychle posoudit identifikované kolize a určit jejich polohu v projektu. Pomocí nástroje Prostup (od ArchiCADu 23) lze automaticky vytvořit a vykazovat prostupy stavebních konstrukcí vzduchotechnického potrubí.

Půdorys vzduchotechniky z prvků TZB modeláře v rodinném domě s vygenerovanými dvěma řezy pro koordinaci umístění jednotky a vyhnutí potrubí v technické místnosti.

Spolupráce se specialisty

Projekty TZB systémů lze do ArchiCADu s TZB modelářem přímo importovat ze specializovaných aplikací Autodesk AutoCAD MEP, Revit MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD, atd. prostřednictvím formátu IFC. Takto načtené TZB systémy jsou identifikovány a automaticky převedeny na nativní TZB objekty ArchiCADu. Komunikace probíhá prostřednictvím doplňků (add-ons) vyvíjených Graphisoftem, které lze zdarma nainstalovat do aplikací Autodesk AutoCAD MEP a Revit MEP.

Prostorové zobrazení vytvořeného modelu vzduchotechniky doplněné o základní popisky jednotlivých elementů v ArchiCADu.
Autor: Ing. Pavel Gergela, Ing. Kamil Goroš
Foto: archiv TZB-energie CZ s.r.o.