Jen opakovaným měřením se hluk nesníží

Firma Greif akustika soustřeďuje činnost do dvou základních směrů. Provádí akustická měření a na základě rozborů měřených údajů navrhuje komplexní řešení problému hluku. Druhým směrem je realizace navržených opatření. Ta zahrnuje vlastní výrobu zvukoizolačních prvků, jejích dodávku na místo určení, instalaci a uvedení do provozu. Nakonec je dosažený akustický efekt ověřen měřením.

  Posuzování a řešení akustické situace patří k základním a zároveň nejkomplikovanějším disciplínám stavební fyziky a inženýrství. Komplikovanost spočívá v tom, že při vnímání zvuku (hluku) se uplatňuje mnoho specifických, objektivních i subjektivních jevů.
   Mezi objektivní patří už sám mechanismus šíření zvuku, při němž se uplatňují různé rezonanční jevy, pohlcování, odraz, lom a interference zvuku. Tyto jevy se v různých situacích uplatňují v různé míře a není vždy snadné mezi nimi nalézt takové, jejichž kvantifikací lze provést objektivní posouzení akustické situace.
   Subjektivní vjem vnímání zvuku je ovlivňován rovněž řadou činitelů počínaje citlivostí sluchového orgánu v závislosti na kmitočtu, kmitočtovou závislostí zvukového vjemu na hladině akustického tlaku, délkou trvání akustického děje a jeho informačním obsahu atd.
   Z uvedeného plyne, že řešení problémů technické akustiky je většinou velice složité a závisí na velkém množství vlivů, z nichž ty podstatné je nesnadné identifikovat a mnohdy i změřit. Proto se specialisté v této oblasti více než jinde opírají vedle hluboké znalosti, bohaté praktické zkušenosti a léty prohlubovaný akustický cit. V tomto oboru se více než jinde vyplatí svěřit problém hluku pouze kvalifikované osobě s bohatými praktickými zkušenostmi a úspěšnými realizacemi. Jedním z nevelkého počtu takových odborníků je Karel Greif, majitel stejnojmenné firmy Greig akustika, s.r.o., dobře známé dnes už i za hranicemi České republiky. Ten se spolumajitelem Liborem Vágnerem založil společnost již v roce 1992. Firma navázala na dlouholeté zkušenosti svých zakladatelů v oblasti technické akustiky a snižování hluku získaných v bývalém výzkumném ústavu ČKD.
   V začátcích se zájem firmy soustředil především na měření hluku, akustické studie a projekční činnost. Postupem času začaly přibývat také realizace navržených opatření a související výroba drobných akustických elementů. Postupně tak společnost přešla až k dodávkám »na klíč«. To zahrnuje vše od posouzení problému až po realizaci, kdy výsledkem je snížení hluku na pod meze povolené příslušnými předpisy.
   S růstem produkce se zvyšovala i výrobní a technická základna. Důraz byl kladen především na nepřetržitou modernizaci výrobního programu. Souběžně s tím firma rozšiřovala výrobní a skladovací plochy, zprvu do prostorů v Praze Kyjích, a potom v roce 1999 zakoupila výrobní areál v Uhlířských Janovicích, kam byla přesunuta výroba a hlavní sklad. Pro pražské odběratele byl počátkem roku 2000 zřízen mezisklad v Kubíkově ulici v Praze 8. Sídlo firmy se již od založení nachází ve vlastním objektu v Praze Ďáblicích.

Přehled výroby
   Výrobky jsou vyráběny podle vlastních návrhů, některá řešení jsou původní a chráněna. Mimořádná pozornost je věnována kvalitě výroby a kontrole výrobků.
   Pro útlum hluku od lopatkových strojů byla např. navržena nová řada buňkových tlumičů G, jejichž využívání se rychle rozšířilo a v roce 1997 již dosahovala roční produkce cca 20 000 ks. V relativně krátkém období byla provedena modernizace výrobního programu a uvedena na trh nová řada tlumičů výfuku motorů, kde původní stavební komorové tlumiče byly nahrazeny řadou ocelových svařovaných těles podstatně menších rozměrů s vyšším dosahovaným útlumem. Byl zaveden nový typ izolačních skříní, modernizována konstrukce neprůzvučných dveří a vrat. Součástí sortimentu se staly izolační skříně pro velké energetické stroje, turbíny, kogenerační jednotky a náhradní energetické zdroje. Postupně byly rekonstruovány tlumiče hluku výfuku motorových lokomotiv a po ověření operativně zavedeny do výroby. Působnost firmy Greif akustika v oblasti odhlučnění je velmi široká, jak vyplývá z následujícího přehledu:
• Kotelny a předávací stanice,
• Výtahy a eskalárory
• Ventilace
• Chlazení
• Strojovny náhradních zdrojů elektrické energie
• Trafostanice
• Garážová vrata a mobilní garážová stání
• Kompresorovny
• Sanita
• Doprava
• Komunální hluk a přeslechy
• Pracoviště
• Průmyslové areály
   Titulek článku, jež je zároveň firemním mottem firmy Greif akustika, s.r.o., vypovídá sám o sobě mnohé nejen o filosofii podnikání obou majitelů firmy, ale zejména o přímočarosti přístupu firny k řešení problémů.
   Objeví-li se k údivu investora či projektanta stavby, v jejíž blízkosti žijí nebo pracují lidé, nedostatečně odhlučněné zařízení, které trvale ruší dobrovolné i nedobrovolné posluchače a může být příčinou vzniku přechodných nebo i trvalých problémů nebo až škod na zdraví, spustí se obvykle série opakovaných měření. Ta se dějí ve smyslu hygienického předpisu sv. 37/1977 Sb., jenž se váže k vyhlášce 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a někdy je jejich nevyřčeným cílem vykázat stěžovatele do patřičných mezí poukazem na hlučnost, která nevybočuje z rámce předpisů. Nezřídka se to podaří, zvlášť, jestliže výsledek zkoušky závisí na uspořádání experimentu a na zkušenostech (někdy rozuměj odpovědnosti) osoby, která měření provádí.
   Společnost Greif akustika naopak lidem s problémy hluku ráda pomůže. Jejím krédem je, že je již při projektování staveb a zařízení, jež by mohly být zdrojem hluku, musí stát specialista - akustický technik, aby se budoucím problémům předešlo, a pokud už k problémům s neodhlučněným zařízením dojde, je vždy tou nejlepší cestou zdroj hluku co nejlépe odclonit. 
Autor:
Foto: Archiv firmy