Josef Hlávka, architekt, stavitel a mecenáš (část 1.)

Světová organizace UNESCO vyhlásila letošní Jubilejní rok Josefa Hlávky Světovým kulturním výročím UNESCO. Je to významná pocta českému rodáku z Přeštic u Klatov, od jehož úmrtí uplynulo jedenáctého března právě sto let.

S těmito zkušenostmi a s tímto vědomím byla v minulých dvou letech pořádána konference Podlahy 2006, respektive 2007 a v současné době probíhá revize základní podlahářské normy ČSN 74 4505 „Podlahy – Společná ustanovení”. Text je již hotový, prošel několika koly připomínkování a norma by měla být vydána v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku. Diskuze nad novou normou bude jistě jedním z témat připravované konference PODLAHY 2008, která se bude konat 25. a 26. září 2008 v konferenčním sále Masarykovy koleje v Praze.

Požadavky na správně provedený návrh podlahy

Norma je kompletně přepracovaná. Jednou ze změn oproti předchozí je úprava požadavků na správně provedený návrh podlahy, kterému bych rád věnoval následující odstavce. Podlahu nelze vnímat pouze jako povrchovou tzv. nášlapnou vrstvu, ale jako souvrství, které vcelku zajišťuje širokou škálu vlastností. Od dlouhodobé trvanlivosti, snadné čistitelnosti, bezpečnosti provozu na povrchu až po akustické a tepelně izolační vlastnosti.

V případě občanské a bytové výstavby se jedná obvykle o plovoucí podlahy, kdy na stropní konstrukci je položena lehká a relativně měkká vrstva, která je překryta tuhou nosnou vrstvou (např. cementovou nebo anhydritovou mazaninou, montovanými deskami apod.). Povrch pak je tvořen nášlapnou vrstvou zvolenou s ohledem na využití interiéru.

U průmyslové podlahy se prakticky vždy jedná o betonovou desku uloženou na podloží s definovanými deformačními vlastnostmi a povrchovou nášlapnou vrstvu zvolenou podle specifických podmínek.

Úprava pojmů

V souladu s normami upravujícími geometrickou přesnost ve výstavbě byly upraveny pojmy „rovinnost povrchu” a „místní rovinnost povrchu”. V případě rovinnosti povrchu se sledují odchylky výškové úrovně náhodně vybraných bodů skutečně provedené podlahy od výškové úrovně definované v projektu. Tento parametr je důležitý zejména pro návaznost podlahy na okolní konstrukce, např. dveře. V případě místní rovinnosti povrchu se sledují odchylky povrchu podlahy od proložené úsečky reprezentované dvoumetrovou latí. Ta je důležitá pro provoz na podlaze a komfort jejího používání.

V případě spár v podlaze je třeba rozlišovat na spáry smršťovací, které umožňují, aby proběhly přirozené objemové změny materiálů (zejména betonu), které mají dočasnou funkci, a spáry dilatační, které umožňují teplotní dilataci jednotlivých konstrukčních celků a musí zajistit volnost pohybu po celou dobu životnosti konstrukce.

Specifikace podle požadavků uživatele

Pokud mají být v podlahové konstrukci vedeny jakékoliv sítě, je třeba jejich uložení specifikovat již v návrhu podlahy, protože mohou představovat oslabení nosné vrstvy podlahy, případně tepelné nebo zvukové mosty apod. Vedení rozvodů v nosné desce průmyslové podlahy je nežádoucí.

Aby podlaha byla skutečně správně provedena ke spokojenosti jejího uživatele, je třeba specifikovat další požadavky podle konkrétní situace a hlavně informace z návrhu podlahy předat konkrétním pracovníkům, kteří mají provádět příslušné podlahové vrstvy. Kvalitu provedení pak následně kontrolovat. Velmi se proto doporučuje, aby byl při předávání staveniště sepsán předávací protokol, ve kterém bude popsán stav a parametry konstrukce v době předání a požadavky na prováděné vrstvy. Následně po provedení pak tyto požadavky zkontrolovat. Věříme, že konference PODLAHY 2008 bude ideálním místem pro odbornou diskusi, například nad textem revidované normy ČSN 74 4505 „Podlahy – společná ustanovení”.

Autor:
Foto: Archiv firmy