Komplexní řešení dešťové vody pro města a obce

Záchytné systémy na dešťovou vodu, které umožňují její další hospodárné využití, se stále více dostávají do povědomí odborné i laické veřejnosti. Dlouholeté zkušenosti v komplexním řešení dešťové kanalizace má společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o., výrobce a dodavatel plastových vodovodních a kanalizačních potrubních systémů.

Problematika hospodaření s dešťovou vodou z různých důvodů začíná čím dál více zajímat nejen majitelé RD (využití vody na zahradě, v domácnosti), investory (úspory za poplatky stočného), ale samotná města a obce. Investice na dešťovou, potažmo jednotnou kanalizaci včetně ČOV, tvoří v rozpočtech měst a obcí významnou položku dosahující až stovek milionů. Úspory v této oblasti se pak mohou, při vhodném řešení, pohybovat i v řádu desítek mil korun. Opatření, která mohou vést ke snížení nákladů u stávající kanalizace (nevyhovující kapacita) nebo pro nové projekty kanalizace (menší dimenze), jsou vítána.

Zasakování dešťové vody

Neméně důležitý efekt správného hospodaření s dešťovou vodou je vliv zasakované vody na stav zásob podzemní vody. Je obecně známo, že trvale dochází k poklesu zásob podzemní vody. S tímto problémem se potýká nejen Česká republika, ale téměř každý stát světa. V době, kdy se neustále rozšiřuje zastavěné území a tím pádem vzrůstá odtok na úkor přirozeného zasakování vody, je možnost infiltrace dešťové vody do horninového prostředí přímo na místě jejího spadu pozitivním příspěvkem do vodní bilance krajiny. Během posledních let se stále více setkáváme s extrémními projevy počasí, které nebyly dříve tak časté. Přívalové deště vyvolávající lokální povodně (např. Novojičínsko, Jesenicko 2009) nestačí přirozeně vsakovat do půdy, ale povrchově odtékají do recipientu a nepodílí se na obnově půdní vláhy ani zásob podzemní vody.

Zasakování je nejideálnější způsob, jak se „problematické” dešťové vody zbavit, nezpůsobovat škodu na majetku a pozitivně ovlivňovat vodní bilanci krajiny. Pro komplexní řešení dešťové kanalizace (návrhu zasakovacích objektů) se můžete obrátit na zástupce firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Na trhu firma působí dlouhodobě (v západní Evropě od roku 1955, v ČR od roku 1994) a rovněž na poli hospodaření s dešťovou vodou má dlouholeté zkušenosti z domova i ze zahraničí.

Návrh vsakovacího systému

Hlavním předpokladem pro návrh zasakování jsou vhodné hydrogeologické podmínky, které musí v místě navrženého vsakovacího systému (tzv. vsakovací galerie) prokázat hydrogeologický průzkum s vsakovací zkouškou ve hloubce uvažovaného dna galerie. Mezi další nezbytné vstupní údaje patří: velikost odvodňované plochy s koeficientem odtoku (např. asfalt 0,9 × nespárovaná dlažba 0,6), návrhová intenzita a doba deště, bezpečnostní faktor.

Ve spolupráci s řešitelem projektu je firma Wavin schopna bezplatně zpracovat návrh a rozpočet včetně komplexní technické podpory. Pro lokality, které svými geologickými podmínkami (vysoká hladina podzemní vody, nepropustné (jílové) geologické struktury aj.) nejsou vhodné pro realizaci vsakovacích galerií, je možné navrhnout jednu retenční nádrž nebo jejich soustavu. Retenční nádrže snižují odtokové maximum, prodlužují dobu odtoku a tím pozitivně působí na navazující kanalizaci. Neméně důležité jsou pozitivní dopady na ČOV nebo vodní tok, kde je kanalizace zaústěna.

Pro investory (obce a města) je při realizaci nových kanalizací příp. rekonstrukci stávajících systémů nejdůležitější finanční náročnost projektu. I přes ekonomickou podporu z fondů EU zůstává řada projektů jen na papíru a realizace se oddaluje. Využití vhodných geologický podmínek pro zasakování, vytváření retenčních objektů, úspory plynoucí z menších dimenzí (cena potrubí, menší výkopy a transport zeminy apod.), to vše může mít pozitivní finanční dopad na stavbu a tím se přiblíží realizace celého projektu.

Vsakovací boxy

Pro vytváření akumulačních galerií, potřebných objemů a tvaru je možné použít plastové (polypropylén PP) boxy WAVIN Azura a WAVIN Q-Bic. Hlavním prvkem uvedených systémů je vždy plastový vsakovací box, kde systém Azura má rozměry boxů 500 × 400 × 1000 mm a systém Q-Bic 600 × 600 × 1200 mm. Tento akumulační box díky své speciální vnitřní struktuře vytvoří, po vyskládání boxů (galerie), průběžné kanály velkých rozměrů (cca 500mm). V případě potřeby umožňují provést revizi a následné čištění zasakovacích nebo retenčních galerií klasickými inspekčními kamerami a čistícími systémy. Jako vstup této techniky do galerie slouží standardní revizní šachty WAVIN o průměrech DN 600 nebo DN 400, které je možné osadit přímo na akumulační blok pomocí přechodových adaptérů.

Vsakovací systém tvořený plastovými boxy WAVIN Q-Bic

Dle projektu se tyto boxy skládají do požadovaných objemů, spojují spojovacími elementy (horizontální a vertikální směr). Vsakovací objekty se obalují geotextilií, aby nedocházelo k vnášení okolního materiálu do akumulačního prostoru a ten se nezmenšoval. Retenční objekty je možné vytvořit opracováním hydroizolace na těchto akumulačních boxech. Akumulační boxy jsou obaleny ochrannou geotextilií, pak následně svařovanou hydroizolační folií (PVC, HDPE) a opět ochrannou geotextilií.

Systémy Wavin Azura a Wavin Q-bic jsou vhodné pro umístění např. do zatravněných ploch, příjezdových komunikací, odstavných parkovišť. Pro konkrétní případy je potřeba, ve spolupráci s technickou podporou firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o., stanovit minimální výšku krytí podle použitého zásypového materiálu, hloubky uložení, hladiny podzemní vody a předpokládaného užívání upraveného terénu (povrchu).

Příprava české normy

Základní technickou pomůckou při zpracování návrhu zasakovacího nebo retenčního objektu by měla být platná norma. Tato česká norma v současné době neexistuje, ale pod Ministerstvem zemědělství ČR je veden Resortní úkol, který českou normu připravuje. Ve spolupráci několika institucí připravuje českou normu, která ve svých základech vychází z platné německé normy ATV-DVWK-A 138. Česká norma by měla dále řešit kvalitu (čistotu) zasakované vody.

Detail vsakovacích plastový boxů Q-Bic

V následujících měsících se v ČR rozjede také projekt WAVIN – Intensio (komplexní řešení pro hospodaření s dešťovými vodami), který svým záběrem bude obsahovat prvky k zachytávání (odvodnění střech), transportu (potrubí), filtraci a čištění (filtry, ORL), retenci a zasakování a využití dešťových vod.

Seznamte se s našimi systémy na výstavním stánku společnosti WAVIN Ekoplastik s.r.o. na Mezinárodním vodohospodářském veletrhu WATENVI, který se koná na brněnském výstavišti ve dnech 25. až 27. 5. 2010. Najdete nás v hale P, č. stánku 055. Pro zaslání vstupenek zdarma pište na info@wavin.cz.

Autor: Ing. Lukáš Mejzlík
Foto: Archiv firmy