Konstrukční systém YTONGpro stropy a střechy

Snazší práce, rychlá výstavba a výhody masivních konstrukcí: tiché a klidné bydlení, v létě příjemný chládek, v zimě teplo. Odpadá nadbetonávka s výztužnou sítí KARI. To jsou přednosti systému YTONG Ekonom pro strop a YTONG Komfort pro střechu. Oba se pokládají stejně, střecha má sklon až do 40°. Jsou vhodné i pro „téměř nulové“ domy nebo pasivní podle programu ZÚ II.

Velkým zdrojem inspirace tohoto stavění jsou jižní země, jmenovitě nám blízké Chorvatsko. Zejména masivní, těžká střecha je zde v létě rozhodující pro udržení příjemného chládku v domě. Místní řemeslníci si poradí i se střešními valbami, úžlabími či vikýři. Masivní strop ze stejného systému příznivý pobytový efekt ještě vylepší. Tomuto řešení se odborně říká žebírkový, železobetonový vložkový strop (či střecha). Vedle vysokých užitných výhod je s ním snadná a rychlá práce.

V našich podmínkách se setkáváme nejen s teplotními extrémy v létě, ale i v zimě. Střecha YTONG Komfort umožňuje z vnější strany položit libovolnou tloušťku tepelné izolace. Připomíná to nadrokevní izolace na dřevěných střechách. Izolant může být obecně jakýkoliv, např. systémová tepelná izolace Multipor, pěnový polystyrén, desky PUR a PIR, minerální vlna (vsazená do roštu) apod. Tepelná izolace podstatně sníží unik tepla střechou v zimě; v létě naopak zabrání vstupu tepla do budovy. Stojí za zmínku, že právě tepelná izolace Multipor je v létě nejodolnější vůči sálavému prohřívání od sluncem rozpálené krytiny.

Význam má i to, že výstavbu střechy lze svěřit z velké části nebo dokonce úplně do rukou stavební firmy. Odpadají tesařské práce. Dokončení střechy po pokládce tepelné izolace spočívá už jen v položení pojistné hydroizolace a připevnění kontralatí, kterými se pomocí závitových tyčí „přitáhnou” izolační desky s hydroizolací ke střeše. V této fázi může stavební firma povolat pokrývače, nebo může střechu i s krytinou sama dokončit.

Popis výrobku a použití

Systémy Ytong Ekonom a Ytong Komfort je montovaný konstrukční systém pro stropy, resp. střechy. Skládá se z železobetonových nosníků Ytong a vložek Ytong+. Nosník je příhradová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu 120 × 40 mm. Délky nosníků: 1,0 až 8,20 m po 0,20 m.

Rozměry vložek jsou 599 × 249 × 250 nebo 599 × 249 × 200 mm. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 × Ø8. Snížená vložka má rozměry 599 × 125 × 100 mm. Návrhová hodnota užitného zatížení stopu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.

Montáž

Montáž probíhá podle tradičního postupu: 1. uložení nosníků, 2. podepření konstrukce, 3. položení vložek, 4. zálivka betonem.

Položené konstrukce YTONG Ekonom a YTONG Komfort se nenadbetonovávají, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby. Součástí dodávky je kladečský plán a statika. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost. Výztuž a její uspořádání se může lišit dle zvyklostí dodavatele, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu.

Prostup střechou podle
ČSN 73 0540; W/(m2K)
Požadavek
U = 0,30
Doporučení
U = 0,20
Požadavek pro PD
U = 0,11
Tloušťka izolace na střeše
YK tloušťky 250 mm
50 mm120 mm280 mm
Tab. 1: Přibližná tloušťka izolace na střeše YTONG Komfort (YK) tloušťky 250 mm pro docílení součinitele prostupu tepla na úrovni hraničních hodnot energetické klasifikace staveb podle ČSN 73 0540-2.

Tepelná izolace střechy

Aby bylo dosaženo co nejvyšší plošné hmotnosti, která má mj. zásadní vliv na stabilizaci vnitřní teploty, je střešní (tedy i stropní) vložka zhotovena z pórobetonu tř. P4-500 s objemovou hmotností 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,13 W/(mK). Ve střešní aplikaci je tedy nutné zateplení.

Zateplení se provádí z horní, tedy venkovní strany střechy YTONG Komfort. Na rozdíl od klasické mezikrokevní izolace ve dřevěných střechách lze na střeše YTONG Komfort provést zateplení souvislou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů.

Připevnění izolace a střešní krytiny

Popíšeme nejčastější případ, kdy jsou na střeše použity střešní tašky nebo jiná skládaná krytina. Jiné případy lze pak odvodit.

Po položení vložek do nosníků s ocelovou příhradovou výztuží a zalití nosníků betonem, vpravíme do ještě čerstvého betonu dostatečně dlouhé závitové tyče pro budoucí ukotvení kontralatí. Tyče vkládáme v pravidelných intervalech podle rozměrů izolačních desek. Po ztuhnutí betonu se na střechu položí „na sucho”, tj. bez lepení, izolační desky a na ně, v dalším kroku, paropropustná kontaktní pojistná hydroizolace. Na šrouby se pak nasadí kontralatě, které se maticemi přitáhnou k podkladu; tím dojde k ukotvení pojistné hydroizolace a izolačních desek ke střeše. Pak následuje už jen připevnění latí a pokládka střešní krytiny.

Difúzně otevřená střecha

V případě, že jako izolant zvolíme Multipor, získáme vysokou tepelnou akumulaci a tepelnou setrvačnost střechy, což oceníme zejména v létě. Zároveň s tím difúzně otevřenou střechu, kterou může snadno prostupovat vodní pára z vnitřku ven. Tyto střechy jsou považovány za velmi bezpečné. Vodní pára v nich téměř nikdy nekondenzuje, leda v extrémních mrazech a v malém množství. Po oteplení se případná kondenzovaná voda rychle odpařuje.

V článku Ytong Multipor nebo pěnový polystyrén? [1] je popsáno zdivo s podobnými termofyzikálními vlastnostmi jako materiál stropních a střešních vložek Ytong P4-500, které je z venkovní strany zateplené buď izolací Multipor nebo pěnovým polystyrénem stejné tloušťky. Při zateplení s Multiporem zůstává zeď i s izolací ještě při venkovní teplotě –23 °C zcela suchá. Při zateplení polystyrénem začíná kondenzace cca od –5 °C níže.

Výpočet pro střechu YTONG Komfort, kde jsou použity stropní vložky Ytong+ o tloušťce 250 mm, doplněné z vnější strany tepelnou izolací Multipor o tloušťce 200 mm, dává podobný výsledek: Od teploty –24 °C se začíná v izolaci, zhruba 4 až 5 cm pod jejím vnějším povrchem, tvořit kondenzát. Od teploty –23 °C výš se případný kondenzát vypařuje. Tato střecha je prakticky po celý rok suchá.

Stejná střecha s pěnovým polystyrénem začíná tvořit kondenzát od teploty –10 °C a nižší. Po oteplení se však kondenzát odpařuje pomaleji; polystyrén propouští páru asi 8× hůře. Ke kondenzaci dochází dříve a kondenzát v izolaci zůstává a působí déle. Z toho se někdy odvíjejí otazníky nad hygienou tohoto řešení.

Jak je zvykem u difúzně otevřených konstrukcí, nepoužívá se z vnitřní strany žádná parotěsná fólie ani parobrzda. Jedinou fólií je zmíněná difúzně propustná pojistná hydroizolace. I ta od sklonu střechy 23° a větším může být vynechána.

Vzduchotěsnost

Skutečnost, že porobeton jak ve vložkách Ytong+, tak v izolaci Multipor umožňuje vysokou difúzi vodní páry, nemá přímý vztah s jeho vzduchotěsností. Domy ze stavebního systému Ytong, pokud jsou správně provedené zejména v detailech napojení na okna dveře apod., vykazují výbornou vzduchotěsnost na úrovni 0,3/h. Zájemci o pasivní dům z pórobetonu, u kterého je požadavek na vzduchotěsnost, získávají významnou nadhodnotu.

Zvuková izolace

Strop či střecha YTONG Ekonom, resp. YTONG Komfort patří mezi těžké konstrukce. Klasická poučka říká, že těžké materiály špatně přenášejí zvukové podněty ze vzduchu (lehký vzduch nedokáže rozhýbat těžkou hmotu), a proto zvukově dobře izolují. Zároveň je prakticky vyloučeno, že by pórobetonové konstrukce rezonovaly se vzdušnými akustickými vlnami, což je další způsob „prostupu” zvuku homogenními a kovovými konstrukcemi. Polykrystalická a porézní struktura pórobetonu totiž každý zvuk (včetně kročejového) silně tlumí: zvukový podnět totiž musí mnohonásobně přestupovat ze vzduchu na pevnou hmotu, zas na vzduch atd., čímž ztrácí energii.

Zbývá děj, kdy zvuk do domu či místnosti vniká (či z nich uniká) netěsnostmi a spárami v konstrukcích. Tento případ řeší vynikající vzduchotěsnost pórobetonových stěn a střech.

Zkušenost je taková, že vzduchotěsné stavby z pórobetonu, který je použit i pro střechu, nabízejí klid a příjemné ticho. To je další nadhodnota.

Závěr

Ochrana před hlukem, letním horkem a zimním chladem. „Trvale zdravý” dům, jehož konstrukce – chemicky zásadité povahy, které neutralizují kyselé (kladné) ionty vznikající při domácích činnostech – přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí. Dále rychlá, přesná a snadná výstavba, kvalitní a podrobný návod k výstavbě včetně zpracovaných detailů.

To jsou domy, v nichž investor vsadí na kompletní systém pro zdění, střechu a tepelnou izolaci Ytong.

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek Jiří: Ytong Multipor nebo pěnový polystyrén, www.stavebnictvi3000.cz/c3997.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy