Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Koordinace profesí vytápění a vzduchotechniky?

Důsledkem specializace projekčních oborů je často oddělování jednotlivých profesí, ačkoliv se jedná o věci, které jsou spolu velmi provázány. Jejich společné řešení se zpravidla omezí pouze na výměnu několika spočtených hodnot a požadavků.

  Firmy obdrží příslušné projekty a vzniklá situace se potom řeší koordinací navazujících profesí. Komunikaci mezi zúčastněnými firmami ztěžují složité podmínky na stavbách a časový stres daný blížícími se termíny. Případně se ještě přidají nepříznivé povětrnostní podmínky. Vytvářený tlak vede ke spěšnému, často neúplnému předávání informací, které jsou příčinou vad v provedení díla. Pokud šikovný dodavatel vhodně sepsal smlouvu o prováděném díle, projeví se to v navýšení ceny, v opačném případě připisuje vzniklé finanční ztráty ke své tíži.

Lze dané situaci předcházet?
  Volba osvědčených dodavatelů dává určitou jistotu, že kvalita prováděných prací zůstane v určené hladině a rizika tak budou omezena. Další možností je volba firmy, která svou činností obsáhne více těchto celků a nabídne komplexní řešení. Vzájemné vazby jsou potom pouze jednotlivými body systémového řešení, bez rizika jejich špatného zpracování respektive opomenutí. Sortiment musí mít takové možnosti, aby vyhověl požadavkům projektu a měl by odpovídat nejnovějším poznatkům v dané oblasti techniky.

Větrání
  Variabilitu provozu a krytí potřeb podle skutečných podmínek splňuje systém decentrálního uspořádání. Sortiment musí nabídnout pro pokrytí potřeby výměny vzduchu vhodná zařízení s dostatečným výkonem a možností volby jeho vybavení. V době, kdy dochází ke globálnímu zvyšování cen energií, se stále více hovoří o zpětném získávání tepla. Použití zpětného získávání tepla je ekonomicky výhodné za určitých provozních podmínek a zvýšené investiční náklady se ve většině případů velmi rychle vrátí uživateli takového zařízení. V případech s možností omezení větrání v případě nepříznivých klimatických podmínek je vhodné použít zařízení s možností optimalizace množství přiváděného venkovního vzduchu.

Vytápění
  Potřebu krytí tepelných ztrát je nutné řešit efektivně. Instalace zařízení s vyšším výkonem a s jeho efektivním využitím sníží cenu instalace, její pracnost a sníží celkové náklady. Daný výkon musí být zařízení schopno využít na maximálním prostoru rovnoměrně a bez dalších nežádoucích efektů jako průvan, místní přehřátí, hlučnost aj.

Chlazení
  U klimatizovaných prostor platí v zásadě stejné požadavky jako pro prostory pouze vytápěné, případně větrané. Použití jednoho okruhu s médiem pro přenos tepla i chladu vyžaduje vhodnou regulaci, ale to je vyváženo jednodušší instalací. Možnost použití nezávislých okruhů pro vytápění a pro chlazení by však měla být zachována, umožňuje pozdější vybavení systému chlazením.

Zdroj tepla
  Pro návrh zdroje tepla je především limitující používané palivo. Ve většině případů se používá plyn nebo olej. Určení zdroje tepla zůstává otázkou stanovení potřebného výkonu, požadavku na účinnost, emisní hodnoty, případně na možnost výkonového stupňování. Spektrum nabízených výrobků umožňuje zákazníkovi volit v široké paletě výkonů, typů a provedení. V poslední době je stále populárnější otázka využití obnovitelných zdrojů. Jako nejefektivnější se ukázala biomasa, vedlejší produkt většiny zemědělských a dřevozpracujících technologií. Současné technologie umožňují vysoké využití energie obsažené v rostlinách a dřevinách.

Regulace
  Regulační technika vytvořená na základě programovatelných regulátorů zajistí vhodnou spolupráci celého systému, jeho funkčnost a dostatečný uživatelský komfort. Běžné jsou požadavky na komunikaci se standardním PC, monitoring, možnost integrace do systému řízení budovy. Regulace je mozkem celého systému. Její vytvoření vyžaduje vždy dostatek zkušeností s chováním jednotlivých zařízení a dokonalé znalosti možností a zvláštností systému.

Projekt
Pro projekt musí být k dispozici dostatek přehledně uspořádaných informací a jasně definovaných požadavků, aby nebylo na žádný z nich zapomenuto.

Montáž
  Pokud se jedná o dodávku již hotových montážních celků, jejich instalace je rychlá a nenese sebou rizika nekvalitního sestavení a eventuálních zpoždění. Dodávka zařízení s již osazenými komponenty regulace zjednoduší instalaci a zajistí provedení všech souvisejících vazeb. Celé zařízení lze většinou namontovat během několika hodin.

Oživení zařízení, uvedení do provozu
  Součástí uvedení do provozu, které provádí autorizovaný servisní technik, by mělo být prověření celého zařízení, zkouška správné funkce. Optimalizace nastavených parametrů by měla být standardní součástí dodávky, aby byl zajištěn spolehlivý a hospodárný chod zařízení. Protokol o provedení uvedených prací tvoří součást předávací dokumentace, stejně jako podrobný a přehledný návod na používání, dokumentace, příslušná prohlášení, potvrzení a případně návrh budoucí servisní smlouvy.

Minimalizace rizik
  Rizika nelze zcela vyloučit. Lze je ovšem, jak již bylo poznamenáno, minimalizovat například doloženými referencemi, postavením firmy v daném oboru, posouzením technické kvality řešení. Na kvalitu výrobku mnohdy ukazují použité technologie a materiály, využívání poznatků vlastního vývojového oddělení, dostupnosti ověřených technických parametrů.

Cena
  Ačkoliv se někdy na první pohled zdá, že vstupní náklady jsou poněkud vyšší, po podrobnějším prozkoumání celku a souvisejících činností výsledek překvapí. A nakonec o ceně lze zpravidla vždy jednat. 
Autor: Ing. Petr Bohuslav
Foto: Archiv firmy