LIAPOR SL – nová tvarovka pro jednovrstvé zdění

Historie pozemního stavitelství je nerozlučně spojena s vývojem technologie zdění. Je to základní technologie, která i v době moderních materiálů a vysokých požadavků zejména na stavebně fyzikální vlastnosti staveb má své nezastupitelné místo. Je tedy logické, že výrobci zdicích materiálů přicházejí neustále s novými vývojovými výrobky pro tuto osvědčenou technologii.

Vývoj zdicích tvarovek je určován především stále rostoucími požadavky na tepelný odpor zdiva. Klasické zdicí materiály mají v tomto smyslu omezené možnosti, a proto se často přistupuje k aplikaci přídavných tepelných izolací. Taková vrstvená konstrukce má však své problémy. Pokud chceme dosáhnout dlouhodobé životnosti a funkční spolehlivosti srovnatelné s tradičním zdivem, musíme volit náročný systém s předsazenou tvrdou fasádní deskou a s provětrávanou dutinou. Takové řešení je však ekonomicky náročné. Levnější, nejčastěji používané kontaktní přídavné izolace při správné aplikaci zajišťují základní požadavky, garance dlouhodobé životnosti však chybí. Některá další rizika metody kontaktního zateplení byla zmíněna v článku »Jednovrstvé obvodové zdění stále láká stavebníky« uveřejněném v č. 1/2003 tohoto časopisu. Proto se výrobci znovu vracejí k základní variantě jednovrstvého zdiva a hledají cesty dalšího zvyšování tepelného odporu zdicích tvarovek.

Tvarovka Liapor SL
Tvarovka Liapor SL

Liapor SL - nová integrovaná tvarovka

Výrobce zdícího systému z lehkého betonu na bázi Liaporu přichází na trh s novou integrovanou tvarovkou pod názvem Liapor SL. Principem dosavadních zdicích prvků je použití co nejlehčí základní hmoty v kombinaci s optimální skladbou vzduchových dutin. U nové tvarovky se využívá vyplnění vzduchových dutin velmi lehkým materiálem, jehož tepelná vodivost je nižší než ekvivalentní vodivost vzduchu v dutině. Jako důležitou podmínkou pro volbu tepelně izolační výplně byl stanoven minerální (anorganický) charakter materiálu. To přináší výhodu nehořlavosti a významná je též bezproblémová recyklovatelnost zdiva.

Základní rozměr tvarovky byl zvolen pro tl. zdiva 365 mm a kromě základní délky 250 mm se vyrábí zkrácená tvárnice 125 mm a prodloužená délka 375 mm. Při objemové hmotnosti tvárnice 450 kg/m3 je její pevnost 2 MPa a její ekvivalentní tepelná vodivost byla na základě dosud provedených měření určena hodnotou 0,10 W/m2 K. Při použití lehké omítky tedy zdivo vyhovuje i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla U=0,25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002.

Výroba nové tvarovky probíhá běžným způsobem na vibrolisu. Pro její plnění tepelně izolační hmotou bylo nutné vyřešit technologické zařízení. Nejprve byl ověřován způsob míchání velmi lehké směsi a poté byly uskutečněny zkoušky plnění a hutnění této směsi v dutinách. Po ověření vhodných technologických postupů a dosažení požadovaných parametrů v laboratorních a poloprovozních podmínkách byly ve spolupráci se zahraničním dodavatelem zahájeny ověřovací zkoušky vhodného technologického zařízení. Veškeré technologické zkoušky byly ukončeny v listopadu minulého roku a kompletní technologická linka je v provozu v závodě Lias Vintířov, LSM k.s. Investice získala finanční podporu od Agentury pro rozvoj podnikání v rámci národního programu pro Českou republiku PHARE 2000 a technologické zařízení bylo přihlášeno k patentování.

Tvárnice Liapor SL přináší na stavební trh zcela nové možnosti v oblasti zdicích konstrukcí. Metodou tradičního jednovrstvého zdiva, jehož dlouhodobá životnost a funkční spolehlivost je historicky ověřená, lze splnit náročné požadavky na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle nové ČSN 73 0540-2. Tyto špičkové parametry dosahuje zdivo tloušťky pouhých 375 mm a při aplikaci výhradně jen minerálních materiálů. K tomu je třeba připomenout příznivé tepelně akumulační vlastnosti a výborné zvukově izolační parametry zdiva z lehkého betonu na bázi Liaporu, které jsou všeobecně známé.

Autor: Ing. Petr Kuneš
Foto: Archiv firmy