Listopadové semináře Beton University

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos běží již pátým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. Kromě posledního semináře zaměřeného na téma Betony pro dopravní stavby, proběhne v listopadu také seminář Provádění betonových konstrukcí, který se uskuteční ve dvou termínech.

Seminář Provádění betonových konstrukcí

Seminář Moderní trendy v betonu III. – Provádění betonových konstrukcí zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Průřezová přednáška definuje, co vše a jak může ovlivnit výslednou kvalitu betonové konstrukce v procesu jejího vytváření. Při navrhování receptury betonu je proto třeba se nejprve zamyslet, jak a kde bude betonová konstrukce konkrétně využita a jaké vlivy budou na beton působit. Posluchači se dále dozví, že správná specifikace betonu by měla zahrnovat minimálně šest údajů popisujících jednotlivé vlastnosti betonu, jelikož předepsání pevnostní třídy je již nedostačující. V příspěvku na téma doprava a čerpání jsou zmíněna nejčastější rizika z hlediska přepravy a ukládání betonů. Současně jsou shrnuty normativní termíny používané v souvislosti se zpracovatelností a čerpáním betonu a vypsány hlavní vnější vlivy, které významně ovlivňují čerpatelnost betonů. Seminář se také věnuje problematice bednění a správné specifikaci faktorů, které ovlivňují technický návrh bednění, například pohledovost betonu, tvar a velikost konstrukce, počty jednotlivých taktů, termín, počet pracovníků na stavbě nebo speciální požadavky na bednicí systém. Zajímavá přednáška věnující se zásadám betonáže v zimě a v létě shrnuje vlivy působící na beton v jeho raném stáří a mechanismy smršťování v čase. Zabývá se stručně otázkami, kdy je třeba s ošetřováním betonu začít, jakými způsoby a po jakou dobu je vhodné beton ošetřovat. Dále jsou probrány vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací. Na závěr se seminář zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a možnostmi následných oprav, konkrétním příkladům realizací cementobetonových krytů a výrobou a aplikací barevných betonů. Seminář proběhne 6. 11. v Brně (Hotel International) a 13. 11. v Plzni (Parkhotel Plzeň).

Seminář Provádění betonových konstrukcí v Praze
Seminář Provádění betonových konstrukcí v Ostravě

Seminář Betony Pro dopravní stavby

Seminář Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby se v jednotlivých blocích komplexně zabývá problematikou betonů pro dopravní stavby a konstrukcí z nich prováděných. V úvodní přednášce jsou probrány požadavky na betony ze strany zadavatelů. Dále je vysvětlena problematika modulu pružnosti betonu a jeho vazba na konstrukce dopravních staveb. Další příspěvky se věnují problematice požární ochrany v tunelových stavbách doplněné konkrétními příklady řešení betonů pro dopravní stavby, včetně betonů odolných proti požárům a realizacím dopravních staveb v regionu.

Seminář Betony pro dopravní stavby v Jihlavě

Požadavky na betony dálničních staveb

Úvodní část semináře se věnuje konkrétním požadavkům na betony dálničních staveb, především na mrazuvzdornost a odolnost betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Další informace, které zazní, se týkají minimálního obsahu vzduchu dle zrnitosti kameniva a dle stupně vlivu prostředí a zkoušek odolnosti. Důležitou součástí jsou informace o současném stavu předpisové základny MD pro betony, o připravovaných aktualizacích předpisů a příklady příčin nevyhovujících betonových konstrukcí. Podrobněji bude téma zmíněno v prezentaci zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Konkrétní betony pro dopravní stavby a vazba na modul pružnosti

Betonům pro dopravní stavby, jejich specifikaci a zkoušení se věnuje ve své prezentaci zástupce společnosti TBG METROSTAV. Prezentace je zaměřena na netradiční a vysokohodnotné betony užívané na dopravních stavbách, jako jsou stříkané betony, betony pro definitivy, betony pro vozovkové vrstvy, vysokopevnostní a ultra-vysokohodnotné betony (UHPC). Dále je prezentována problematika modulu pružnosti, konkrétně zásady jeho navrhování a zkoušení. Součástí je stručný přehled a princip zkušebních metod pro stanovení modulu pružnosti a náhled do možnosti stanovit modul pružnosti pomocí odvozených vztahů, které mohou být empirické, převodní nebo teoretické. Shrnuty jsou technologické i zkušební vlivy a dále podrobněji prezentovány výsledky experimentálních měření následujících zkušebních vlivů: tvar a velikost zkušebního tělesa, způsob zakončování tlačné plochy a úroveň zatěžování. V dalších přednáškách je podrobně představena problematika odolnosti betonu proti tlakové vodě a chemickým rozmrazovacím látkám, zkoušení, ověřování a vyhodnocování požární odolnosti betonových konstrukcí dopravních staveb v akreditovaných laboratořích dle evropských norem. Dále výčet různých technologií hydrofobních impregnací, způsob jejich použití na stavbách včetně zajímavých výsledků ze zahraničních zkoušek a testů na reálných mostních objektech, které ukazují, že hydrofobní impregnace může být dlouhodobou účinnou sekundární ochranou železobetonových konstrukcí.

Cement a kamenivo pro dopravní stavby

Důležitou součástí betonů pro dopravní stavby jsou požadavky pro cement a kamenivo, které jsou dány legislativou a normami. Probírané jsou jednotlivé typy výroby cementu a kameniva, jejich názvosloví a kategorizace a konkrétní použití cementu a kameniva pro dopravní stavby. Prostor je věnován také základním i speciálním vlastnostem cementů, problematice norem a jejich aktuálních změn a konfrontacím některých z normativních požadavků se skutečně dosahovanými hodnotami. Více zazní od zástupců společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk.

Zajímavé realizace dopravních staveb

V rámci samostatného bloku se představí různé typy betonů v dopravním stavitelství a konkrétní realizace v regionech s jejich využitím. Posluchači se dozví například podrobnosti o stavbě Tunelu Dobrovského, kde se řešila problematika základních a doplňujících požadavků na betony, především požární odolnost betonu pro definitivní ostění tunelu a požadavek na nízké hydratační teplo u protiklenby a podzemních stěn. Nedávno byla v ČR poprvé využita technologie TBM pro ražbu tunelů a to při výstavbě tunelů metra. Na tuto technologii je vázáno využití betonového segmentového ostění s velmi vysokou výrobní přesností. Zatímco v tunelech bylo využito ostění železobetonové, zároveň byl realizován i vývoj ostění využívající ocelovou rozptýlenou výztuž. S novou technologií seznámí posluchače zástupce společnosti METROSTAV.

Poslední seminář na toto téma se uskuteční 20. 11. v Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel).

Beton University je akreditovaným programem pro členy komory

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a další odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání a ohodnocen jedním bodem pro členy ČKAIT a dvěma body pro členy ČKA.

Na semináře se zájemci mohou přihlásit na www.betonuniversity.cz.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv redakce