Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař - K oživení stavebnictví dojde v okamžiku nastartování ekonomiky

Krize ve stavebnictví odráží situaci celé ekonomiky ČR a úzce s ní souvisí. Odpověď na vaši otázku je proto velmi stručná. K oživení ve stavebnictví dojde v okamžiku nastartování ekonomického růstu. Vláda se snaží hledat všechny možnosti podpory oživení ekonomického růstu od proexportní politiky přes investiční pobídky až například k programům podpory bytové politiky. To vše by se mělo kladně projevit také ve stavebnictví.

Vyhlášení ankety Stavba století se setkalo s širokým zájmem veřejnosti. V čem vidíte hlavní přínos pro současnost?

Anketa obrací pozornost odborné i široké veřejnosti k našemu architektonickému dědictví, ke stavbám, které byly či jsou nositeli pokroku z hlediska funkčnosti, významu, architektonického ztvárnění i konstrukčního či projekčního řešení. Anketa hodnotí stavební díla realizovaná v letech 1901 - 1999, a to ve třech kategoriích - občanské stavby, průmyslové stavby, dopravní a inženýrské stavby. Jsem rád, že jsem mohl nad touto anketou převzít záštitu, protože se domnívám, že by se společnost měla čas od času zamyslet nad výsledky svého minulého i nedávného konání. Naše země je velmi bohatá na historické památky, za kterými k nám přijíždí mnoho turistů. Myslím si, že je třeba upozornit a navázat na řadu významných a zajímavých staveb z období předválečného, meziválečného i z naší současnosti.

Výsledky této ojedinělé ankety budou vyhlášeny při příležitosti konání IBF - 5. mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Očekává se, že i letošní veletrh se stane významnou přehlídkou novinek a inspirací pro letošní stavební sezónu. Co by na veletrhu nemělo chybět a napomohlo tak oživit stavební dění v regionech i v celé naší zemi?

Do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj patří mimo jiné také bytová politika. Každý rok připravujeme v této oblasti několik programů, jejichž účelem je například podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a podpory výstavby bytů s pečovatelskou službou. Ve velmi krátkém časovém horizontu by měl být zahájen vládou vloni schválený program oprav panelových domů, který má obcím a městům zajistit až dvacetileté výhodné půjčky na rekonstrukce a regenerace panelových objektů. Velikost celého problému je daná tím, že v těchto domech je 1,16 miliónu obydlených bytů, které tvoří třetinu našeho celkového bytového fondu. To jsou kroky, které by měly podpořit také stavebnictví. Další oživení by mohl podpořit Státní fond rozvoje bydlení, jehož vznik nyní projednává Poslanecká sněmovna.

Vládě jsem koncem roku předložil k projednání také věcný záměr zákona o podpoře bydlení a zákon o neziskových bytových společnostech, které, jak doufám, také v blízké době přispějí k rozvoji výstavby nových bytů a tím i k oživení stavební činnosti jak v regionech, tak i celé republice.
Z toho, co jsem dosud uvedl, tedy vyplývá, že na veletrhu by neměla chybět nabídka stavebních firem na kvalitní a finančně dostupné možnosti rekonstrukcí panelových domů, nápady na zlepšení vzhledu těchto staveb a řešení revitalizace sídlišť.

Jsou podle Vás dostatečně využívány programy státní podpory malého a  středního podnikání? Splnila tato iniciativa vaše očekávání a je dostatečně přitažlivá i pro podnikatele?

Ohledně státních programů podpory malého a středního podnikání lze z hlediska kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj hovořit pouze o části regionálních programů podpory malého a středního podnikání. Jedná se o programy pro předem vymezené území osmnácti okresů strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů, dále pak pro malé obce do 1999 obyvatel a pro památkové rezervace a zóny. Využívání těchto programů je do značné míry omezeno objemem finančních prostředků vyčleňovaných pro tento účel ze státního rozpočtu. Pro rok 1999 činila tato podpora celkem 384 milionů Kč.Bylo uzavřeno 370 smluv, z toho 322 příspěvků na úhradu úroků v celkové výši 265 milionů a 48 zvýhodněných úvěrů v objemu 118,3 milionů Kč. Z pohledu úspěšnosti žadatelů lze uvést, že bylo přijato celkem 468 žádostí o příspěvek na úhradu úroků, z nichž bylo úspěšně zakončeno 322, tj. 68,8 %. Dalších 93, tj. 19,9 % je převedeno do letošního roku. Nerealizováno bylo pouze 29 žádostí, tj. 6,2 % buď pro odstoupení žadatele nebo pro neplnění programových podmínek. Dále bylo přijato 132 žádostí o poskytnutí zvýhodněného úvěru s úrokovou sazbou 5 %, ze kterých bylo smluvně uzavřeno 48 úvěrů, tj. 36,4 %. Zamítnuto bylo 59 žádostí, tj. 44,7 % většinou z důvodu nevyhovující ekonomiky projektu. Zbývající žádosti budou řešeny v letošním roce.

Vaše čtenáře bude zajímat, že do stavební výroby bylo poskytnuto 23 příspěvků ve výši 12,3 milionů a pět úvěrů ve výši 10,6 milionů Kč. Zkušenosti ukazují, že regionální podpory jsou podnikateli poměrně využívány a úspěšnost získání podpory je relativně vysoká.

Již několik let se hovoří o krizi, která provází naše stavebnictví. Co je nutné udělat, aby došlo k zásadnímu obratu v tomto odvětví a jaká je jeho další perspektiva?

Krize ve stavebnictví odráží situaci celé ekonomiky ČR a úzce s ní souvisí. Odpověď na vaši otázku proto bude velmi stručná. K oživení ve stavebnictví dojde v okamžiku nastartování ekonomického růstu. Vláda se snaží hledat všechny možnosti podpory oživení ekonomického růstu od proexportní politiky přes investiční pobídky až například k programům podpory bytové politiky. To vše by se mělo kladně projevit také ve stavebnictví.

V řadě míst jsou regionální pracoviště MMR. Jaké je jejich poslání a v čem vlastně pomáhají občanům?

Regionální pracoviště plní v první řadě úlohu orgánů státní správy. Jsou odvolacím orgánem ve správních řízeních, které vedou okresní úřady. Není tedy pravdou, jak obvykle zaznívá, že o záležitostech občanů rozhoduje Praha. Objektivně však musím přiznat, že většina stížností stejně nakonec skončí na našem ministerstvu, protože jedna ze stran není spokojena a dovolává se postupně svého práva až do vlády, parlamentu nebo na Hrad. Tento proces neodbourá ani zřízení vyšších územních samosprávných celků, protože ten, kdo v nějakém sporu není úspěšný, v něm většinou pokračuje a snaží se rozhodnutí zvrátit.
Druhou oblastí činnosti regionálních pracovišť je pořizování územních plánů velkých územních celků. V těchto plánech se koordinují zájmy na využívání území a umisťují se stavby, které jsou potřebné z hlediska veřejných zájmů. Asi není nutné zdůrazňovat, jak je tato činnost náročná, zejména z hlediska dohody na možném využití území, ale i z hlediska ochrany veřejných zájmů jako takových. Je potřeba zdůraznit, že se jedná nejenom o ochranu vlastnických práv, ale i

Kromě uvedeného, jsou regionální pracoviště i jakýmsi vyslancem Ministerstva pro místní rozvoj v regionech a partnerem pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Jste spokojen s výsledky práce Ministerstva pro místní rozvoj za uplynulý rok? Co se především podařilo splnit a kam nyní soustředíte vaši hlavní pozornost?

Tak asi jako každý člověk, který hodnotí určité období, s něčím spokojen je a s něčím méně. Celkově se však dá říci, že za uplynulé období bylo v působnosti našeho ministerstva v oblasti koncepčních dokumentů dosaženo významného pokroku.

Především se podařilo vypracovat návrh koncepce bytové politiky. Tento střednědobý dokument je zaměřen na vytvoření stabilizovaného, rozvinutějšího a účinnějšího bytového systému, v němž si každá domácnost bude moci najít bydlení odpovídající své sociální a ekonomické situaci. Koncepce cestovního ruchu je zaměřena na zabezpečení dlouhodobých cílů rozvoje tohoto oboru v České republice, zlepšení kvality služeb a jeho konkurenceschopnost. Obě koncepce vláda schválila. V této souvislosti je třeba připomenout i přijetí velmi důležitého zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, jehož základním smyslem je ochrana zákazníků cestovních kanceláří v případě jejich úpadku.

Z vládou přijatého návrhu Strategie regionálního rozvoje vychází Národní rozvojový plán, nesmírně významný z hlediska přibližování České republiky k Evropské unii. Samozřejmě za velmi důležité považuji všechny již zmíněné právní předpisy z oblasti bytové politiky včetně vládního návrhu zákona o veřejných dražbách a dále do Poslanecké sněmovny předložený návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje nebo vládě předložený návrh věcného záměru zákona o Státním fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu.

V roce 2000 Evropská unie zahajuje nové sedmileté programovací období, které na Ministerstvo pro místní rozvoj klade vysoké požadavky v oblasti regionální politiky, využívání Strukturálních fondů, včetně formulování příslušných programovacích dokumentů a zabezpečení realizace programů a projektů. V budoucnosti bude ministerstvo zprostředkovávat rovněž informační a metodickou pomoc vyšším územně samosprávným celkům.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Josef Chudý
Foto: -