Možnosti řešení protipožárního opatření v instalačních šachtách panelového objektu progresivními systémy firmy Promat s.r.o.

V souvislosti s rekonstrukcemi a regenerací panelových domů se velice často setkáváme s požadavky na správné řešení protipožárního zabezpečení instalací, které jsou vedeny v instalační šachtě. Proto zde uvádíme následující možnosti.

Předělení šachty v úrovni stropní konstrukce tak, aby šachta byla součástí požárního úseku bytové jednotky

V instalační šachtě často prostupuje v souběhu jedním otvorem ve stropní konstrukci více instalací. Je to předem naprogramovaný problém, protože protipožární dotěsnění jednotlivých instalací je komplikované.

Komplikace spočívá v tom, že pro jednotlivé systémy instalací platí samostatné zkušební a klasifikační postupy. Tedy zvlášť je zkoušeno vzduchotechnické potrubí, zvlášť ostatní potrubí a samostatně se zkouší i elektrorozvody. Klasifikační norma pro kombinované přepážky neexistuje.

Proto je tedy nutné tyto prostupy řešit následujícím způsobem:

a) Nejjednodušší je použít odzkoušený systém klasifikovaný podle ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb a ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace vzduchotechnických zařízení. Pak je proveditelné, pokud to rozměr šachty dovoluje, stavební otvor konstrukčně přizpůsobit tak, aby vyhovoval odzkoušenému uspořádání jednotlivých druhů instalací. Nejefektivnější je rozdělení pomocí mechanicky pevných „nosníčků" požárně ochráněných kalcium silikátovými deskami, dodávaných na trh pod obchodním názvem PROMATECT®. Tento návrh řešení „na míru" je vhodné vyžádat od technické kanceláře Promat.

b) Komplikovanější řešení z hlediska požární ochrany je jejich probetonování s vymezením vůlí pro jednotlivá protipožární dotěsnění (tyto údaje stanoví výrobce). Tady je velice důležité dodržet minimální tloušťku betonu, příp. krytí výztuže, neboť tato stavební úprava musí mít stejnou požární odolnost jako okolní konstrukce a zajistit také dostatečné provázání s původní nosnou konstrukcí (např. ocelové trny, vytvoření konického otvoru v šachtě v místě budoucí přepážky, apod.). Zde může být také problematické podbednění přepážky před vlastní betonáží, zhutnění, apod.

Pro oba tyto způsoby je možné pak použít dotěsnění jednotlivých instalací systémy PROMASTOP®.

Pro názornost volím stručné příklady protipožárních dotěsnění instalací v instalační šachtě systémy firmy Promat s.r.o.:

  • plastové kanalizační potrubí o venkovním průměru 110 mm navrhuji osadit protipožární ochrannou manžetou PROMASTOP®-Unicollar®,

  • Aplikace požární ochranné manžety PROMASTOP®-Unicollar®
  • plastové vodovodní potrubí do venkovního průměru 50 mm (včetně izolace) navrhuji dotěsnit minerální vlnou a protipožárním tmelem Promaseal®-Gama,

  • Dotěsnění minerální vlnou a protipožárním tmelem Promaseal®-Gama
  • měděné potrubí vytápění o průměru např. 32 mm + včetně izolace navrhuji dotěsněnit minerální vlnou a protipožární stěrkou PROMASTOP®-P,

  • Dotěsnění minerální vlnou a protipožární stěrkou PROMASTOP®-P
  • plechové potrubí VZT do průřezové plochy 40 000 mm2, např. průměr 120 mm, navrhuji taktéž dotěsněnit minerální vlnou a protipožární stěrkou PROMASTOP®-P.

Vytvoření samostatného požárního úseku z instalační šachty

V tomto případě instalační šachta slouží jako jeden požární úsek, kde její konstrukce musí vykazovat předepsané hodnoty požární odolnosti. Proto i veškeré prostupy jednotlivých instalací a revizní otvory (dvířka) musí být protipožárně ošetřeny.

Opět pro názornost volím stručný příklad řešení tohoto přikladu systémy firmy Promat s.r.o.:

  • k vytvoření revizního otvoru s prokazatelnou požární odolností navrhuji použít např. revizní dvířka Promat, typ N, o stavebním rozměru 400 x 400 mm (možno i ve variantě pod keramický obklad, apod.),

  • Protipožární dvířka Promat N
  • pro jednotlivé prostupy instalací doporučuji stejné systémy PROMASTOP®, které jsou již uvedeny v prvním bodě.

Pouze připomínám, že je omyl se domnívat, že protipožární manžety je možné do dělící konstrukce instalovat pouze z jedné strany. Správně je ze dvou stran.

Veškeré tyto výše uvedené konstrukce musí být provedeny podle katalogových listů firmy Promat s.r.o.

Montáž požárně bezpečnostních zařízení

V praxi je nutné, při vlastní montáži protipožárních konstrukcí, dodržovat ustanovení platných norem a zároveň dodržovat veškeré podmínky uvedené v průvodní dokumentaci výrobce protipožárních systémů. Montážník je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. povinen písemně potvrdit dodržení podmínek průvodní dokumentace výrobce systému.

Označování požárně bezpečnostních zařízení

Většina výrobců požárně bezpečnostních zařízení předepisuje svým montážníkům označovat konstrukce a výrobky typovými štítky.

Každá ucpávka nebo přepážka by měla být po dokončení opatřena čitelným kontrolním štítkem, na kterém je uvedena požární odolnost konstrukce, identifikace konstrukce (např. katalogové číslo), datum montáže a montážní firma. Může být uveden i datum další kontroly.

Protože protipožární těsnění prostupů patří dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. do skupiny požárně bezpečnostních zařízení, je povinnost provádění kontrol provozuschopnosti těchto zařízení v rozsahu, který stanovuje výrobce systému, minimálně však jednou za rok. Ze strany státního požárního dozoru jsou vyžadovány doklady o provádění těchto kontrol.

Závěrečné doporučení

Závěrem bych chtěl doporučit Vám všem, kteří se dostáváte do styku s požárně bezpečnostními zařízeními jako uživatelé, projektanti, rozpočtáři či jako stavebníci, pokud nastane situace, kdy si nejste jisti, jaké technické řešení navrhnout nebo jestli provedení instalací ještě umožní správné protipožární opatření, zavolejte technickou kancelář Promat. Vždy se pokusíme nalézt řešení.

Autor: Ing. Petr Kejklíček
Foto: Archiv firmy Promat s.r.o.