Vizualizace kolonády

Nábřeží Svratky se promění v atraktivní volnočasový prostor

Voda v řece obtéká ostrůvky a na chvíli se zastavuje v tůních. Lidé na nábřeží tu a tam vstoupí na molo, aby měli hladinu takřka na dotek. Kolonáda podél Poříčí, přes pět kilometrů pěšin a téměř tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky, ale především nové zemní hráze, opravené nábřežní zdi či rozvolnění koryta řeky. To vše by mělo být výsledkem VII. a VIII. etapy realizace protipovodňových opatření na nábřeží Svratky v úseku od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Výběrové řízení na zhotovitele brzy začne.

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Brna je jedním ze strategických projektů města. Jedná se o první etapu komplexního projektu protipovodňové ochrany města, který vychází zejména z Generelu odvodnění města Brna (2009), Multikriteriální analýzy (2009) a studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních vodních toků (2015).

Tato opatření by především měla chránit osoby a jejich majetek před povodněmi, přímo se týkají téměř šesti tisíc lidí. Cílem je revitalizace toku v délce přes tři kilometry a zatraktivnění jeho okolí. Území se tak zároveň uvolní pro další rozvoj, protože současná zástavba a plochy v blízkosti Svratky jsou teď výrazně limitovány její záplavovou zónou,“ nastínil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Vizualizace Bakalova nábřeží

Architektonické řešení projektu je zpracováno na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže týmem uznávaného architekta Ivana Rullera (2017). Již bylo vydáno územní rozhodnutí a část potřebných stavebních povolení, Rada města Brna již schválila zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku na stavební práce „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“. Na tvorbě zadávací dokumentace a smlouvy se podílely Kancelář architekta města Brna, Odbor investiční Magistrátu města Brna, Brněnské komunikace a společnost MT Legal. Realizaci projektu zajistí Odbor investiční MMB, technický dozor investora budou vykonávat Brněnské vodárny a kanalizace. Stavět se bude podle předpokladu od dubna 2021 do října 2023.

Projekt revitalizace nábřeží Svratky

Protipovodňová opatření se budou týkat levého i pravého břehu Svratky. Součástí zakázky je kromě úpravy koryta a výstavby hrází také vybudování cyklostezek, pěšin nebo kolonády, výsadba dřevin a zajištění protipovodňové ochrany kanalizace a přeložek inženýrských sítí. Významnou částí je také rekonstrukce kmenové stoky A a vodovodu,“ doplnil Petr Hladík.

Vizualizace kolonády

Jak to bude vypadat

 • Pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí.
 • Bude rozšířeno koryto a upraveno do pozvolnějšícho přechodu do dna řeky
 • Budou vytvořeny tůně a mělké peřejnaté úseky.
 • V korytě řeky budou vybudovány ostrůvky, nasypány štěrkové lavice.
 • V rámci protipovodňové ochrany bude vybudováno 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn, 175 m navýšení terénu.
 • Průtok bude zvýšen na Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením hrází o 30 cm.
 • Přístup pro návštěvníky bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách a cyklostezkách (5300 m pěšin a 2800 m stezek).
 • Stávající lávka Táborského bude zrušena a bude zbudována nová lávka posunutá cca 40 m proti proudu řeky.
 • U jezu Riviera bude vytvořen úsek pro sportovní plavbu.
 • U Mlýnského potoka bude vytvořen mokřad a periodické tůně, záliv a jezírko bude využitelné pro koupání.
 • Podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost.
 • Naproti kolonádě bude zbudované dřevěné molo na pilotách.
 • Budou doplněny lavičky, mobiliář, informační tabule.
Vizualizace Bakalova nábřeží

K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné druhové skladby.

Shrnutí

Celkem by tato zakázka měla stát 1,255 miliardy korun, mohla by ale získat dotaci ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, tedy 940 milionů korun. Město Brno by se na ní mělo podílet přibližně 315 miliony. Žádost o dotaci míří na 144. výzvu Ministerstva životního prostředí, která je otevřena do 11. ledna 2021. Realizace stavby by pak měla proběhnout v rozmezí let 2021-2023.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Magistrátu města Brna

1) Zdroj: Magistrát města Brna, Kancelář architekta města Brna (www.voda.brno.cz)