Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nádrže na dešťovou vodu – odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Proč využívat dešťovou vodu? Rozhodneme-li se pro nákup nádrže, co bychom měli ještě před jejím nákupem vědět a jak o ni pečovat? Jak vybrat správné řešení právě pro náš dům a jak to je s případnou dotací? Nejen to zodpovídá následující článek, který vyšel ve spolupráci s firmou Nicoll Česká republika, s.r.o.

V článku naleznete odpovědi na následující otázky:

Co je motivem k tomu dešťovou vodu využívat?

Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – jednu dobu prší hodně, pak zase vůbec. Čím dál častější jsou také v létě přívalové deště střídané vedrem a suchem. Proto je dobré mít možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně zásobu dešťové vody, a pak ji využít v suchých dnech k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti. Dalším důvodem je často i požadavek současné legislativy, která udává povinnost vyřešit dešťovou vodu na pozemku stavby. Kvůli přetíženým kanalizačním sítím a čistírnám odpadních vod je velmi obtížné napojování nových zpevněných ploch, proto musíme řešit dešťovou vodu vsakováním. Když ale nejsou vhodné podmínky pro vsakování (jílovité půdy, podzemní voda), tak právě akumulace se zpětným využitím bývá řešením.

Jak je vhodné dešťovou vodu uchovávat, když ji chceme využívat na zahradě?

Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody, bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Instalují se do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Kvalitní plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Polyetylenové monolitické nádrže Columbus od společnosti Nicoll Česká republika jsou navíc samonosné. Díky tomu se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastní beton. Je to ideální řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ni poskytuje 15 let záruku a její životnost je prakticky neomezená.

Jak vybrat správné řešení pro dům?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je rovněž účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodou například pro splachování toalet v domě). Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách. Jiné nádrže jsou pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody. Na následujících webových stránkách najdete jak online kalkulátor, který Vám pomůže vypočítat a navrhnout jak ideální řešení, tak také veškeré montážní návody.

Co všechno je zapotřebí vědět před nákupem nádrže?

Důležité je uvědomit si, na co bude dešťová voda využívána a zároveň odhadnout její přibližnou roční potřebu. K návrhu objemu nádrže může pomoci zmiňovaný kalkulátor na webu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla je nutné znát počet osob, které v domácnosti jsou. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba vědět přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat. Lze se například poradit se zahradníky, kteří nejlépe odhadnou potřebné množství vody na základě vegetačních období rostlin (k takovému postupu se ale postupuje jen výjimečně, v případech novostaveb, na kterých se podílejí zahradní architekti). V případě automatické závlahy, která má většinou velké odběry, se při návrhu objemu postupuje individuálně a ve spolupráci se závlaháři.

Vyřešit se musí i bezpečnostní přepad z nádrže. Pokud jsou na zahradě vhodné vsakovací podmínky, je dobré instalovat vsakovací objekt, kam se přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se pak vsakuje do podloží. V případě, že koeficient vsaku není dostatečný, lze podat žádost o možnost napojení přepadu do kanalizace. Správci kanalizací ovšem napojení dešťových vod do kanalizace povolují jen velmi zřídka. Druhým řešením tedy může být větší akumulační nádrž, která bude mít zásobní objem pro využití dešťové vody a zároveň volnou kapacitu pro zachycení přívalových dešťů. Po dešťové události je pouze zapotřebí bezpečnostní objem vyčerpat a nejlépe rozstříkat na zahradu (to je možné samozřejmě až v okamžiku, kdy již není zahrada po dešti příliš nasáklá).

Na co lze získat dotaci, kolik to bude a jak podat žádost?

Dotaci je možné získat na pořízení nádrže pro zachytávání srážkové vody na zálivku zahrady nebo na pořízení nádrže pro akumulaci srážkové vody na splachování WC a zálivku zahrady.

Příjem žádostí probíhá elektronicky na www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. K žádosti bude potřeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů), případně písemný souhlas spoluvlastníků domu a doklad o akutním nedostatku vody v případě žádosti u stávajícího domu pouze na zálivku zahrady. Novostavby mají pro získání dotace povinnost napit na samostatný okruh užitkové vody všechna WC v domě.

Aktuální informace k dotačnímu programu najdete na na webových stránkách www.destovavoda.cz nebo www.dotacedestovka.cz.

Pro orientační návrh lze využít online kalkulátor, který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky. Nicméně pro konkrétní řešení doporučujeme konzultaci s odborníkem, který Vám zpracuje návrh přímo pro Váš dům a pozemek. To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám do projektu navrhne již konkrétní řešení. Pokud se obrátíte na společnost Nicoll, je třeba znát následující informace:

  • Na co se bude dešťová voda využívat. Zda pouze na zálivku zahrady a jaká je plocha zahrady, nebo zda se bude využívat i pro splachování toalet a jiné činnosti v domácnosti (praní prádla apod.). V takovém případě je potřeba rovněž uvést počet osob, které v domácnosti žijí.
  • Jaká je půdorysná plocha střechy domu.
  • Zda se jedná o objekt pro trvalé bydlení či rekreační objekt.
  • Lokalita stavby.
  • Kam je možné realizovat bezpečnostní přeliv – do kanalizace nebo do vsaku.
  • Zda jsou v místě složité podmínky instalace (hloubka spodní vody pod terénem, skalnaté podloží, jílové podloží atd.).

Návrh vám firma zpracuje prakticky obratem. Pokud budete chtít na pořízení a zabudování nádrže využít dotační program Dešťovka, který byl vyhlášen v dubnu 2017, a splňujete podmínky dotačního programu, rádi Vám zajištění dotace zprostředkuje.

Jaká je nutná stavební připravenost?

Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Nádrž se ukládá do výkopu, který je vhodné připravit asi 15 cm hlubší, než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50 cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný štěrk, ideálně frakce 8/16, po domluvě s technikem Nicoll je možné zvolit případně i písek nebo sypkou zeminu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu je vhodné použít žabku, obsyp doporučujeme hutnit ručně, např. kůlem.

Je instalace podzemní plastové nádrže opravdu tak snadná, jak se říká?

V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu poměrně jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. V těchto případech si je vhodné spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce.

Jak je potřeba o nádrž pečovat?

Voda v nádrži by se měla točit, aby se minimalizovalo riziko množení bakterií a zkázy vody. I proto se navrhují velikosti nádrží na 3týdenní potřebu, případně 3týdenní dostupné množství vody ze střechy. Jsou to průměrné 3 týdny během roku. U nádrží sloužících pro automatickou závlahu, které mají velké odběry, je dobré zvolit velikost, která odpovídá např. pouze týdennímu dostupnému množství. Důležitá je i údržba nádrže a filtrů. Je nezbytné čistit nátokové filtry, hlavně po každém velkém dešti a obzvláště na podzim, kdy ve vzduchu poletuje listí. Prachové a pylové částice se ale dostanou do nádrže i přes filtry, proto doporučujeme nádrž dvakrát za rok čistit tlakovou vodou a ideálně i kartáčem ručně v nádrži. Zkalenou vodu přitom odsávat malým kalovým čerpadlem.

Jaké jsou povinnosti z hlediska provozovatelů vodovodů a kanalizací?

Pro využití dešťové vody v domě je nutné mít dvoje rozvody vody. Nebo lépe řečeno mít okruh vody provedený tak, že místa, kam bude napojena užitková voda, budou od ostatních míst s pitnou vodou odpojena. Důležitá je i dětská pojistka proti jednoduchému otevření poklopu akumulační nádrže dětmi. Při vybudování akumulační nádrže na využití dešťové vody v domě (na WC, praní, atd.) a zároveň, pokud je uživatel napojen na kanalizaci, existuje ze zákona povinnost přihlásit se k dodatečnému placení stočného. Vyplývá to z „vodního“ zákona. Jedná se o využití vody z jiného zdroje, podobně jako při využívání vody ze studny a jejím následném vypouštění do kanalizace. Sice šetříte odebranou pitnou vodu, kterou jste nahradili dešťovou, ale za odvod dešťové vody do kanalizace ze zákona platit musíte. Způsob stanovení výše plateb záleží na dohodě s konkrétním provozovatelem. Uživatelé mají nejčastěji možnost zvolit si platbu stočného paušálem (+ stočné x koeficient 1,25). Někdy bývá možné pořídit si podružný vodoměr a nainstalovat si ho na okruh užitkové vody, která teče přes dům do kanalizace.

Přečtěte si také:

Fotogalerie

Autor: Ing. Ondřej Samek
Foto: Archiv firmy