OSB desky – základní pojmy a časté otázky

Pojem desky OSB je již běžně užíván. Mnozí lidé však přesně neví, co se pod ním skrývá. Pro mnohé není rovněž dostatečně jasné, jaké vlastnosti tyto desky mají a jakým způsobem by měly být používány. V tomto článku se pokusíme odpovědět na nejčastější dotazy.

OSBOriented Strand Board – jsou plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek. Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic. Ve vnějších vrstvách jsou třísky orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace kolmo na tuto osu. Za spolupůsobení vysoké teploty a tlaku dochází k aktivaci lepidla a desky získávají své rozměrové a pevnostní vlastnosti.

Štěpky nebo třísky?

Štěpka je sypká hmota složená z rozměrově vymezených kousků dřeva, jejíž obvyklý rozměr bývá 25×25×10 mm. Vznikají hlavně sekáním rostlého dřeva nebo různých dřevních odpadů (krajiny z výroby řeziva apod.)

Pro výrobu OSB desek se používají slabé a velkoplošné třísky (rozměry cca tl. 0,6 mm, šířka 10–30 mm a délky 120 mm). Tyto třísky se získávají tangenciálním dělením na roztřískovacích strojích, kde je možné zpracovávat pouze kvalitní vlákninovou surovinu. Nejčastěji smrk nebo borovici.

Hlavní a vedlejší osa?

Orientace třísek v desce je podstatná pro dosažení předepsaných pevností a modulů pružnosti. Orientace je definovaná ve třech na sebe kolmých vrstvách. Tím, že dvě (povrchové) vrstvy jsou v orientované v jednom směru, získává v tomto směru deska vyšší pevnostní vlastnosti (2,5x–3,5x). Nesprávnou orientací desky při montáži se okrádáme o využití těchto předností.

Provoz výroby OSB desek je řízen z centrálního velína

Lesklá, kluzká povrchová úprava?

Desky se vyrábí z vysušených třísek, na které se nanese pojivo. Jako hydrofobizační látka je užíván tekutý parafín ve formě parafínové emulze. Ten se při lisování desky nataví a na povrchu desky tak zůstává tenká lesklá vrstva, kterou vytváří slabý film parafínu. Tato vrstvička i parafín obsažený uvnitř desky zlepšuje její odolnost proti působení vlhkosti.

Jsou desky OSB odolné proti vodě?

Z hlediska odolnosti proti vlhkosti se desky OSB vyrábí v různých variantách. Nejméně odolné proti vlhkosti jsou desky označované jako OSB 2, nejvíce odolné jsou naopak OSB desky označované jako OSB 4. Velkým omylem je však názor, že desky OSB jsou odolné i proti vodě. Nejsou. Pokud se mluví o vlhkosti prostředí, myslí se vlhkost vzduchu jejíž max. výše a doba trvání je charakterizována normou, kontakt z vodou nikoliv.

Ukázka provozu výrobní haly

Jaké jsou problémy s odolností proti vlhkosti a vodě?

Je nutné si uvědomit, že pokud desku polijeme vodou nebo na ni prší a na první pohled se jí nic nestane, neznamená to, že tak to bude neustále. Ochrana proti vodě a nadměrné vlhkosti je nutná, abychom zajistili její správnou a bezproblémovou funkci po celou dobu její životnosti.

OSB deska je z cca z 95 % dřevo. Na rozdíl od dřeva se však rozměrové změny projevují relativně rovnoměrně v ploše desky. Nejvíce se projevuje vliv vody v řezných hranách, kde působením nadměrné vlhkosti dochází k bobtnání projevující se zvětšováním tloušťky těchto hran.

Slabé velkoplošné třísky (rozměry cca tloušťka 0,6mm, šířka 20–40mm a délky 120 mm), pro výrobu OSB desek s ponecháním mechanické pevnosti surového dřeva.

Jsou desky OSB vhodné do vnějšího prostředí?

Norma EN 13986 zařazuje desky OSB jako desky pro použití do vnitřního prostředí, nicméně rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím je charakterizován pouze nadměrnou vlhkostí vzduchu. Desky je tedy možné použít i ve vnějším prostředí, ale musí být zabezpečeny tak, aby nepřicházely do styku s vodou. Toho docílíme například podbitím otevřeného střešního prostoru, podbitím přesahů střech apod. Jejich dlouhodobá trvanlivost je významně závislá na kvalitě ochranného nátěru.

Lze aplikovat přímo na desky OSB tenkovrstvé omítkové směsi a lepidla na cementové bázi?

Desky OSB vykazují dilatační změny (roztahují se a smršťují se) v závislosti na teplotě a vlhkosti. Zejména vlhkostní roztažnost je důležitá, protože je cca dvojnásobná oproti tepelné. Z těchto důvodů se nedoporučuje aplikace omítkové směsi přímo na desky. Zcela standardních a dobrých výsledků dosáhneme při aplikaci omítky na jakýkoliv běžný zateplovací systém. Tepelně izolační vrstva (vata, polystyren) s používanou textilií plně vykompenzuje dilatační změny OSB desek.

OSB deska na dopravníku jako konečný produkt

Normy a odkazy

Základní normou pro desky OSB je evropská norma EN 300 – Desky z orientovaných plochých třísek – definice, klasifikace a požadavky, která kromě základních pevnostních požadavků určuje i odolnost desek proti vlhkosti (bobtnání, pevnost po cyklické zkoušce atd.)

Pro použití na stavbách musí dále desky OSB splňovat požadavky normy ČSN EN 13986 – Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – charakteristiky, hodnocení, shody a značení.

Více informací lze nalézt na: www.kronospan.cz.

Autor: Ing. Jan Kníže
Foto: Archiv firmy KRONOSPAN