Pásky Strait-Flex pro rohy a spoje bez prasklin a netěsností

Vysoká estetická kvalita a dlouhá životnost suché výstavby v interiérech budov vyžaduje těsné a stabilní napojení stěnových desek navzájem nebo na nosné konstrukce, zejména v rozích a koutech. Kvalitní a dlouhodobé řešení těchto detailů velmi příznivě ovlivní i stavební fyziku; nevznikají zde praskliny, kterými se šíří zvuk a proniká vzduch s vodní párou.

V materiálech Cechu sádrokartonářů a v různých dalších, zavádějících prohlášeních se píše, že majitelé novostaveb musí počítat při použití sádrokartonových konstrukcí s možným vznikem prasklin. Nemusejí! Při použití pásků Strait-Flex můžeme vznik prasklin téměř úplně vyloučit a to jak v novostavbách, tak ve starších domech. Samozřejmě až na „poruchové“ praskliny při narušené statice.

Nikdo nemusí tolerovat, když se dříve či později objevují v různých místech místnosti trhliny. Většinou ve svislých i vodorovných koutech, v rozích, někdy i uprostřed stěny v místech, kde se navzájem dotýkají sádrokartonové, sádrovláknité nebo jiné stavební desky.

Proč vznikají trhliny

I když stavby a jejich dílčí konstrukce vypadají zdánlivě nehybně, jde o pouhé zdání.

Novostavby, jak těžké z cihel či betonu, tak dřevostavby, se ještě delší dobu po zahájení užívání mohou tzv. dotvarovávat, tzn. mírně, ale nevratně měnit své rozměry v důsledku vyzrávání materiálů a také v reakci na neustálené rozložení tlaku (mechanického napětí) v konstrukcích.

Typický je dále nepřetržitý vibrační, kmitavý pohyb. Ten je indukován různými podněty zvenčí i zevnitř. Typickými zdroji tohoto kmitání je např. silniční, železniční nebo letecká doprava. Dále to jsou různé otřesy a hluk všeho druhu včetně lidského hlasu. Hluk a otřesy vytvářejí také domácí činnosti, nástroje, stroje, elektrické spotřebiče apod.

Dům, přesněji jeho konstrukce, reagují na zvuk a jiné vibrační podněty rozdílně; při určité frekvenci okolních vibrací nebo zvuku mohou pružné konstrukce reagovat velmi citlivě, čemuž se říká, že konstrukce rezonuje (s vnějším podnětem).

Vnitřní systém suchých stěn je většinou navrhován a realizován tak, aby byl akusticky oddělen od nosných konstrukcí. To znamená, že vnitřní stěny nejsou pevně svázány s nosnými. Kmity nosných konstrukcí (včetně stropů) se tak nepřenášejí do stěn a podhledů nebo naopak. To je snazší mj. při vlastním stavění, především je to však velmi příjemné řešení z pohledu akustické ochrany. Nevýhodou ale je, že nosné konstrukce kmitají jinak než desky suchých stěn, takže na jejich styku je vysoké riziko vzniku trhlin.

Jak fungují pásky Strait-Flex

Pásky Strait-Flex plní více funkcí, avšak jedna z nejdůležitějších je vytváření spojů mezi konstrukcemi a konstrukčnímu díly s různými vibračně akustickými vlastnostmi. Pásky Strait-Flex mezi nimi realizují pevnou (tzn. páska vlivem deformace nepraskne), ale mechanicky poddajnou vazbu, která nepřenáší vibrace. Spára chráněná touto páskou nikdy nepraskne, při extrémních otřesech může popraskat povrchový malířský nátěr, který lze pouze přetřít coby trvalé řešení.

Estetický přínos je zřejmý ihned. Není ovšem jediný

Ochrana před hlukem

Už jsme zmínili, že pásky Strait-Flex jsou natolik poddajné, že samy nepřenášejí zvukovou vlnu z jedné rezonující konstrukce či desky do druhé. Díky svému heterodenními složení pásky naopak zvuk pohlcují. Zároveň vylučují i přenosu zvuku, který by bez nich jinak pronikal do místnosti prasklinami mezi konstrukčními dílci a deskami mechanismem, stavařům dobře známým jako vzduchová průzvučnost.

Ochrana před infiltrací vzduchu a vodní páry

V některých případech, např. když máme sádrokartonovou předstěnu na na obvodové stěně, mohou praskliny způsobit, že vlhký vzduch infiltruje do mezery mezi předstěnou a obvodovou stěnou. To může vyvolávat nepříjemnosti včetně vzniku vlhkostních vad v nosné stěně. Vzduchotěsné pásky Strait-Flex toto nebezpečí odstraňují.

Ukázka použití pásky Strait-Flex Original na sádrokartonu

Co jsou pásky Strait-Flex

V tomto časopise jsme i nich již psali v článcích [1] a [2]. Pod názvem Strait-Flex se rozumí ucelená řada výztužných a těsnicích pásků určených zejména pro vyztužení rohů a obecně všech spojů sádrokartonových (SDK) nebo sádrovláknitých (SDV) desek navzájem nebo s jinými prvky včetně instalačních krabic apod. Pásky Strait-Flex jsou ohebné, ale mají vysokou pevnost a tuhost při tahovém namáhání. Oproti rohovým profilům z hliníků mají podstatné užitné přednosti. V ČR je Strait-Flex výhradně dodáván pražskou firmou Jan Strnad – Strait-Flex.

Strait-Flex nejsou jen pásky pro výztuhu rohů a jiných spojů mezi sádrovými deskami. Je to celý systém včetně lepicích tmelů a past a dále zpracovatelských a montážních pomůcek. Jde o typicky americký produkt: práce musí být provedena kvalitně, rychle, musí ji zvládnou každý, kdo chce pracovat. Žádné prostoje a rozkládání práce do dlouhých lhůt, které dílo prodražují. Výsledek musí mít maximální životnost a dobře odolávat rizikům poškození během obvyklého provozu. Když už dojde např. k otlučení rohu, oprava musí být snadná, rychlá a zvládnutelná svépomocně.

Hlavní přednosti

Pásky Strait-Flex se liší od vlastností výztužných profilů z hliníku, oceli nebo PVC, které znatelně předčí:

  • Mají vysoké poměrné prodloužení, a sice přes 170 % při působení tahové síly. Po odeznění tahové síly se pásek zčásti vrátí do původního tvaru (plasticko-pružná deformace). Dodaná energie se přemění v pouhé teplo.
  • Běžně používané profily energii při mechanickém impulzu buď nevratně deformují (kovy) nebo potrhají (neměkčený PVC nebo kovy) nebo nastane obojí. Nevyztužený roh pohltí rázovou energii ještě hůře – plošnou destrukcí.
  • Snadno se skladují, je s nimi snadná manipulace i jednoduchá a rychlá aplikace.
  • Umožňují zlepšení užitných vlastností stavby a pobytové pohody včetně estetických funkcí.

Tento materiál je v Severní Americe znám už přes patnáct let. Za tu dobu se rychle rozšířil a jeho použití se stalo nepsaným standardem mezi montéry suché výstavby a to zejména tam, kde se používají SDK a SDV desky.

Základem pásků Strait-Flex je tvrdý (neměkčený) polyvinylchlorid, vyztužený vlákny buničiny, skelnými vlákny a vlákny látky zvané Lapenus. Tento kompozit je mimo již zmínění přednosti dobrou přídržnost k podkladu pro většinu lepidel. Základní technické vlastnosti uvádí tab. 1.

Sledovaná vlastnostZkušební postup Výsledek zkouškyPožadovaná/deklarovaná úroveňVyhodnocení
Pevnost v tahuČSN EN ISO 527podélně 30,2 MPa
příčně 27,3 MPa
≥ 25 MPavyhovuje
Poměrné prodlouženíČSN EN ISO 527podélně 175 %
příčně 179 %
≥ 150 %vyhovuje
Tab. 1: Výsledky měření pevnosti v tahu a poměrného prodloužení před porušením vzorku Strait-Flex Original D

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: Těsnicí a výztužné pásky Strait-Flex. Nové řešení rohů a spojů v suché výstavbě. Stavebnictví a interiér 9/2007, str. 66, http://www.stavebnictvi3000.cz/c2371.

[2] Hejhálek, Jiří: Sádrokarton bez prasklin s pásky Strait-Flex. Stavebnictví a interiér 2/2011, str. 30, http://www.stavebnictvi3000.cz/c3738.

Autor:
Foto: Archiv firmy