Připravujeme stavbu v ochranném pásmu dráhy a památkové zóny

Naše nakladatelství se v nedávné době rozhodlo investovat do starší nemovitosti, historického rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Ten se aktuálně nachází v neuspokojivém stavu, a vlastník tedy po konzultaci s projektantem došel k závěru, že není efektivní přistupovat k jakékoli rekonstrukci. Rozhodl se zahájit demolici a vybudovat na pozemku novostavbu. Parcela je však součástí památkově chráněného území a navíc v blízkosti trati, což s sebou přináší nejedno úskalí.

Stavební pozemek, který je předmětem tohoto článku, je vysoce exponovaný, leží na ostrohu v blízkosti turisticky vyhledávaného centra města, ze západu je těsně obklopen hlubokým umělým zářezem železniční trati, na jeho východní a jihovýchodní straně se nachází zářez budovy bývalého lihovaru, později pekárny (nyní v demolici), lemovaný opěrnou stěnou. Co ale především – objekt je situovaný ve dvou ochranných pásmech: železniční dráhy a památkové zóny města.

To, zda se vaše nemovitost nachází v některém z ochranných pásem, lze zjistit na příslušném stavebním úřadě či odboru územního plánování. Některá omezení lze vyčíst též z výpisu z katastru nemovitostí, avšak je potřeba počítat s tím, že ne všechna pásma jsou v něm vyznačena. Vedle památkové či železniční ochranné zóny se můžete setkat také s pásmy technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina a další), s chráněnými územími v blízkosti lesů či vodních zdrojů, s ochrannými pásmy silnic a dálnic apod.

Ochranné pásmo dráhy

Veškeré stavby, které mají po svém dokončení zasahovat do prostoru ochranného pásma dráhy, musejí být mimo jiné schvalovány drážním správním orgánem. Zmíněné pásmo se nachází po obou stranách dráhy, a to ve vzdálenosti 60 metrů od osy krajní koleje celostátní nebo regionální dráhy, nejméně však 30 metrů od hranic obvodu dráhy.

Stavby, které mají po svém dokončení zasahovat do prostoru ochranného pásma dráhy, musejí být schvalovány i drážním správním orgánem. Foto: Vova Shevchuk

Investor nebo jeho zplnomocněný zástupce (projektant) je Správě železnic povinen doložit poměrně rozsáhlou dokumentaci zahrnující:

 • oficiální žádost dostupnou na webu www.spravazeleznic.cz,
 • odpovídající projektovou dokumentaci,
 • technickou zprávu s uvedením dotčených pozemků a jejich vlastníků,
 • situační výkres,
 • koordinační situaci se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě,
 • řez kolmý na osu koleje,
 • délku a průměr vedení na pozemku Správy železnic (v případě zřízení věcného břemene),
 • akustickou studii (pokud jde o stavbu pro bydlení).

Správa železnic si následně může vyžádat také doplňující materiály, například požárně bezpečnostní řešení stavby, půdorysy obytných objektů a další. K tomu dodejme, že to byla právě dráha, která svým návrhem, provedením a provozem hrubě a trvale zasáhla do těsné blízkosti již existujícího předmětného domu hlukem, otřesy a troubením.

Ochranné pásmo památkové zóny

Základními ustanoveními dopadajícími na problematiku památkově chráněných území jsou zákon č. 20/1987 Sb., § 17 o státní památkové péči a vyhláška č. 118/1959 Ú.l. o památkových ochranných pásmech.

Spadá-li váš pozemek do památkové zóny (která má sice ve srovnání s památkovou rezervací méně ucelený architektonický obraz, ale přesto je úřady kontrolovaná), je nutno požádat Národní památkový úřad (NPÚ) o závazné stanovisko. Bez něj stavební úřad nemůže vydat stavební povolení. Občané tuto žádost podávají na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (ve velkých městech na magistrátech, v ostatních případech na městských úřadech), které si posléze u NPÚ vyžádají písemné vyjádření k navrhovaným úpravám. Ještě před samotným podáním žádosti je proto vhodné se individuálně spojit s památkáři NPÚ a svůj stavební záměr s nimi předběžně prokonzultovat, abyste do dokumentu zahrnuli pouze ty úpravy, které bude skutečně možno provádět, a jen ty materiály a technologické postupy, jež lze v případě dané konkrétní stavby aplikovat.

Výřez památkové zóny a přilehlých oblastí z katastrální mapy Rychnov nad Kněžnou.

V našem případě zajišťuje dohled nad dodržováním podmínek památkové ochrany Městský úřad, referát památkové péče v Rychnově nad Kněžnou (jako výkonný orgán státní památkové péče), a to ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích. Při veškerých přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkové zóně Rychnova nad Kněžnou musejí být respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území ke zdejším nemovitým památkám. Architektonické řešení staveb musí navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

Detailní postup krok za krokem:

 1. Na základě vlastnoručně podepsané žádosti vlastníka (formuláře) odevzdané na obecním úřadě s rozšířenou působností je zahájeno správní řízení. Vlastník může pověřit jednáním jinou osobu, ale pouze na základě plné moci.
 2. Zástupce Městského úřadu požádá o písemné odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze.
 3. Památkáři z NPÚ připraví na základě osobní návštěvy vaší nemovitosti a pořízené fotodokumentace či nákresů písemné odborné vyjádření, které zašle příslušnému úřadu.
 4. Obecní úřad poté vydá závazné stanovisko, ve kterém je uvedeno, zda jsou žadatelem navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a jsou stanoveny základní podmínky, za nichž lze tyto práce připravovat a provést.
 5. Vlastník nemovitosti by následně měl oznámit památkářům i obecnímu úřadu, kdy započne s prováděním prací. Památkáři by měli na prováděné práce dohlížet.

Závazné stanovisko se vydává v případech, kdy dále o věci rozhoduje stavební úřad. Proti takovému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se je možné až proti rozhodnutí stavebního úřadu, ve kterém musí být závazné stanovisko zahrnuto.

Pro potřeby konzultace můžete kontaktovat „svého“ památkáře. Seznam jednotlivých odpovědných osob je k dispozici zde.

Zdroje:

 • https://www.spravazeleznic.cz/orpha/ochranne-pasmo-drahy
 • https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/sluzby-pro-verejnost/opravujete-pamatku/jak-postupovat/podrobny-pruvodce
Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv redakce, Shutterstock