Produkt Teplo nabízí promyšlené ekonomické a ekologické řešení tepelného hospodářství

Rekonstrukce a modernizace velkých objektů jako jsou lázeňské, hotelové nebo nemocniční komplexy je ideální příležitostí k zefektivnění a ekologizaci jejich zastaralých teplárenských provozů. Potenciál úspor ve výdajích za energie je vysoký a může dosáhnout až desítek procent. Komplexní řešení tepelného hospodářství s ohledem na konkrétní potřeby provozovatele zdroje nabízí produkt Teplo skupiny RWE v ČR.

Zaznamenáváme zájem zákazníků, kteří provozují střední a malé teplárny, přejít od uhlí či topných olejů k alternativním zdrojům tepla. Nabízíme jim pomoc s plánováním, výstavbou a provozem decentralizovaných zdrojů tepla na zemní plyn,” vysvětlil Jan Ruml, předseda představenstva RWE Plynoprojekt, který v rámci skupiny RWE nabízí produkt Teplo . „Vytápění zemním plynem je daňově zvýhodněno. Ušetřit lze také na pronájmu a mzdách, protože při vytápění zemním plynem nemusíte na rozdíl od uhlí nic skladovat, převážet ani fyzicky doplňovat do kotle,” dodal Ruml.

Základem úspěšné optimalizace nákladů na výrobu tepla je podle něj individuální přístup ke každému posuzovanému projektu. „Již při prvních konzultacích se snažíme zákazníkovi nabídnout co nejefektivnější řešení. Samozřejmě to nekončí pouze výměnou kotle. Musí se brát v potaz i napojené spotřebiče, tepelná izolace objektu, forma rozvodů tepla, popřípadě spotřeba elektrické energie. Vzhledem k tomu, že provádíme i energetické audity, jsme schopni zákazníkovi poradit opravdu velmi komplexně a individuálně. Spotřebu energie je pak možné snížit až o desítky procent,” vysvětlil Ruml.

Systém trigenerace efektivně využívá po celý rok ve svém sídle RWE Transgas, z plynu vyrábí elektřinu, teplo a v letním období i chlad pro klimatizace.

Produkt Teplo nabízí zákazníkovi celou škálu služeb:

  • Energetický audit budov nebo zpracování celkové energetické koncepce (pro obce).
  • Zpracování projektové dokumentace na míru s návrhem nejvhodnějšího a nejekonomičtějšího řešení dodávky tepla, popřípadě elektrické energie, chladu nebo dalších individuálních aplikací.
  • Financování celého zařízení vč. možnosti dotací z fondů EU nebo MŽP.
  • Ekologická likvidace starého zařízení.
  • Dodávka nového zařízení včetně technického dozoru, instalace a zkušebního provozu.
  • Veškeré revize, nepřetržitý servis a dispečink vč. dálkové kontroly energetického zdroje.
  • Provozování zařízení a dodávky energií.
Potřeba záložních zdrojů elektrické energie u ko-/trigenerace odpadá - to jistě ocení např. nemocnice

Přechod na nový způsob vytápění nemusí být ani finančně náročný. Zákazníci mají možnost využít nabídky RWE na financování vstupní investice do energetického zařízení. V takovém případě by cena energie (tepla) zahrnovala i leasingové splátky za pořízení investice. Po ukončení platnosti smlouvy může být energetický zdroj buď odprodán za zůstatkovou cenu, nebo lze dohodnout pokračování služby. RWE Plynoprojekt je tímto způsobem rovněž schopen financovat všechny náklady na údržbu a provoz. Důležité je, že cena dodávaného tepla je i poté stále konkurenceschopná.

Varianty financování energetického zdroje:

  • Financování celého projektu z vlastních zdrojů RWE Plynoprojekt. Zákazník nemusí vynaložit žádné investice a pouze odebírá požadovanou energii. Provoz, údržba, servis a opravy zůstávají na straně RWE Plynoprojektu.
  • Financování přes významnou zahraniční leasingovou společnost. Při této variantě je majitelem zařízení finanční partner a splátky za financování jsou započítány do ceny dodávaných energií. Po ukončení smluvní doby může vlastnictví zdroje přejít za symbolickou cenu na zákazníka. Pokud bude mít i poté zájem, aby zdroj i nadále provozoval RWE Plynoprojekt, cena dodávky energií bude nižší o finanční splátky.
  • Spolupráce s dceřinou společností velké české banky, kde cena financování je opět započítána do ceny dodané energie. V tomto případě se jedná o financování formou odkupu pohledávek, kde opět majetek po ukončení smluvní doby přechází na zákazníka.

U větších objektů, jako jsou například nemocnice, lázně nebo hotely či obytné komplexy, může RWE Plynoprojekt nabídnout po posouzení a optimalizaci energetických potřeb (teplo, chlad pro klimatizaci, elektřina apod.) kogeneraci či trigeneraci. „Jde o systém, který nejprve využije zemní plyn k výrobě elektrické energie a teplo je v podstatě vedlejším produktem. Trigenerací se dá zajistit navíc klimatizace objektu v letním období,” řekl Jan Ruml a dodal: „Nové teplárenské systémy tak umožňují zákazníkům efektivně využívat energii po celý rok.”

Zavedením nejnovějších technologií pro vytápění zemním plynem dochází ke snížení energetické spotřeby a k výrazné ekologizaci provozu.

V zásadě jsou kogenerační jednotky vhodné pro klienty, kteří chtějí být nezávislí na dodávkách elektrické energie nebo (pokud provozují větší jednotky) používají výnosy z prodeje elektrické energie ke snížení ceny tepla. „RWE Plynoprojekt disponuje licencí na výrobu, rozvod a prodej elektrické energie. Jsme tedy připraveni pro zákazníka prodávat vyrobený proud a tím snížit jeho náklady na vytápění,” řekl Ruml.

Nové teplárenské systémy umožňují zákazníkům efektivně využívat energii po celý rok. Spotřebu energie je tak možné snížit až o desítky procent.

Trigenerace je zajímavá zejména pro větší objekty, jako jsou hotely, nemocnice, kancelářské budovy, nákupní centra, průmyslové zóny atd., které je nutno klimatizovat. Při použití Ko-/Trigenerace zákazník jíž nepotřebuje záložní zdroje na výrobu elektrické energie. V případě technických potíží může proud odebírat z veřejné sítě. Toto řešení je ideální například pro nemocnice, které takové záložní zdroje potřebují.

Trigenerace je zajímavá zejména pro větší objekty (hotely, lázně, nemocnice, kanceláře), které je nutno klimatizovat.

Zavedení nejnovějších technologií pro vytápění zemním plynem má ale i jiné efekty. Kromě snížení energetické spotřeby dochází také k ekologizaci provozu. Zejména pro města a obce z oblastí s výrazně znečištěným ovzduším by mělo jít o zásadní argument pro změnu současného stavu.

Při porovnání hlavních energeticky využívaných paliv je zřejmé, že například emisní hodnoty CO2 jsou u zemního plynu nejnižší. Společně s vysokou účinností spalovacího procesu, kdy je využíváno přibližně 80 – 96 % energie spalovaného plynu, je označení zemního plynu jako čistého paliva zcela případné.

Autor: Ing. Michael Gavrilovič
Foto: Archiv firmy