Okna a dveře z profilů VEKA ALPHALINE 90 pro nízkoenergetické domy

U nás i v zemích s podobným nebo chladnějším podnebím, jsou standardem pětikomorové systémy s hloubkou 70 mm. VEKA AG, největší dodavatel plastových okenních profilů do ČR, je k nám dodává pod značkami VEKA SOFTLINE, TOPLINE a SWINGLINE. Na světě nový šestikomorový systém ALPHALINE 90 je určen především pro nízkoenergetické domy a míří i do ČR. VEKA AG, jako celosvětový výrobce, také zásadně ovlivňuje celé odvětví od návrhu a výroby profilů až po realizaci oken.

ALFALINE 90

Konstrukce plastových rámových profilů se 6 komorami a stavební hloubkou 90 mm lépe využívá izolační vlastnosti vzduchu, než je tomu u tenčích profilů, a z pohledu tepelné ochrany se tak dostává na novou úroveň. Dalšího zlepšení izolačních vlastností se docílí pěnovou výplní dutin profilů, čímž se sníží radiační složka transportu tepla. To spolu s použitým středovým systémem těsnění a třemi těsnicími rovinami zaručuje další snížení tepelných ztrát skrze rámy až na hodnotu Uf = 1,0 W·m–2·K–1 a tím i snížení ztrát tepla okny a celou budovou.

S dnes už standardními izolačními dvojskly vyplněnými inertním plynem – argonem (Ug = 1,1 W·m–2·K–1) a při kvalitním zabudováním okna včetně paronepropustné a difúzní pásky na vnitřní, resp. venkovní straně připojovací spáry okna ke stavebnímu otvoru, docílíme hodnoty součinitele prostupu tepla celým oknem Uw = 1,1 W·m–2·K–1. Tepelně izolační vlastnosti tohoto okna jsou tedy lepší, než je doporučovaná hodnota součinitele prostupu tepla Uw, dop = 1,2 W·m–2·K–1 podle ČSN 73 0540-2. Touto normou je ze zákona (stavební zákon a u investic financovaných z veřejných prostředků také energetický zákon, oba se na normu odkazují) povinen se řídit projektant i realizátor, což většina zákazníků – investorů vůbec netuší.

Okenní profil VEKA ALPHALINE 90

S použitím zasklení nadstandardních tepelně technických vlastností lze docílit i hodnoty součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 0,8 W·m–2·K–1, což je okno, které kromě vysoké tepelné ochrany, vykazuje i při velkých zimních mrazech vysokou (ve srovnání se standardem) povrchovou teplotu na zasklení i rámu. To výrazně snižuje riziko zimního rosení skel nebo, pokud už k rosení dojde, jeho intenzitu. Takové okno je nutnou součástí nízkoenergetického domu.

Běžné izolační zasklení 4-16-4 (tloušťka skla-mezery-skla v mm) má při vyplnění mezery argonem součinitel prostupu tepla Ug = 1,1 W·m–2·K–1, ale při vyplnění pouhým vzduchem až Ug = 1,5 W·m–2·K–1. Vzduch v mezeře izolaci okna natolik sníží, viz tab. 1, že se vyplatí kvalitu dodaného zasklení dobře prověřit.

Výrobce profilů VEKA AG těchto vysokých parametrů docílil inovativním řešením řady dalších detailů, které jsme ještě nezmínili. Hloubka zasklívací drážky je zvýšena na 24 mm a do rámu lze zabudovat izolační dvojskla i trojskla až do tloušťky 50 mm, které lze s využitím současných technických poznatků dovést k hodnotě U < 0,5 W·m–2·K–1.

[Uf, Ug, Uw] = W·m2·K–1 Ug=1,4 Ug=1,3 Ug=1,2 Ug=1,1 Ug=1,0 Ug=0,9 Ug=0,8 Ug=0,7 Ug=0,6 Ug=0,5
Součinitel prostupu tepla celého okna Uw pro okno o velikosti (1,230 × 1,480) mm, tj 1,82 m2
TOPLINE Uf = 1,41,51,41,41,31,21,21,11,01,00,9
SOFTLINE 70 Uf = 1,41,51,41,41,31,21,21,11,01,00,9
SWINGLINE Uf = 1,41,51,41,41,31,21,21,11,01,00,9
TOPLINEPLUS Uf = 0,70,80,70,7
SOFTLINE 58 Uf = 1,81,61,61,51,41,41,31,21,21,11,0

Tab. 1: Součinitel prostupu tepla Uf pro vybrané profily VEKA, součinitel prostupu tepla pro souvislou řadu tepelně izolačních zasklení a součinitel prostupu tepla výsledného okna o rozměrech (1,230×1,480) mm, tj o stavební návrhové ploše ploše 1,82 m2. Modře jsou zvýrazněny hodnoty pro dnes standardní zasklení s Ug = 1,1 W·m–2·K–1.

TOPLINE Plus

Zatímco výše uvedený šestikomorový profil je v sortimentu VEKA AG úplnou novinkou zejména pokud jde o konstrukční řešení, z pohledu vysoké tepelné izolace přišla tato společnost již dříve s profilem TOPLINE Plus odvozeným od úspěšného pětikomorového systému TOPLINE. Psali jsme o tom v časopise Stavebnictví a interiér v [1]. S hodnotou Uf = 0,74 W·m–2·K–1 je profil určen pro nejvyšší nároky nejen nízkoenergetických, ale i pasivních domů. Vysoké tepelné izolace je dosaženo vysokou hloubkou profilů 104 mm a vyplněním dutin pěnovou hmotou. Je samozřejmé, že obdobné vlastnosti musí mít také zasklení. Od doby, která uplynula od uveřejnění citovaného článku, není již aplikace vysoce izolujících oken, jako je ALPHALINE a TOPLINE Plus, už jen módou, ale ohlíží se po něm stále více přemýšlivých investorů.

Dobré okno znamená především špičkovou montáž

O tom, že nákup kvalitních oken je bez kvalitní instalace – včetně paronepropustné a difúzní pásky na vnitřní, resp. venkovní straně připojovací spáry okna ke stavebnímu otvoru – jen zmařenou investicí, jsme již psali, viz např. článek [2]. Investor schopný základního srovnání – např. po výměně starých oken – zpravidla bezprostředně zaregistruje změnu k lepšímu, a pokud se po delší době užívaní neobjeví nepříjemnosti, třeba plísně, zůstává spokojen, přestože úspory tepla ani zdaleka nedosahují toho, co by za vynaložené peníze mohly. Důraz na špičkovou instalaci se dvojnásob týká oken typu ALPHALINE 90 nebo TOPLINE Plus.

Ovšem většina investorů, kteří mnohdy horko těžko shánějí peníze, zadlužují se nebo se připraví o všechny úspory ve stáří, nevěnují žádnou pozornost ani kvalitě montážní čety, ale ani kvalitě vybraného okna.

Okenní profil VEKA TOPLINE Plus

Jak si vybrat dobré okno

Není výjimkou, že v nabídkovém řízení dodavatel naláká investora na tak povrchní sdělení, že půjde o montáž tolika a tolika oken z pětikomorových profilů značky X (za X se většinou dosadí nějaká méně zavedená značka) se zasklením s hodnotou Ug = 1,1 W·m–2·K–1 za dobrou cenu. Pouhé tři technické údaje (!) jsou navíc zavádějící:

  • Bez udání stavební hloubky profilu je počet komor nevypovídající.
  • Ug hodnota mnoho neříká o Uw hodnotě celého okna, která je podstatná. Dodavatel ji buď nechce nebo neumí uvést.
  • V ceně není specifikován obsah plnění smlouvy o dílo. Pokud se jedná pouze o přivrtání oken k ostění turbošrouby, vypěnění spáry a zamaltování, aby to vypadalo, pak je i levné dílo nejspíš předražené.

Dobrý dodavatel uvede stavební hloubku profilu a hodnotu tepelného prostupu celého okna Uw. Neměla by chybět ani specifikace podle ČSN EN 12608, která zařazuje profily do tříd podle tloušťky vnějších stěn. Kvalitní profily jsou zařazeny do třídy A, při použití profilů třídy B se jejich pevnost a tuhost (od které lze odvodit průhyb profilů) zhorší až o 25 % a stejně tak i životnost kování a šroubovaných spojů.

Existuje mnoho způsobů, jak za nová okna utratit peníze. Avšak možností, jak za vyčleněné peníze dostat co nejkvalitnější okna s dlouhou životností a nejnižšími provozními náklady, je mnohem méně a nenabízejí se na každém kroku.

A konečně by neměly chybět parametry vlastní montáže. Standardem by měla být montáž s již zmíněnými ochrannými páskami na připojovací spáře, neboť toto řešení požaduje norma ČSN 73 0450 a zákon. Výjimkou může být případ, kdy si soukromý investor přeje jiný způsob zabudování okna.

Okenní profily třídy A a B

Plastové okenní profily se ve smyslu ČSN EN 12608 zařazují do třídy A, B a C. Profily třídy A mají přesně definovanou tloušťku vnější stěny 3 mm, profily třídy 2,5 mm a profily třídy C jen 2,3 mm (ty se dnes běžně používají jen na trhu v Anglii, kde se používá jiný způsob otvírání oken). Snižováni tloušťky vnějších stěn vede ke zhoršování mechanických vlastností okna a ke snížení životnosti v důsledku rychlejšího opotřebení.

VEKA AG dodává na trh výhradně profily třídy A a je také neúnavným obhájcem používání této třídy profilů. Důvod je dvojí. Jednak spokojenost zákazníků, ale je to také snaha udržet dobré postavení plastových oken v konkurenci s jinými materiály – dřevem, hliníkem apod. Není účelem tohoto článku uvést rozbor, kdo z výrobců profilů dodává třídu A a kdo ne. Ukazuje se ale, že pod vládnoucím tlakem na ceny byly v minulých letech u většiny výrobců optimalizovány (zmenšeny) i tloušťky stěn (viz následující článek v tomto časopise). Každý investor si může tento parametr vyžádat a pokud nedostane jasnou odpověď, lze jen doporučit výměnu dodavatele.

Okenní profil VEKA TOPLINE MD se středovým i obvodovým těsněním

Starší profily VEKA AG na trhu v ČR

Pětikomorové profilové systémy SOFTLINE, TOPLINE dodává VEKA AG na trh v ČR jak v provedení s obvodovým (AD)1, tak středovým (MD2) těsněním, SWINGLINE jen s obvodovým. Systémy se liší zejména designem, mechanické a fyzikální vlastnosti jsou téměř identické. Tepelná izolace rámů je vyjádřena součinitelem Uf = 1,3 až 1,4 W·m-2·K-1 podle typu profilu. Tepelná a zvuková izolace je pak dána hlavně vlastnostmi zasklení.

Literatura a zdroje:

[1] Bogar, Ivo: Okenní systémy VEKA. Jasná tendence k 70 mm systémům, Stavebnictví a interiér č. 4/2004, str. 20
[2] Hejhálek, J.: Okno TROCAL AluFusion – ...Základ úspěchu je správná montáž, Stavebnictví a interiér č. 5/2007, str. 24

1 Obvodové těsnění. U tohoto systému leží vnější těsnění na kraji rámu – tedy ve viditelné oblasti. Z tohoto umístění vyplývají i v otevřeném stavu rovné, jednoduše udržovatelné obrysy profilu. Systémy s dorazovým těsněním se užívají univerzálně u všech typů oken, okenních dveří a domovních dveří, a jsou tak ideálně vhodné pro rodinné domy a domy s více obytnými jednotkami.
2 Středové těsnění. Zde je těsnění ukryto ve středu rámu, a tak je lépe chráněno před větrem a počasím. Z této polohy vyplývá při otevírání okna nerovný obrys profilu, který se ovšem o něco hůře udržuje. Ze systémů se středovým těsněním je možné vytvořit pevné typy oken pouze pomocí dodatečných profilů. Konstrukce domovních dveří nejsou možné. Z tohoto důvodu se tyto profily používají zejména u správních a hospodářských budov. Nabízejí výhodu beztlakového odvodňování a tyto systémy vyhovují také požadavkům na montáž v extrémních podmínkách.

Užitečné výpočty:

Součinitel prostupu tepla UW okna (Pokud není nespecifikována hodnota součinitele prostupu tepla celého okna, lze ji při znalosti rozměrů okna spočítat s postačující přesností ze známé hodnoty součinitele prostupu tepla zasklení UG a hodnoty součinitele prostupu tepla rámu UF)

Tepelná izolace obvodové konstrukce s okny (Program počítá celkovou tepelnou izolaci obvodové konstrukce se vsazenými okny. Pro výpočet je nutné znát průměrný součinitel prostupu tepla zdí UZ a průměrný součinitel prostupu okny UsubW a vrací měrnou tepelnou ztrátu celé obvodové konstrukce HT a průměrný součinitel prostupu tepla celou konstrukcí UKCE)

Rosení oken v bytě a kdy nastane (Program počítá počítá povrchové teploty na zasklení a rámech oken a z velikosti rel. vlhkosti vzduchu pak určí, jestli na zasklení nebi rámu dochází ke srážení vodní páry)

Autor:
Foto: Archiv firmy