Rám 115 4-K - Inteligentní okna společnosti REHAU

Kvalitu okna určuje schopnost plnit protichůdné požadavky. Výrobci oken a okenních profilů zlepšují stávající systémy a hledají nová řešení. Společnost REHAU přináší nový komplexní systém, který již má za sebou dvouletou zkušební sérii a obdržel evropský patent.

Technologie výroby oken - respektive používání rámu z PVC - se u nás rychle rozšířila s otevřením hranic po roce 1989. Jistě si mnozí z Vás vzpomenete na vrcholnou techniku dvoukomorových profilových systémů a zasklívání dvojskly s tehdy užívaným symbolem součinitele tepelného prostupu k = 2,9 W/m2 K. Od té doby zažívá i Česká republika technický vývoj v celé oblasti výplní stavebních otvorů, včetně důsledného zpřísnění normových požadavků. Dnes jsou běžné požadavky na dvojskla s hodnotou Ug = 1,1 W/m2K, teplým rámečkem, pětikomorovým profilovým systémem, difúzním uzavřením osazovacích spár a celá škála dalších požadavků na vlastnosti hotových stavebních prvků.

Inspirace v oknech pro pasivní domy

Splnění dnes extrémních požadavků (pro velice diskutované a komentované téma pasivních domů, v reálu ale téměř mizivě realizovaných) předpokládá dobrou znalost stavební fyziky, vždyť oproti obvodovým stěnám mají okenní rámy mnohem menší tloušťku. Někteří výrobci disponují speciálními profily (např. právě REHAU - Clima Design, či Veka - TOP LINE Plus), určenými pro tyto typy staveb. Speciální masivní konstrukce těchto profilů využívá široké stavební hloubky a speciálně konstruovaných komor, které jsou pro potřebné tepelně-izolační vlastnosti vyplněny speciální tepelně-izolační vložkou. Je známo, že zvyšující se počet komor (cca nad 5 komor) nemá již žádný významný přínos pro zvýšení tepelného odporu rámových částí okna, maximálně v řádech setin uváděného součinitele tepelného prostupu - Uf. Dosažení výše zmiňovaných extrémně nízkých tepelných ztrát je řešeno pomocí těchto relativně masivních profilů, speciálního osazování, použití trojskel atd. a vyžaduje hlavně celkový a komplexní přístup k dané problematice již při projektování a řešení celého objektu. Platí zde stejné vztahy jako např. v automobilismu, ne všichni jezdí formulí 1 či WRC, ale výsledky honby za rychlejšími, lehčími a spolehlivějšími vozy a motory se promítají i do sériových automobilů.

Systémové použití Rámu 115 4-K pro sanaci boletických fasád

Výborné parametry běžných oken

Společnost REHAU před cca 6ti lety použila rámový profil konstrukční hloubky 115 mm v rámci sanací pro určité panelové soustavy, zejména ze specifických důvodů kotvení oken do nosné části sendvičového panelu a také pro další příznivé vlastnosti konstrukce tohoto rámu. Přitom je na tomto místě potřebné zdůraznit, že vedle celé řady požadavků na okna ve fasádě stavby, jsou čtyři poměrně významné a navíc vzájemně kontroverzní. Jejich znalost může být ku prospěchu stavebníkům, zejména při výběru oken a realizační firmy.

Detail osazeného okna s Rámem 115 4-K v panelové soustavě 070

Součinitel tepelného prostupu Uw

má být co nejnižší, aby byla zajištěna tepelná stabilita interiéru v zimě a samozřejmě i v létě (významný vliv mají stínící prvky). Tepelně-technická norma ČSN 73 0540-2 požaduje hodnotu tepelného prostupu okna Uw maximálně do 1,7 W/m2K (2,0 W/m2K) a rámu Uf do 2,0 W/m2K (hodnota Ug se standardně pohybuje okolo 1,1 W/m2K). Doporučované hodnoty jsou na úrovni Uw = 1,2 W/m2K. Jejich dosažení není možné bez kvalitního rámu i zasklení.

Vnitřní povrchová teplota oken Θsi

je dána tepelně-technickou normou ČSN 73 0540-2, při standardně uvažovaných 21 °C a relativní vlhkosti 50 % se pohybuje mezi 9,7 a 10,7 °C, v závislosti na poloze topidla či ofukování teplým vzduchem. V konkrétních podmínkách, které vždy závisí na způsobu užívání, může docházet k rosení skel a ostění i u správně vybraných a osazených oken.

Akustický útlum Rw

může být vyžadován různý. Závisí na zdrojích hluku a užívání místností, hluk je navíc vnímán subjektivně. Každá mezera či spára zpravidla degraduje akustické vlastnosti celého okna, místnosti, domu.

Hygienická výměna vzduchu

je požadavkem, který sleduje kvalitu vnitřního prostředí. Nedostatek čerstvého vzduchu, jinak řečeno vysoká koncentrace CO2 a vlhkost (mimo jiných), má negativní vliv na uživatele a jeho psychickou i fyzickou kondici. Požadavek na hygienickou výměnu je mezi odborníky i neodborníky stále intenzivněji diskutován.

REHAU - Clima Design: technická inspirace pro úpravu nového Rámu 115 4-K

Konflikt požadavků vzbuzuje diskuze

Právě posledního požadavku se u běžných konstrukcí plastových oken dosahuje úmyslným snížením těsnosti ve funkční spáře. Používají se různé způsoby - perforované těsnění, různé vložené klapky, průvětrníky apod. Zdůrazňujeme, že poloha čtvrté kliky nenahrazuje infiltrace (větrání). Právě při těchto opatřeních a úpravách, které splní jeden z čtveřice požadavků dochází k zásadnímu negativnímu ovlivnění ostatních parametrů zmiňované čtveřice. Výrazným způsobem se snižují drahá akustická opatření (čtvrtá poloha kliky je naprosto degraduje). Při provedení některého z uvedených opatření vstupující vzduch výrazně ochlazuje vnitřní povrchy zasklení a ostění v oblasti vstupu čerstvého vzduchu. Právě to je mezi normotvůrci a výrobci oken velmi diskutováno, neboť v řadě konstrukčních systémů je hygienická infiltrace těžko dosažitelné současně s dalšími třemi požadavky. Přitom všechny čtyři požadavky musejí na zabudovaném okně fungovat současně (což se bohužel takto ani nezkouší, nýbrž každý parametr zvlášť).

Panelový dům OP1.21 s okny opatřenými in. ltrací s využitím rekuperace

Zkušenosti odborníků firmy REHAU přinášejí výsledky

Technici společnosti REHAU proto, cca před třemi lety, upravili výše uvedený rámový profil 115 mm, přičemž vycházeli z poznatků při používání technologie vysoce úsporných systémů pro pasivní domy. Cílem úkolu bylo, aby při masovém nasazení a akceptovatelné ceně byla splněna zejména čtveřici požadavků. Princip fungování této nové generace tzv. inteligentních oken spočívá v konstrukční hloubce rámu 115 mm s tepelně izolovanou předkomorou, kterou je přiváděn infiltrovaný vzduch. Tento vzduch prostupuje od spodní části k hornímu výstupnímu boxu opatřeného antibakteriálním filtrem a na své cestě rámem se částečně (oproti běžným opatřením výrazně) předehřeje, takže na vstupu do interiéru nedochází k ochlazování ostění a tím pádem ke snižování povrchových teplot. Zároveň lze objem přiváděného vzduchu nastavit ve vztahu k požadovanému množství pro danou velikost místnosti a její výškovou expozici na fasádě. Nedochází k žádným ztrátám na zabudovaném stupni akustického útlumu a díky předizolovanému profilu je součinitel tepelného prostupu celé sestavy (s pětikomorovým křídlem) na výborné úrovni Uf = 1,23 W/m2K.

Evropský patent

Tento nový systém inteligentních oken společnosti REHAU obdržel evropský patent, prošel zkušební sérii po dobu minulých dvou let (nárůst objemu realizovaných zakázek je kvadratickou řadou). Nyní přichází v ČR na trh pod pracovní zkratkou Rám 115 4-K , resp. Inteligentní okna, v inovované, upravené podobě. Lze se již nyní obrátit výhradně na síť českých prvovýrobců ze skupiny REHAU - Česká republika.

Autor: Ing. Ivo Zeman
Foto: Archiv firmy REHAU, s.r.o.