Plošná rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí v Praze 8 - Karlíně

Ve městech a obcích se postupně zlepšuje domovní fond i občanská vybavenost a u jednotlivých objektů jsou podle jejich konkrétního stavu zkvalitňovány stávající konstrukce a jejich vzhled. Mnoho bylo vykonáno např. statickým zajištěním, sanací budov, vysoušením zdiva, výměnou oken a dveří, novými fasádami, opravenými střechami, vyspravena byla také dlažba chodníků nebo se opravily přiléhající komunikace. V řadě obcí a měst bylo v posledních letech provedeno také zasíťování kabely pro zvýšení počtu účastníků telefonní sítě a kabelových televizí, realizována byla plynofikace, nový rozvod vodovodní sítě nebo kanalizačních sběračů ukončený výstavbou čistírny odpadních vod. Je zřejmé, že se města a obce věnují úpravám a opravám toho, co je nejvíce »na očích« a co jim znatelně zpříjemní život a pobyt v daném místě.

Veškerá činnost obytných objektů, nákupních a kulturních center v obcích a ve městech je podmíněna jejich bezproblémovým zásobováním médii, jejichž rozvody nejsou na první pohled viditelné. Jedná se především o vodovodní a plynovodní potrubní řady, silové a nízkonapěťové elektrické rozvody, sdělovací kabely a kanalizační potrubní síť pro odvádění odpadních a dešťových vod.

Majitelé a provozovatelé inženýrských sítí po letech stagnace postupně diagnostikují jejich stav (dnes již většinou nečekají na havárii, při které špatnou část inž. sítě opraví). Podle finančních možností pak následně přistupují k systémovým opravám. Těmito opravami se zlepšuje životní prostředí (zabrání se kontaminaci podzemních vod), zlepšuje se účinnost čistíren odpadních vod a zamezuje se únikům draze upravené vody do zeminy s možným podmáčením okolních objektů.

Příkladem může být jedna z dosud největších realizovaných rekonstrukcí kanalizací a vodovodů na území hl. m. Prahy, která je první etapou připravované plošné sanace těchto inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci kanalizačních a vodovodních řadů v Praze 8 - Karlíně – 1. etapa. Investorem zakázky je Pražská vodohospodářská společnost a.s., provozovatelem sítí jsou Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, která značně přesahuje částku 100 mil. Kč, vyhrál odštěpný závod IPS 09. Stavba byla zahájena v prázdninovém období 28. 7. 2000 a její ukončení je plánováno do konce měsíce dubna 2001. Jedná se o plošnou rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí v několika sousedních, na sebe navazujících ulicích. Ty jsou značně dopravně exponované, neboť v dané lokalitě je hustá městská zástavba a sídlí zde velké množství výrobních a obchodních firem. Proto jsou zde kladeny velké nároky na koordinaci stavebních prací, aby v co nejmenší míře omezovaly běžný život oblasti a to především z hlediska dopravní obslužnosti a zásobování médii. Stavební práce byly prováděny tak, aby nebyl přerušen provoz stávající kanalizace a vodovodní sítě, které musely být v provozu až do okamžiku zprovoznění nových sítí. Před zahájením prací byli obyvatelé a firmy v dané oblasti upozorněni na skutečnost, že bude částečně ovlivněn a omezen jejich běžný život byť na nezbytně krátkou dobu. Tato opatření si vynutila i úzkou spolupráci s orgány veřejné správy.

Rozsah a technický stav sítí

V dané oblasti jsou stávající kanalizační řady jednotné kanalizace převážně zděné vejčité. Přípojky jsou zčásti zděné vejčité, z části s vloženým kameninovým potrubím. Kanalizační síť je stará více než 100 let, což se projevuje rozpadlým zdivem sběračů. Vodovodní řady v Karlíně byly vybudovány z litinového potrubí v 80. letech minulého století a jejich stav tomu také odpovídal.

Z tohoto důvodu byla provedena úplná rekonstrukce kanalizačních řadů a přípojek ve všech ulicích vybrané lokality Praha 8 - Karlína včetně přepojení přípojek. Nové řady se budovaly zčásti jako zděné vejčité rozměrů 600 mm x 1100 mm v délce 713 metrů, ostatní řady se realizovaly z kameninových trub DN 500 v délce 191 m, DN 400 v délce 408 m a DN 300 v délce 277 m. Přípojky se prováděly z kameninových trub DN 200 v celkové délce 2100 m.

Kompletní rekonstrukce vodovodních sítí probíhala většinou v souběhu s novou kanalizací vč. zřízení nových přípojek. Nové vodovodní řady byly prováděny z potrubí z tvárné litiny s vnitřní ochranou cementovou výstelkou a vnějším povlakem a to profilu DN 200 v délce 1373 m, DN 150 v délce 183 m, DN 100 v délce 622 m a DN 80 v délce 70 m. Vodovodní přípojky byly prováděny převážně z potrubí HDPE 2" v délce 630 m, část přípojek byla prováděna z potrubí z tvárné litiny profilu DN 80 a DN 100 v celkové délce 220 m.

Realizace stavby

S ohledem na to, že realizace rekonstrukce inženýrských sítí musí být provedena za několik měsíců, z toho z části i v zimních měsících, byly práce zahájeny téměř současně ve všech ulicích dané lokality. Kanalizace byly prováděny převážně v otevřených pažených rýhách, pouze 3 úseky v celkové délce 220 m byly raženy tunelem. Také vodovodní řady byly realizovány v otevřených pažených výkopech; pouze některé úseky se realizovaly bezvýkopovou technologií (která nachází větší uplatnění při rekonstrukcích pouze vodovodní nebo kanalizační sítě, kdy se neprovádí výkopy pro kanalizaci). Přestože závod IPS 09 vlastní pažicí zařízení, pro zvládnutí takového rozsahu prací bylo nutno urychleně nakoupit nové pažení za téměř 6 mil. Kč. Většinu nového zařízení tvoří komorové pažení speciálně upravené s vedením pro výpažnice typu »Uninon« od firem Krupp a Krings, které umožňuje křížení potrubních i kabelových vedení přes trasu výkopu v libovolných délkových i výškových úrovních. Současně bylo zakoupeno i několik pažicích boxů.

Nově navržená trasa kanalizace je umístěna v souběhu se starou kanalizační sítí, kterou plně nahrazuje. Výškově je situována o půl metru hlouběji. Tímto umístěním se prohlubují i místa napojení přípojek u nemovitostí a zlepšují se možnosti odvodnění objektů. Stávající stoky se po přepojení do hloubky 2 m pod terénem likvidovaly demolicí s odstraněním materiálu a pod úrovní 2 m se konstrukce ponechaly s tím, že se prostor zděných stok, potrubí a šachet vyplnil inertním materiálem. Na kanalizační síti byly na trubní části osazovány prefa šachty z prefabrikátů IPS. U vejčitých profilů stok byly šachty ve spodní části vyzdívány, uliční vpusti byly realizovány z prefabrikátů IPS.

Nové vodovodní sítě jsou situovány v souběhu se stávajícím vodovodem. Tam, kde byl výstavbou nové kanalizační nebo vodovodní sítě zrušen stávající vodovodní řad, byly nemovitosti bez přerušení dodávky zásobovány vodou z povrchového provizorního rozvodu. S ohledem na krátké termíny výstavby a realizace i v zimním období bylo nutno přikročit i k netradičním řešením. V některých úsecích se budovaly vodovodní sítě dříve než kanalizace, neboť vodovodní řady bylo nutno dokončit do počátku mrazů. Dalším důvodem pro tento postup bylo předejití předpokládanému značnému množství poruch na stávající 120 let staré vodovodní síti.

Výkopové práce probíhaly vesměs v nesoudržných materiálech a navážkách za nepřerušeného provozu na komunikacích. Bez nasazení systémového pažení by nebylo vůbec možné pracovat v hloubkách 4 m až 6 m. Zdění vejčitých stok je téměř uměleckým dílem a s ohledem na zručnost a fortel pracovníků závodu IPS 09 i na výborné hydraulické vlastnosti těchto profilů rozumíme dobře požadavku provozovatele na stavbu tohoto typu sběrače, jehož výstavba je časově náročnější než stavba trubního řadu. Následné obsypy a zásypy vybudovaných stok se prováděly po vrstvách, které se náležitě hutnily, neboť všechny sítě jsou umístěny pod dopravními komunikacemi s intenzívním provozem. V poslední fázi rekonstrukce bude provedena oprava komunikací, které jsou většinou dlážděné, v menší míře s živičným povrchem.

Pracovníci závodu IPS 09 po počátečních potížích vtiskli stavbě patřičné tempo a rytmus a ve spolupráci s investorem, provozovatelem, Dopravním inspektorátem Policie ČR i Obvodním úřadem v Praze 8 každý den, vč. sobot a nedělí, předváděli, že IPS a.s. je přední stavební firmou, která zvládne i mimořádně těžké podmínky při realizaci stavby. Získali zde i řadu důležitých zkušeností jak při jednáních s dotyčnými organizacemi i obyvateli, tak při vlastním uplatnění nejvhodnějších technologií, mechanizmů a materiálů, které rovněž využijí u dalších obdobných prací i při přípravě obdobných staveb.

Autor: Ing. Bohdan Víra
Foto: Archiv firmy