Sanační a speciální materiály pro stavebnictví

Společnost BETOSAN s.r.o. zahájila výrobu v roce 1992 s nabídkou čtyř výrobků určených pro sanace železobetonových konstrukcí. Při vývoji se soustředila zejména na vysoce pokrokové výrobky s výrazným podílem nejnovějších technických a technologických poznatků a určené především pro speciální aplikace. Během následujícího desetiletí se z firmy BETOSAN s.r.o. stal jeden z největších a specializovaných tuzemských výrobců v sortimentu tzv. stavební chemie.

  Dnes představuje nabízený sortiment více než 70 výrobků, které nacházejí uplatnění při sanacích železobetonu, při opravách a zhotovení průmyslových podlah, sanacích a opravách zasoleného a vlhkého zdiva; v nabídce jsou rozpínavé a zálivkové hmoty, korozivzdorné malty, prostředky pro ochranu stavebních konstrukcí, materiály na bázi syntetických pryskyřic, velmi významnou součást nabízeného sortimentu v neposlední řadě tvoří hydroizolační materiály.
   „Když jsme v pionýrských dobách před jedenácti lety začínali,“ říká Ing. Václav PUMPR, CSc., výrobní ředitel, duchovní opora společnosti a zároveň významný český specialista, „vstoupilo na náš trh nemálo podnikatelů, kteří se snažili těžit z faktu, že suché maltové směsi a vůbec celý obor stavební chemie byly pro mnoho lidí novinkou vonící západní technologickou vyspělostí. Jeden kg suché relativně jednoduché maltové směsi nabízeli za 80 Kč i více. Šlo o nerealistické představy; vždyť i v oblasti speciálních aplikací se dodávky pohybují od jednotek či desítek tun nahoru a pořizovací náklady si každý hlídá. Protože jsme touto cestou nešli, rychle jsme získali pověst, že jsme levní. Chceme ukázat a už jsme také mnoha zákazníkům ukázali, že jsme navíc i dobří.“
   Vysoká technická úroveň výrobků firmy Betosan pramení mj. i z dlouholetých zkušeností nejen v oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí, ale především z mnohaletých zkušeností z oblasti materiálního výzkumu a vývoje. Není tajemstvím, že celá výzkumně vývojová základna bývalého Československa vyprodukovala mnoho skvělých myšlenek a konkrétních řešení a v tomto ohledu se mohla stát výhodou i pro rychlejší technologický rozvoj dnešního tuzemského průmyslu. To, že většina výzkumných prací upadla v zapomenutí a výzkumné zprávy byly zhodnoceny často jen prodejem do Sběrných surovin, je chybou nejen bývalých vůdců, ale i dnešní doby.
   Výjimky naštěstí existují, jak dokládá příklad firmy Betosan. Její snahou a cílem je nabídnout profesionálně formulované hmoty, které by byly alternativou k hmotám dováženým. A to nejen alternativou cenovou při plné technické srovnatelnosti výrobků, ale alternativou z hlediska aplikačního servisu, alternativou z hlediska pružnosti a operativnosti dodávek a v neposlední řadě i alternativou řešící individuální a často velmi specifické požadavky zákazníka, při jejichž realizaci může firma BETOSAN s.r.o. nabídnout materiálové řešení »na míru« s neustálým akcentem na vysokou úroveň kvality dodávaných hmot.

Výrobní program
   Sanace železobetonu (antikorozní ochrana výztuže, adhezní můstek, reprofilační hmoty, finalizace povrchu, ochrana povrchu).
   Přísady do betonu - náhrada betonu (příprava zušlechtěných malt a betonů na staveništi, potlačení smršťování a řízené zvětšení objemu, urychlené tuhnutí a betonáž za snížených teplot, náhrada betonu v jakostní třídě B 35).
   Hydroizolace (celoplošné i lokální utěsnění - mechanicky i chemicky vysoce odolné izolace pod obklady a dlažby, ploché střechy).
   Sanace vlhkého zdiva dle WTA 2-2-91 (kotevní prostřik, vyrovnávací jádrová omítka, odvlhčovací omítka, štuk, difúzně propustný povrchový nátěr). Podlahové systémy (průmyslové podlahy, samonivelační potěr, opravné stěrky). Materiály na bázi syntetických pryskyřic (injektáž trhlin, polymermalty odolné mechanicky a chemicky, podlahové nátěry).
   Speciální maltoviny (korozivzdorné vystýlky, zálivky kotevních šroubů, spárování režného zdiva, prevence tvorby výkvětů).

Aplikační servis
   Specifickým rysem produktů stavební chemie je potřeba neustálého kontaktu mezi investorem, projektantem, vlastním zhotovitelem sanačních prací a dodavatelem materiálů. V oblasti sanací neexistují typová řešení, rutinní přístup k zakázce se často nevyplácí. Pracovníci firmy považují proto za samozřejmé, že vlastní sanaci musí předcházet alespoň základní průzkum konstrukce. Při vlastní realizaci lze pak mnohem lépe optimalizovat jak materiálové, tak technologické provedení zakázky.
   »Terénní« zkušenosti jsou pro výrobce sanačních a speciálních materiálů základní informací, jak pro zlepšování vlastností nabízených výrobků, tak pro výrobní inovace. „Chybami se učíme všichni. Učíme se především tomu, jak jim předcházet.
   Z tohoto důvodu považujeme za samozřejmé, že v rámci dodávky materiálů poskytneme zhotoviteli či investorovi maximální technickou podporu. To samé platí v plné míře i o našich distribučních partnerech,“ říká Václav PUMPR.

Vývoj výrobků a inovace
   Při vývoji firma systematicky spolupracuje s největšími výrobci primárních surovin stavební chemie, jakými jsou například LAFARGE, BASF, WACKER-CHEMIE, MÜNZIG CHEMIE, CHZ Sokolov a mnozí další. Zcela mimořádné postavení pak zaujímají ve výrobním programu firmy BETOSAN s.r.o. výrobky s přísadami největšího světového producenta tzv. krystalizačních materiálů, kanadské firmy XYPEX Corporation. Firma BETOSAN s.r.o. je v celosvětovém měřítku první a jedinou firmou, která obdržela licenční oprávnění zabudovat do svých výrobků speciální přísady XYPEX. O výjimečnosti těchto produktů svědčí i to, že v roce 1997 obdržela firma BETOSAN s.r.o. čestné uznání FOR ARCH 97 za hydroizolační maltovinu WATERFIX XP(TH).

Jakost
   Vedení firmy Betosan, s.r.o. je přesvědčeno, že v náročné konkurenci výrobků renomovaných světových značek je možné obstát pouze s výrobky nejvyšší kvality. Proto firma od počátku své existence kladla na vysokou jakost mimořádný důraz. Výrobky jsou kontrolovány nejen vlastní laboratoří, ale kvalita je dozorována i nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří č. 095/2002, Horský s.r.o. Samozřejmostí je, že veškeré nabízené výrobky jsou certifikovány TZÚS Praha (dříve AO č. 204), jsou schváleny Hlavním hygienikem ČR, řada z nich má atest na přímý styk s pitnou vodou či potravinami. Soustavná péče o kvalitu produkce vyústila v to, že se firma BETOSAN s.r.o. stala jako jedna z prvých tuzemských firem v oblasti produkce speciálních a sanačních materiálů držitelem certifikátu ISO 9001. Náročné prověřovací řízení osvědčilo, že firma je schopná zajistit kvalitu svých výrobků na úrovni plně srovnatelné s vyspělými evropskými i mimoevropskými státy.
   V loňském roce uplynulo 10 let od založení firmy. Byla to mj. příležitost ke krátké, leč sebevědomé oslavě, ale - jak je u zdravé firmy nezbytné - i ke kritickému zhodnocení toho, co se za 10 let existence firmy povedlo, co nikoliv a co je třeba dále rozvíjet. Byla to příležitost k tomu, aby se společnost podívala vpřed a ve spolupráci se zákazníky našla ve výrobním programu chybějící místa a stávající výrobky podle požadavků zákazníků vylepšovala. Cíl je zdánlivě prostý: zůstat i nadále pro většinu zákazníků alternativou, ke které se obracejí vždy s důvěrou. 
Autor:
Foto: Archiv firmy