Sanační omítky EXZELLENT regulující vlhkost

Pod názvem EXZELLENT Feuchte-Regulierungsputz byla na veletrhu BAU 2007 v Mnichově představena omítka, která má podle výrobce řádově vyšší vysoušecí účinek než omítka podle WTA. Na rozdíl od „hydrofobního„ řešení u WTA je povrch kapilár u omítky EXZELLENT hydrofilní, voda se v kapilárách rozptýlí a rychle odpařuje. V České republice sanační omítku EXZELLENT používá a distribuuje firma Pegisan s.r.o. z Plzně.

Po letech výsadního postavení sanačních omítek podle standardu WTA1 se objevila omítka od firmy Chemische Fabrik Harold Scholz GmbH & Co. KG, která je založena na úplně jiném principu. Sanační omítky WTA byly a dodnes jsou mnohými odborníky považovány za směrodatný vzor, podle kterého by měla být posuzována nejen účinnost ostatních sanačních omítek, ale dokonce i jejich složení a fyzikální princip. Nová sanační omítka s názvem EXZELLENT se prosazuje vysokou účinností a může narušit i současnou hegemonii teorie WTA.

Princip

Princip nové sanační omítky je jednoduchý. Zatímco omítky WTA mají záměrně hydrofobizované2 (vodoodpudivé) póry, kanálky či kapiláry, aby se zbrzdil postup vzlínající vody, řešení EXZELLENT představuje opačný přístup. Povrch kanálků či kapilár sanační omítky EXZELLENT je naopak hydrofilní (přitahující vodu). Vzlínající kapalná voda je díky vysoké kapilární elevaci do zdiva vtahována, zde se rozptýlí po povrchu kapilár a kanálků a rychle odpaří. Předpokladem je dobré větrání, aby odpařování probíhalo dostatečně rychle. To je ale nutné při vysoušení zdiva vždy.

Ilustrační příklad

Vodní kapka ve tvaru kuličky o poloměru r = 0,001 m má povrch S = 4πr2. Úměrně jejímu povrchu se z kapky odpařuje voda. Jestliže tato kapka spadne na vodorovnou, hydrofilní podložku (pro níž se tzv. krajový úhel blíží nule, viz [3]), rozlije se a vytvoří kruhovou mokrou skvrnu. Nechť je poloměr tohoto kruhu R = 0,01 m. Výpočtem zjistíme, že tloušťka d mokré skvrny je

a poměr povrchu kuličky ku povrchu kruhové mokré skvrny je

Povrch mokré skvrny na hydrofilní podložce je 25× větší než povrch kapky, která ji vytvořila. Skvrna se tedy vypařuje 25× rychleji než kapka. Ve skutečnosti ještě rychleji, neboť molekuly vody na povrchu skvrny mají větší povrchovou energii než molekuly na povrchu kapky (k „rozplácnutí” kapky bylo třeba vynaložit práci).

Podobně se chová i voda v porézních omítkách. U hydrofilních omítek EXZELLENT se voda rozteče po povrchu kapilár a kanálků, aniž by je zaplnila. Tím zvětší svůj povrch a může se rychle odpařovat. Vzniklá pára pak může unikat průchodnými kanálky ven. U hydrofobních kanálků omítek WTA se voda brání rozlití a s typicky depresním meniskem se stahuje do sebe. Je-li vody v kapilárách málo, vodní sloupec se rozpadne, podobně jak je tomu u poškozeného rtuťového teploměru. Póry jsou dlouho ucpány a voda se nemůže systémem ucpaných kanálků odpařovat.

Obr. 1: Rychle a bezpečně v suchu. Rozhodněte se pro sanační omítky EXZELLENT a zůstaňte do budoucna ušetřeni od vlhkého zdiva a oprýskaných omítnutých ploch – uvnitř i zvenčí. 10 let se zárukou.

Co říká o omítce EXZELLENT výrobce

Díky jedinečné geometrii pórů omítky EXZELLENT regulující vlhkost, což je doslovný překlad názvu výrobku, se vlhkost podle zákonů entropie a difúze rychle šíří omítkou a opouští ji jako vodní pára. Při dostatečném větrání má omítka EXZELLENT až 15× rychlejší vysoušecí efekt, než je tomu při použití omítky WTA. Rychlost vysoušení lze urychlit vydatným větráním, kterým snížíme částečný tlak páry v kapilárách. Současně jsou transportovány škodlivé soli k povrchu, odkud mohou být snadno odstraněny. To proto, že voda nezaplňuje kanálky a tvoří jen tenký film na jejich povrchu. Po odpaření vody zůstane mikrokrystalická sůl rozptýlená do velké plochy kanálků, ale ty zůstávají průchodné. Když zdroj vzlínající vody krátkodobě zesílí, kapalná voda, která vzlíná po stěnách, odplaví usazenou sůl blíže k povrchu atd. Viditelným výsledkem je už jen trvalý – také z ekologického pohledu – znamenitý výsledek k spokojenosti majitelů.

Z ilustrací na obr. 2 si čtenář udělá snadno představu o inovativním způsobu účinku sanační omítky EXZELLENT v porovnání s možnostmi sanační omítky WTA. Na rozdíl od řešení sanační omítky EXZELLENT (vpravo, viz dlouhé modré šipky) nedovolí hydrofobní řešení WTA (vlevo, viz krátké modré šipky), aby se přítomná voda rozprostřela do velké hloubky a plochy v kanálcích omítky a rychle se tak odpařovala.

Obr. 2: Porovnání principů funkce sanační omítky podle WTA (vlevo) a sanační omítky EXZELLENT (vpravo). Hydrofobní řešení omítek WTA (vlevo) nedovolí, aby se vzlínající voda rozprostřela do velké hloubky a plochy v kanálcích a rychle se odpařovala. Hydrofilní řešení sanační omítky EXZELLENT (vpravo, viz dlouhé modré šipky) naopak rozptyl vzlínající vody v omítce a její odpařování co nejvíce podporuje.

Výsledek

 • Atraktivní fasáda.
 • Příjemné vnitřní klima.
 • Trvalé zdravé bydlení od sklepa po střechu.

Omítka EXZELLENT není poškozována, omítnuté plochy zůstávají suché a netvoří se plíseň. Naopak výsledkem možné špatné průchodnosti vodní páry a vzlínající vody v běžných sanačních omítkách, včetně omítek podle WTA, jejichž kanálky a kapiláry se po čase mohou ucpat vodou nebo solemi, jsou škody na zdivu, vzedmuté povrchy omítky venku i uvnitř a tvorba nepěkných skvrn.

Sanační omítky EXZELLENT účinkují tam, kde tradiční sanační omítky narazí na svou hranici. Jejich použití na mokrém zdivu a ve vlhkých prostorách je všestranné – ať už je to stará zástavba nebo nová stavba, zemědělské nebo historické budovy. Vlhkost, která do zdiva pronikne při průtrži mračen, povodni nebo z půdy, může díky jedinečné struktuře sanační omítky EXZELLENT unikat ze zdiva jako vodní pára a transportovat přitom škodlivé soli až k povrchu. I zde ale platí užitečné pravidlo, že při sanačním zákroku a před aplikací sanační omítky je vhodné eliminovat trvalé zdroje vody vsakující do zdiva (z podloží přes vadnou hydroizolaci, ze střechy atd.).

Jistý výsledek

Výrobce poskytuje 10 let záruky na vědecky dokázanou účinnost, trvanlivost a stabilitu výrobků v rámci německých Pravidel pro zakázky a smlouvy ve stavebnictví (VOB).

Další výhody

 • Jednoduché zpracování.
 • Možnost nanášení přímo na vlhké zdi.
 • Krátká doba schnutí.
 • Velká tloušťka nánosu při malé vlastní hmotnosti.
 • Netvoří se škodlivé usazeniny solí.
 • Regulace vlhkosti a teploty.

Referenční stavby v České republice provedené firmou Pegisan

 • Zámek Rochlov, Rochlov 1, 330 23 Nýřany.
 • Objekt v ulici Panská 6, 110 00 Praha 1.

Literatura a zdroje:


[1] Hejhálek, J.: Sanační omítka BAUREX EUROSAN WTA, Stavebnictví a interiér č. 6/2000, str. 68–69.
[2] Hejhálek, J.: Sanační omítka BAUREX EUROSAN WTA (2), Stavebnictví a interiér č. 7/2000, str. 34–35.
[3] Hejhálek, J.: Principy vzlínání kapalin , Stavebnictví a interiér č. 6/2003, str. 30–31

1 WTA je německá vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objekty, pod jejíž patronací byl vyvinut systém sanačních omítek stejného jména. S tím byla spojena rozsáhlá výzkumná činnost. Ta se jednak zaměřila na příčiny vlhnutí zdiva a vliv kapalné vlhkosti a jí unášených solí na destrukční procesy ve zdivu i omítce. Dále pak byla navržena a vyvinuta sanační omítka a s ní podrobná teorie, jak sanační omítka WTA pracuje a také podrobný návod, jak sanační omítku WTA vyrobit a správně aplikovat. Vědecká zpráva zapůsobila v mnoha zemích a např. Rakousko na základě jejích citací a doporučení vypracovalo svou vlastní národní normu [3].
2 Princip sanační omítky podle WTA a příklady aplikací byly podrobně popsány v [1]a [2]. V [1] se o principu WTA píše: „Kromě okamžité hydrofobizace (při aplikaci na zdivo – pozn. red.) má význam i trvalá hydrofobizace, která se uplatní v suchém stavu. Bez ní by vstupovala voda z mokrého zdiva do suché omítly příliš rychle a tím by (sanační omítka) rovněž ztratila funkčnost.“
Autor:
Foto: Archiv Pegisan s.r.o.