Souhrnné výsledky konjunkturálního průzkumu ve stavebnictví - Stavební výroba v říjnu 2003 stoupla meziročně o 12 %

Stavební výroba očištěná od sezónních výkyvů byla v říjnu reálně o 1,1 % vyšší než v září. Celková stavební výroba v říjnu meziročně vzrostla reálně o 12,1 %. V říjnu 2003 pokračoval vysoký růst stavební výroby přesahující 10 %, který začal v červnu 2003. Stavební výroba se zvýšila ve většině oborů, a to jak na nové výstavbě, tak i na opravách a údržbě. S blížícím se koncem roku se zvýšilo tempo růstu stavebních prací na stavebních instalacích a dokončovacích pracích.

Počet pracovníků ve stavebnictví se v říjnu zvýšil o 1,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci dosáhla 17 831 Kč a vzrostla meziročně o 5,9 %, reálná mzda o 5,5 %. Průměrná hodinová mzda dosáhla 111 Kč a zvýšila se o 6,2 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 10,2 %, produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 10,6 %. Jednotkové mzdové náklady klesly o 3,9 %.

Stavební úřady v říjnu 2003 vydaly 15 135 stavebních povolení (v tom nové stavby 7 357 a změny dokončených staveb 7 778 stavebních povolení). Orientační hodnota staveb povolených v říjnu dosáhla 21,7 mld. Kč (v tom nové stavby 14,5 mld. Kč a změny dokončených staveb 7,2 mld. Kč). Meziročně se zvýšil počet stavebních povolení a jejich orientační hodnota jak u bytových staveb tak i staveb občanské vybavenosti i staveb zahraničních investorů.

Stavební úřady povolily výstavbu 3 777 bytů, v tom 2 926 bytů v nové výstavbě a 851 bytů změnami dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 6,8 mld. Kč.
Průměrná orientační hodnota na 1 byt představovala v nové výstavbě 2,1 mil. Kč a při změně dokončené stavby 1,2 mil. Kč. Byla povolena výstavba větších obytných souborů v Jihlavě, Žacléři, Karlových Varech, Čelákovicích a Praze 4.


Český statistický úřad provedl v listopadu 2003 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků z oblasti stavebnictví. Tento průzkum byl zaměřen jednak na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v listopadu a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.

Průzkum se týkal 457 respondentů, tento soubor představuje zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem.

Odpovědi v dotaznících byly zpracovány váženě podle objemu stavebních prací, otázky z oblasti pracovní problematiky váženě počtem zaměstnanců příslušné organizace.

Celková ekonomická situace by měla podle výsledků průzkumu zůstat v příštích třech měsících stabilizovaná u respondentů se 70 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti s 10 % stavebních prací a se zhoršením počítají respondenti představující 20 % stavebních prací.

Pro příští tři měsíce očekávají vyšší celkovou poptávku po své produkci respondenti s 9 % stavebních prací, nižší celkovou poptávku očekává 23 % respondentů a neměnnost 68 % respondentů.

Stavební činnost by se měla v dalších třech měsících zvýšit u respondentů představujících 8 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů se 33 % stavebních prací a stabilizovaný vývoj předpokládají podniky s 59 % výroby za celý soubor.

Co se týká očekávaného vývoje zaměstnanosti se stabilizací v této oblasti počítají respondenti s 63 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládá 2 % respondentů a snížení 35 % respondentů.

V průměru by měla být dle odpovědí respondentů stavební výroba zakázkově zajištěna na zhruba 8 měsíců dopředu.

Růst cen předpokládají respondenti u 22 % své produkce, neměnnost u 75 % produkce. U těch respondentů, kteří uvádějí růst, porostou ceny pomalejším tempem než v předchozích obdobích u 32 % produkce, stejně rychle u 50 % produkce a rychleji u 18 % produkce.

Objem úvěrů se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 41 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 8 % a snížení 12 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 39 % počtu podniků.

Autor: Miloslava Bednářová
Foto: Archiv firmy