Střešní okno z pohledu požadavků na denní osvětlení budov

Střešní okna umožňují vyšší osvětlenost podstřešních místností denním světlem, nebo zpravidla nebývají zastíněna venkovními překážkami. Vyšší intenzity osvětlení u místností se střešními okny jsou však především způsobeny tím, že jas oblohy se zvyšuje směrem od horizontu k zenitu. Dostatečnou velikostí zasklených ploch střešních oken a jejich vhodným umístěním vzhledem k půdorysnému uspořádání místností a požadavkům na zrakovou činnost v jejich jednotlivých funkčně vymezených částech lze dosáhnout optimálních světelných podmínek pro obytné i pracovní prostory.

1. Požadavky na denní osvětlení místností

Denní osvětlení vnitřního prostředí v budovách se navrhuje na základě hledisek zohledňujících:
- osvětlenost místnosti charakterizovanou činitelem denní osvětlenosti,
- požadavky na rovnoměrnost osvětlení v celém osvětlovaném prostoru,
- zamezení možnosti oslnění a dalších jevů narušujících zrakovou pohodu.

Pro hodnocení budov z hlediska osvětlenosti denním světlem se pracuje s činitelem denní osvětlenosti D (%), který se je definován vztahem:

(1)

kde E je osvětlenost v posuzovaném místě srovnávací roviny při rovnoměrně zatažené obloze. Číselně je rovna světelnému toku Φ (lm) dopadajícímu na osvětlovanou plochu A (m2), podle vztahu:

(2)

Eh je osvětlenost v bodě nezacloněné srovnávací roviny při rovnoměrně zatažené obloze a průměrném jasu oblohy Lm v cdm-2

Eh = π . Lm (lx) (3)

Složky činitele denní osvětlenosti jsou

D = Ds+De+Di (%) (4)

kde Ds je oblohová složka činitele denní osvětlenosti v %,
De je vnější odražená složka činitele denní osvětlenosti v %,
Di je vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti v %.

V reálném případě je denní světlo prostupující osvětlovacím otvorem, tedy jak oblohová složka, tak i vnější odrazná složka snížena vlivem světelných ztrát. Tyto ztráty se při světelně technických výpočtech uvažují hodnotou souhrnného činitele prostupu světla τo, který se stanovuje podle následujícího vztahu [1]:

τo = τns,ψzkcbv (5)

kde τs,ψ je činitel prostupu světla zasklením (n je počet skel),
τz je činitel nečištění,
τk je činitel ztrát světla stíněním částmi konstrukce osvětlovacího otvoru nepropouštějícími světlo,
τc je činitel ztrát světla vlivem zařízení pro regulaci osvětlení,
τb činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukcí budov,
τv činitel ztrát světla stíněním zařízením vnitřního prostoru budovy.

Základním hlediskem pro stanovení požadavků na úroveň denního osvětlení budov je zařazení zrakové činnosti podle zrakové obtížnosti v souladu s poměrnou pozorovací vzdáleností kritického detailu a s charakteristikou zrakové činnosti do 7 tříd podle ČSN 73 05080-1 [1] - viz tabulka 1, která požaduje splnění následujících požadavků:

- minimální činitel denní osvětlenosti Dmin: ve všech kontrolních bodech vnitřního prostoru nebo jeho funkčně vymezené části,
- průměrný činitel denní osvětlenosti Dm: u vnitřních prostorů s horním osvětlením nebo s osvětlením kombinovaným, u kterých je podíl horního osvětlení na průměrné hodnotě činitele denní osvětlenosti Dm roven nejméně jedné polovině.

Tab. 1: Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti pro třídy zrakové činnosti [1].
Třída zrakové činnosti Charakteristika zrakové činnosti Poměrná pozorovací vzdálenost Činitel denní osvětlenosti D [%] Rovnoměrnost denního osvětlení r [-]
Minimální DminPrůměrný Dm
IMimořádně přesná3330 a větší3,510 r > 0,2 doporučeno r > 0,3
IIVelmi přesná1670 až 33302,57
IIIPřesná1000 až 16702,06
IVStředně přesná500 až 10001,55r > 0,2
VHrubší100 až 5001,03r > 0,15
VIVelmi hrubámenší než 1000,52
-
VIICelková orientace-0,251
Poznámka k tab. 1:
1) Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti Dm se určuje jako aritmetický průměr hodnot v kontrolních bodech zvolené pravidelné sítě na vodorovné srovnávací rovině.
2) Rovnoměrnost denního osvětlení se určuje jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti, zjištěné v kontrolních bodech sítě na vodorovné srovnávací rovině v celém rozsahu vnitřního prostoru nebo v jeho funkčně vymezené části.
3) Požadavky na hodnoty činitele denní osvětlenosti se zvyšují, např. při malém kontrastu jasů, pro krátký pozorovací časový úsekem, s ohledem vyšší věkový průměr či zdravotní stav obyvatel, při provozních podmínkách narušujících dobrou viditelnost a všude tam, kde by se vlivem špatné viditelnosti mohla způsobit chyba vedoucí nepřesnostem, haváriím, vážným úrazům apod.
4) Například Třída zrakové činnosti IV zahrnuje zrakové činnosti jako středně přesná výroba a kontrola, čtení, psaní, obsluha strojů, běžné laboratorní práce, vyšetření, ošetření, hrubší šití, žehlení, příprava jídel, závodní sport.
5) Poměrná pozorovací vzdálenost je podíl vzdálenosti kritického detailu od oka pozorovatele a rozměru kritického detailu

Vnitřní prostory s trvalým pobytem lidí musí mít zajištěno denní osvětlení splňující požadavek na hodnotu Dmin alespoň 1,5 % a na průměrného činitele denní osvětlenosti Dm nejméně 3 %, i když by pro danou zrakovou činnost stačily nižší hodnoty.

U obytných místností je vyžadována minimální hodnota činitele denní osvětlenosti 0,5 %, která musí být splněna ve všech kontrolních bodech na srovnávací rovině. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti je nejméně 2 % [2]. U obytných místností by střešní okno mělo být osazeno tak, aby jeho spodní hrana byla max. 1100 mm nad podlahou [2].

2. Denní osvětlení místnosti se střešními okny

Střešní okno umožňuje, aby denní světlo dopadalo do místnosti shora, což může být výhodou hlavně v městské zástavbě a tam, kde jsou svislá okna stíněna venkovními překážkami.

V takovém případě se místnosti se svislými okny osvětlují z velké části světlem, které nepřichází přímo z oblohy, ale odráží se od fasád protějších domů, terénu a okolních překážek. U střešního okna je možnost využití oblohového světla v celé jeho ploše (obr. 1).

Obr.1: Oblohová a vnější odrazná složka denní osvětlenosti

Posouzení denního osvětlení obytné místnosti se střešními okny bylo provedeno na následujícím příkladu. Místnost půdorysných rozměrů 4 m x 5 m je osvětlovaná dvěma nebo čtyřmi střešními okny – viz tab. 2, obr. 2. Velikosti jednotlivých střešních oken jsou 1,4 m x 1,4 m. Okna jsou osazena v šikmé střeše o sklonu střešní roviny 40°.

Obr. 2: Svislý řez místností s navrhovanými střešními okny

Tab. 2: Navrhovaná střešní okna a jejich umístění
dvě střešní okna 2 x 1,4 m x 1,4 m
oknoVýška spodní hrany oken nad podlahou
okna I0,9 m
okna II1,8 m
okna III2.7 m
čtyři střešní okna 4 x 1,4 m x 1,4 m
okna I a okna III0.9 m a 2,7 m
okna II a okna III0,9 m a 2,7 m

Srovnání výsledků vyhodnocení činitele denní osvětlenosti (v jeho maximálních Dmax, minimálních Dmin a průměrných Dprům hodnotách) v posuzovaném prostoru na pracovní rovině 850 mm nad podlahou jsou uvedeny na obr. 3. Výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu DEN, DQL (autor Ing. Tomáš Maixner).

Obr. 3 Minimální, maximální a průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti D (%) na pracovní rovině v posuzovaném prostoru

Vstupní údaje výpočtu: světelné odrazivosti stropu ρ = 0,70, stěn ρ = 0,55, podlahy ρ = 0,30, okenního ostění ρ = 0,60, okolního terénu ρ = 0,10; světelná propustnost zasklení okna ρ = 0,72 - dvojsklo, činitel znečištění skla ρz1 = 0,90 z vnitřní strany, ρz2 = 0,80 z vnější strany.

Porovnání průměrných hodnot oblohové složky Ds [%] a vnitřní odrazné složky Di [%] činitele denní osvětlenosti pro sestavy oken I, II a III je uvedeno na obrázku 4. Vnější odrazná složka činitele denní osvětlenosti nebyla ve výpočtech uvažována, protože okna nejsou zastíněna žádnou venkovní překážkou.

Obr. 4: Oblohová Ds [%] a vnitřní odrazná složka Di (%) činitele denní osvětlenosti v posuzované místnosti

Grafické znázornění rozložení izočar o stejném činiteli denní osvětlenosti D (%) v pohledu na pracovní rovinu posuzovaného prostoru je uvedeno na obr 5.

Obr. 5: Osvětlenost posuzované místnosti v pohledu na pracovní rovinu (izočáry spojující místa se stejným činitelem denní osvětlenosti D (%))

Závěr

Střešní okna umožňují vyšší osvětlenost podstřešních místností denním světlem, neboť zpravidla nebývají zastíněna venkovními překážkami. Vyšší intenzity osvětlení u místností se střešními okny jsou však především způsobeny tím, že jas oblohy se zvyšuje směrem od horizontu k zenitu.

Z porovnání výsledků výpočtů činitele denní osvětlenosti v posuzované místnosti a normativních požadavků s hodnotami je patrné, že nejvhodnější řešení z hlediska denního osvětlení a zajištění jeho dostatečné rovnoměrnosti je návrh v sestavě střešních oken II a III.

Dostatečnou velikostí zasklených ploch střešních oken a jejich vhodným umístěním vzhledem k půdorysnému uspořádání místností a požadavkům na zrakovou činnost v jejich jednotlivých funkčně vymezených částech lze dosáhnout optimálních světelných podmínek pro obytné i pracovní prostory. V neposlední řadě je možné rovnoměrnost osvětlení ovlivnit také řešením interiéru místností, kde světlé a lesklé povrchy světlo odrážejí, matné rozptylují a tmavé pohlcují.

Dodatek

Základní pojmy, veličiny a jednotky z fotometrie

Svítivost I, jednotka kandela, značka cd. Svítivost je světelný tok, který vyzařuje bodový zdroj do prostorového úhlu 1 steradián. Jde o skalární veličinu. Jednotka svítivosti kandela je v soustavě SI základní fotometrickou jednotkou. Jedna kandela je rovna 1/60 kolmé svítivosti čtverečního centimetru černého tělesa při teplotě tuhnoucí platiny (1772 °C) za tlaku 1,01325·105 Pa.

Světelný tok Φ, jednotka lumen, značka lm. Jeden lumen je světelný tok, vysílaný bodovým zdrojem do prostorového úhlu 1 steradián při svítivosti zdroje 1 cd. Světelný tok se vypočítá jako součin svítivosti a prostorového úhlu ω, ve kterém světelný tok měříme, Φ = I·ω. Rozměr světelného toku je [Φ] = lm = cd·sr.

Prostorový úhel se měří podle plochy, kterou kužel omezující prostorový úhel vytíná z kulové plochy jednotkovým poloměrem z vrcholu úhlu. Velikost prostorového úhlu, který vytne z kulové plochy o poloměru r plochu vrchlíku A, je pak dána vztahem ω = A/r2. Plný prostorový úhel ω = 4πr2/r2 = 4π steradiánů (sr).

Osvětlení nebo osvětlenost E, jednotka lux, značka lx. Jeden lux je osvětlení 1 m2 plochy rovnoměrným světelným tokem o velikosti jednoho lumenu.

Jas L, jednotka 1 cd/m2 (v technické literatuře se někdy uvádí nit, značka nt, pro který platí 1nt =1 cd/m2). Je to podíl svítivosti rovinného izotropního zdroje a jeho zdánlivé plochy (tedy pravoúhlému průmětu plochy zdroje do roviny kolmé k vyšetřovanému směru záření). Pro většinu plošných zdrojů (tzv. kosinových zdrojů) nezávisí podle Lambertova zákona jas plošného zdroje na sklonu zářivé plochy vůči pozorovateli. Například zářící koule (kulový lustr z mléčného skla) se zdá mít všude stejný jas od středu až po okraj pozorované plochy.

Literatura a zdroje:
[1] ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (1999)
[2] ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov (1992), změny Z1 (1997), Z2 (1999)
[3] ČSN EN 12665 (ČSN 36 0001): 2003 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
[4] ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004)

Autor: Jitka Mohelníková
Foto: Archiv firmy