Studenti středních škol mohou soutěžit s Wienerbergerem

Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních mají skvělou příležitost si prověřit svoje schopnosti v projektování. První ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ jim dává možnost nejen zviditelnit svůj um, ale získat i příjemnou finanční odměnu. Akci, jež proběhne ve školním roce 2009/2010, připravila společnost Wienerberger.

Neanonymní klání je rozčleněno do dvou kategorií dle navštěvovaných tříd. V první z nich budou studenti třetích ročníků navrhovat projekt rodinného domu. Úkolem účastníků ze čtvrtých ročníků je zhotovit projekt občanské stavby. Zadání a rozsah vychází z pravidelných ročníkových prací dle zvyklostí jednotlivých škol, které bývají zaměřeny právě na tyto typy výstavby.

Podmínkou je využití výrobků POROTHERM

Soutěžní práce musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví a stropu) a kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Jejich podmínkou je také v maximální možné míře použití výrobků POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Řez domem
Detail B1
Detail B4

Práce lze vypracovat ručně nebo na počítači obvykle v měřítku 1:50 (detaily, studie apod. v měřítku dle složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce) a odevzdat na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír).

Dvoukolová soutěž ocení talenty

V prvním kole klání ohodnotí přihlášené projekty zástupci jednotlivých škol spolu s odborníky ze společnosti Wienerberger. Ti vyberou vždy tři vítěze v každé kategorii a za každou školu. První v pořadí získá 1 500 Kč, druhý si odnese 1 000 Kč a pro třetího je připraveno 500 Kč. Za každý oceněný projekt dostane odměnu ve výši 500 Kč i škola a pedagog, který studenta odborně vedl.

V druhém kole se utkají pouze vítězné projekty ze všech škol. Z nich vybere od borná porota složená ze zástupců spo lečnosti Wienerberger a mediálních partnerů tři nejlepší za každou kategorii. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží za 1. místo 9 000 Kč, za 2. místo 6 000 Kč a za 3. místo 3 000 Kč. Škola, z níž je autor vítězného projektu, získá 3 000 Kč, za druhé místo obdrží 2 000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč.

Kritéria pro hodnocení

Při posuzování prací se odborníci zaměří především na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebně- technického řešení. Podstatným hlediskem bude také rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstruk ční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.).

Dva termíny pro odevzdání prací

„Soutěž o nejlepší projekt” proběhne ve školním roce 2009/10. Formulář přihlášky je k dispozici na sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailu soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 7. 5. 2010. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 4. 6. 2010. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt” pro studenty SPŠS.

K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i své práce. Pře dají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.

Více o soutěži na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

Autor:
Foto: Archiv firmy