Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Tepelná čerpadla českého výrobce Mytos s.r.o. - pro vytápění rodinných domků, domů, chat, chalup, bazénů i průmyslových objektů

Geotermální energie, jinými slovy zemské teplo, je všudypřítomné v téměř neomezeném množství. Celkový potenciál zemského tepla byl odhadnut na 1017 MWa (megawattroků), což pro lidstvo představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj tepelné energie. Člověk jej však dosud neumí plně využívat, respektive využívá jen jeho nepatrnou část. Na každém místě zeměkoule lze nalézt zdroj alternativní energie, využitelný jako primární zdroj tepla pro tzv. tepelná čerpadla.

Pojmem tepelné čerpadlo označujeme stroj, sloužící k přenosu tepelné energie z míst, odkud ji lze čerpat, do míst, kde je využitelná k ohřevu nebo otopu. Svým způsobem jde o získávání energie z obnovitelných zdrojů, které se těžbou či jinak nevratně nespotřebovávají. Příkladem tepelného rezervoáru, od něhož lze tepelnou energii odebírat, je Země s obrovským množstvím geotermálního tepla. Tepelné čerpadlo pracuje na obdobném základě jako například chladicí systém. Využívá fyzikálně-chemického principu, podle něhož se některé látky – tzv. chladiva - při nízkém tlaku a nízkých teplotách (i pod -10°C) vypařují a při mnohem vyšších teplotách, ale i tlaku, kondenzují.

Podstatné je, že tepelné čerpadlo (schéma viz obr.) je schopno odebrat tepelnou energii i látkám o velmi nízké teplotě a předat je látkám o vyšší teplotě, jimiž jsou např. otopná voda nebo vzduch. Čerpat lze nejen »suché« zemské teplo, ale zdrojem tepelné energie může být také vzduch nebo voda v přírodě. Výsledný topný výkon tepelného čerpadla je dán poměrem mezi získaným teplem z okolního prostředí a spotřebou elektrické energie potřebné pro pohon kompresoru, které je hlavní součástí tepelného čerpadla. Poměr transportované tepelné a vložené elektrické energie, se nazývá topný faktor. Celková spotřeba elektrické energie je jen cca 25 – 35 % topného výkonu.

Tepelné čerpadlo je možné využívat jako hlavní zdroj vytápění a současně jako zdroj pro ohřev teplé užitkové vody TUV. S ohledem na rozložení povrchových teplot vzduchu je nutné počítat v našich podmínkách s krátkým obdobím několika dní, kdy je nutné využít i doplňkové přídavné (bivalentní) zdroje. Tepelné čerpadlo se tedy dimenzuje obvykle na 75% hodnoty tepelných ztrát objektu.

Primárním zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo mohou být:

  • zemské teplo získávané z půdy, hornin, podzemní vody,
  • povrchové vody - rybníky, jezera, potoky a řeky,
  • vzduch ve volných podzemních prostorách - sklepení, doly, šachty, jeskyně,
  • okolní vzduch,
  • odpadní teplo z výroby, odpadní vody apod.

Tepelné čerpadlo se nejvýhodněji uplatní v místech, kde není k dispozici jiná než elektrická energie nebo na konci elektrické rozvodné sítě s omezeným odběrem. Dobře využitelné je také v chráněných krajinných oblastech či v územích se silně zatíženým životním prostředím. Je vhodné pro ohřev vody nízkoteplotního topného systému s náběhovou teplotou 55 °C a vratnou teplotou 45 - 50 °C, jako zdroj tepelné energie i »zdroj chladu« pro větrání a klimatizaci, pro ohřev TUV nebo pro ohřev podlahovým vytápěním.

Provoz tepelného čerpadla je úsporný, ekologický a automatizovaný. Tepelné čerpadlo sníží provozní náklady na vytápění až o 65 %; investiční náklady na tepelné čerpadlo se proto vrátí úsporami provozu výroby tepla již za několik let. Zvýšení úspor na vytápění je možné docílit dodatečnou tepelnou izolací objektu, nebo alespoň výměnou stávajících oken a dveří.

Firma Mytos každou instalaci posuzuje individuálně; firemní odborníci nejdříve lokalitu osobně navštíví a teprve potom navrhují nejvhodnější řešení. Pro optimální aplikaci tepelného čerpadla je nutné brát v potaz tepelné ztráty objektu v kW, do nichž je započtena spotřeba TUV, dále konkrétní umístění objektu, velikost pozemku, u existujících objektů pak i stávající otopný systém. Poradenská služba firmy je bezplatná.

Znalost českých geotermálních zdrojů i současných legislativních podmínek umožňuje společnosti Mytos najít pro každého zájemce nejvhodnější a přitom nejekonomičtější primární zdroj tepla. Uplatněný, respektive lokálně nejpřístupnější primární zdroj tepla určuje i vlastní systém tepelného čerpadla: země–voda vyžaduje vyhloubení svislých vrtů menšího průměru, do kterých jsou zapuštěny trubkové smyčky s nemrznoucí směsí, která coby nosič předává tepelnou energii Země do výměníku tepelného čerpadla; voda–voda využívá jako primární zdroj teplo vody, která jej předává ve výměníku přímo tepelnému čerpadlu; vzduch–voda využívá jako nosiče energie okolní vzduch – může pracovat i za nízkých teplot, ale účinnost tepelného čerpadla s poklesem teplot vzduchu také silně klesá.

Společnost Mytos dodává tepelná čerpadla s moderními, celosvětově prověřenými spirálovými kompresory typu Scroll poháněnými elektromotorem a s ekologickou náplní například 134a nebo 407a. Tepelná čerpadla mají vlastní ochranu, částečnou i plnou automatizaci provozu a jsou hlukově izolovány.

Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy