Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Tepelná čerpadla MACH

O problematice tepelných čerpadel voda/voda, země/voda a vzduch/voda bylo napsáno mnoho. Zaměřme se tedy na provozní problematiku topného faktoru a komplexní regulaci systému při vytápění jako celku.

Stále přetrvává pohled na výběr tepelného čerpadla podle topného faktoru, ale důraz by měl být kladen na provozní topný faktor. Ten je ovlivněn jak samotným topným faktorem tepelného čerpadla, tak dalšími faktory, které se podceňují. Jsou to:

 • stanovení správného topného výkonu tepelného čerpadla (neměl by poklesnout pod 60 % pro krytí TZ objektu),
 • stanovení provozní teploty nízkoteplotního zdroje (pokud provozní teplota chladného média klesne o 1°C, sníží se celkový provozní topný výkon o 4 %) - tento parametr je důležitý u systémů země/voda a voda/voda,
 • sladění provozní teploty tepelného čerpadla s teplotou otopného systému a s vazbou na zachování tepelné pohody,
 • regulace systému vytápění,
 • ovládání dohřevu (bivalencí),
 • zajištění ohřevu teplé užitkové vody,
 • vytápění bazénu.

Metodika měření topných faktorů tepelných čerpadel

Podle normy EN 255-2 je stanovena metodika měření topných faktorů tepelných čerpadel. U tepelných čerpadel voda/voda je měřen na straně jedné topný výkon a na straně druhé pouze elektrický příkon chladicího kompresoru. Pro celkový provozní topný faktor tepelného čerpadla voda/voda je zapotřebí do elektrického příkonu TČ přičíst elektrickou energii potřebnou na oběhová čerpadla. U tepelných čerpadel vzduch/voda je měřen na straně jedné topný výkon a na straně druhé je v elektrickém příkonu příkon chladicího kompresoru, ventilátorů a rozvaděče regulace tepelného čerpadla. Pro celkový provozní topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda je zapotřebí do elektrické spotřeby TČ přičíst příkon oběhového čerpadla na straně topné vody. Provozní topný faktor je dále výrazně ovlivněn již téměř nezmiňovaným požadavkem na odtávání výparníku. Ovšem stanovení topného výkonu s odtávacími cykly výparníku by vydalo na samostatný rozsáhlý článek.

Ukázka aplikace tepelného čerpadla MACH VHM
Ukázka aplikace tepelného čerpadla MACH VHM

Odtávání výparníku

Odtávání výparníku sehrává výraznou roli v celkovém provozním topném faktoru. Většinou je uvedena pouze doba potřebná na odtávání (řádově minuty). Opomíjí se fakt, že při odtávání je přečerpávána energie z topení do venkovního výparníku, výpadek topného výkonu a zpětné natopení topné vody na teplotu před odtáváním. Pokud se tyto provozní hodnoty sečtou, pak výrazným způsobem negativně ovlivňují výsledný topný faktor. Mezi faktory, které významně ovlivní časté odtávání venkovního výparníku a ekonomiku provozu, se řadí:

 • Vysoká hustota lamel. Při ojínění lamel dochází k výraznému snížení průtoku vzduchu - téměř ucpání. Jinovatka na výparníku zvýší do určitého okamžiku jeho topný výkon až o 10 %. Pokud jsou rozestupy lamel blíže než 2,5 mm, není možné tohoto příznivého jevu využít.
 • Regulace odtávání výparníku. Příroda mění provozní podmínky a je obtížné stanovit optimální okamžik odtávání. Je několik způsobů řešení. Nejčastěji se jedná o časové odtávání. Tento způsob patří mezi nejhorší. Časové odtávání snižuje topný faktor především tím, že:
  • výparník odtává, i když nemusí,
  • výparník ještě neodtává, i když už je ucpaný a bez výkonu (v době mlh),
  • chladicí kompresor je nadměrně zatěžován.

Systémům, které vedou k optimálnímu odtávání, se budeme věnovat někdy příště.tepelné čerpadlo

Proč právě tepelné čerpadlo MACH VHM?

Rozdíly mezi tepelnými čerpadly vzduch/voda jsou výrazné. Na první pohled se jedná o cenový rozdíl v pořizovacích nákladech. Levnější řešení je však ekonomicky náročnější na samotný provoz. Z dlouhodobého provozního hlediska se jedná o desetitisíce korun.

Výše uvedené poznatky byly zapracovány do systému MACH VMH, který je zcela ojedinělý a ekonomicky provozně vysoce efektivní. Mezi jeho hlavní přednosti patří, že dosahuje ustáleného vysokého provozního topného faktoru bez výpadku topného výkonu i při odtávání. U běžného rodinného domu lze ročně ušetřit za odtávání systémem VHM minimálně 3 000 Kč (na rozdíl od jiných systémů odtávání).

Tepelné čerpadlo vzduch/voda MACH VHM tedy nemá výpadek topného výkonu při odtávání a nepotřebuje na odtávání další doplňující energii. Toto řešení je na popis obsáhlejší a přitom funkčně velice jednoduché, maximálně spolehlivé, s vysokou dobou životnosti. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.tcmach.cz.

Systém MACH VHM, který získal na výstavě AQUA-THERM PRAHA 2005 cenu za nejlepší exponát, se představí mimo jiné i na stavebním veletrhu SHK v Brně.

Autor: Stanislav Mach
Foto: Archiv firmy