Tmelení sádrokartonových konstrukcí

Dokonale rovný a hladký povrch podhledů a svislých stěn je důležitý pro konečný vzhled a atraktivnost interiéru. Pohled na stěny musí lahodit oku a neměly by jej kazit trhliny a praskliny, které se časem mohou objevit v místech spojů konstrukčních sádrokartonových desek. Charakter vzniklých trhlin, prasklin a dalších estetických nedostatků a vad často vypovídá o tom, kde se při stavbě a povrchových úpravách chybovalo. Více v článku.

Aby plocha vytvořená z desek byla souvislá a hladká a veškeré rohy, kouty, spoje a hlavy šroubů byly dokonale skryty, nastupuje poslední a neméně důležitá fáze výstavby – tmelení. Tmelení má svá pravidla, která je nutno dodržet. Nesmí se uspěchat. Provádí se až ve chvíli, kdy je stavba vyschlá a uvnitř jsou stabilní vlhkostní a teplotní poměry. Při práci svépomocí je proto na místě „nakouknout” do stavební příručky nebo návodu a použít nejen správné a kvalitní tmely na sádrokarton a další prvky, ale dbát i na správný postup.

Stupně jakosti tmelení

V praxi se používají různá kritéria, často subjektivní, která se kromě rovinnosti orientují především na optické vlastnosti (např. viditelnost formátů desek a viditelnost a zřetelnost spár). Rozlišujeme čtyři stupně jakosti označené jako Q1, Q2, Q3, Q4.

Stupeň Q1 je nejjednodušší. Jedná se o vyplnění spár sádrovým tmelem, vložení výztužné pásky, překrytí pásky druhou vrstvou tmelu. Užívá se pro konstrukce, na které nejsou kladeny žádné estetické nároky, neboť budou následně zakryté obklady, podhledy apod.

Stupeň Q2 představuje standardní tmelení. Zahrnuje vyplnění spár sádrovým tmelem, vložení výztužné pásky, překrytí pásky druhou vrstvou tmelu, zatmelení šroubů a aplikace finálního tmelu na šířku hladítka. Používá se pro konstrukce s nároky na vyspárované plochy srazů desek bez stupňovitých přechodů.

Stupeň Q3 se užívá pro plochy, na které jsou kladeny zvýšené nároky na kvalitu tmelení. Zahrnuje: vyplnění spár sádrovým tmelem, vložení výztužné pásky, překrytí pásky druhou vrstvou tmelu, zatmelení šroubů a aplikace finálního tmelu na šířku hladítka. Vše je třeba jemně přebrousit. Poté celoplošně přetmelit (zatření pórů sádrokartonu finálním tmelem). Tento postup je vhodný například pro sjednocení povrchu.

Stupeň Q4 se používá na plochy s požadavkem na nadstandardní kvalitu s maximálními nároky na jakost tmelených povrchů, které se upravují celoplošně. Zahrnuje vyplnění spár sádrovým tmelem, vložení výztužné pásky, překrytí pásky druhou vrstvou tmelu, zatmelení šroubů a aplikace finálního tmelu na šířku hladítka. Je třeba vše jemně přebrousit. Poté plochu celoplošně přetmelit v tloušťce dvou milimetrů.

Proč dochází ke vzniku trhlin? Sádrokartonové konstrukce nejsou pevně spojeny s nosnými, navíc jednotlivé prvky vykazují určitý stupeň roztažnosti a smrštitelnosti podle kolísání teplot a vlhkosti. Při realizaci svépomocí si to málokdo uvědomuje. Neznalost základních technických pravidel či snaha ušetřit pak vede k použití nesprávných výrobků nebo postupů.

Nejčastější příčiny vzniku trhlin

V souvislosti s finální úpravou mohou vzniknout viditelné trhliny v místě spojů a ve vnitřních rozích. Hlavní příčinou je nesprávné použití výztužné pásky, vytváření rohů při teplotách nižších než 10 °C nebo spojů mezi plochami vystavenými působení vyšších teplot. Trhliny mohou být rovněž vyvolány nesprávným provedením spojů, například klikatá (prasklina) trhlina vzniká nedostatečným množstvím výplňové stěrky ve spoji. Velmi často k tomuto jevu dochází při použití samolepicí výztužné pásky a výplňového tmelu, kdy není tmel dokonale „protlačen” přes síto výztužné pásky. Materiál tedy zcela nevyplní spoj a nedokáže přenášet veškeré tlaky. Tento problém lze odstranit správným vyplněním spoje stěrkou, tzn., že spoj je třeba v celé délce vyplnit stěrkou v příčném směru a poté v podélném směru nanést na spoj vrstvu, kterou je nutno uhladit (viz dosažení stupně kvality povrchu spoje Q1).

Tmelení sádrokartonu

Z čistě vizuálního hlediska lze trhliny rozdělit do dvou skupin: klikaté (praskliny) a rovné

Klikatá (prasklina) trhlina

Jednou z nejčastějších příčin vzniku klikatých prasklin je příliš rychlé vysychání konstrukce. Často se to stává při zkoušce vytápěcího systému, kdy dochází ke smrštění sádrokartonových desek. Tím vzniká velmi vysoké napětí, které může způsobit trhliny ve stěrce. Tomu lze zabránit pomalým a kontrolovaným vytápěním a vysoušením, protože při dostatečně pomalých změnách vlhkosti vzduchu si sádra zachová pružnou strukturu. Vzniku těchto prasklin lze zamezit použitím vhodné výztužné pásky a správnou aplikací daného tmelu. Výztužné pásky se lepí pomocí stěrky (např. Knauf Super Finish přímo na trhlinu. Trhliny již nejsou viditelné a přilepená páska brání jejich opětovnému vzniku.

Klikatá prasklina v místě napojení stavebních konstrukcí

Nejčastěji se vyskytují v místech napojení stěny na strop se dřevěnými trámy, kde dochází k poměrně velkým průhybům. Mohou dosáhnout až několika centimetrů a tlak způsobený zatížením může vyvolat trhliny nebo dokonce deformaci celé stěny. Vzniku trhlin lze předcházet pouze vytvořením takového spojení konstrukcí, které umožní průhyb prvků, anebo oddělením konstrukcí, např. separační páskou Knauf Trenn-Fix.

Knauf pro povrchy bez prasklin

V zásadě musí být ve stěně ze sádrokartonových desek vytvořena dilatační spára po každých 15 m, aby byly kompenzovány normální změny délky způsobené sezónním kolísáním vlhkosti a teploty. Příčinu lze odstranit pouze konstrukčními úpravami stěny nebo stropu a vytvořit chybějící spojení či dilatační spáru, která umožní průhyb prvků. Pokud spoj jen opravíte, příčina pohybu (a tedy vzniku trhliny) není odstraněna a trhlina se brzy ve spoji objeví znovu.

Rovná trhlina ve spoji desek

Příčin může být několik – nebyla vložena výztužná páska, nebo vložená samolepicí páska nebyla protmelena do hloubky spár. Konstrukce mohla také zaznamenat větší teplotní nebo vlhkostní změny, které po uvedení stavby do provozu již bývají konstantní.

Tmelení rohu v podkroví

Řešením je vyříznutí a odstranění příslušné části pásky v místě trhliny. Plochu vysajte od prachu a nečistot a hrany řezu navlhčete (ideálně napenetrujte) např. přípravkem Knauf Tiefengrund. Řez vyplňte tmelem (např. Knauf Uniflott), vložte výztužnou pásku a přetmelte.

Jak již v úvodu bylo řečeno, pouze dodržováním technologického postupu výrobce se vyhnete následným chybám a pracným opravám, které s sebou přináší těžkosti a vícenáklady.

Autor: Ivana Harangozová
Foto: Archiv firmy