Trvalá ochrana před vodou a škodlivými solemi zabezpečuje hodnoty nemovitosti

Údržba a oprava staveb zahrnuje víc než jen vysoušení vlhkých zdí. Přestože dlouhodobý dobrý stav budovy závisí na mnoha provázaných podmínkách, bývají v praxi různé škody posuzovány izolovaně a jejich vzájemné působení se podceňuje. Z toho plynou rizika opakujících se škod a sanačních zásahů. Vysoce účinné produkty značky MC umožňují současně a komplexně řešit naprostou většinu reálných rizik.

Počítá-li se se všemi možnými riziky poruch a promyšleně se předchází jejich vzniku a působení, lze docílit dlouhodobé bezproblémové funkčnosti stavby. Příčiny poruch starých staveb jsou rozdílné, stejně jak se liší způsoby výstavby v minulých dobách a na různých místech a také jak se liší s časem místní podmínky.


Poškození fasády vlivem vzlínající vlhkosti

Hlavní cíl je stále stejný: Trvalé uchování nebo zvýšení hodnoty starých nemovitostí až už z užitných, hospodářských, reprezentativních nebo z jiných důvodů. Na projektanty, architekty a realizátory jsou v závislosti na požadavcích zákazníka, míře poškození stavby a charakteru prostředí, do kterého je stavba zasazena, kladeny obzvlášť vysoké požadavky. Provedení a stav starých staveb, hladina podzemní vody a povětrnostní podmínky musejí být odborně analyzovány a musí být stanoven postup opravy nebo rekonstrukce tak, aby byla stavba uvedena do souladu s dnešními požadavky na pobytový komfort.


Solnatění v pokročilém stadiu

Zásadní problém - vzlínající vlhkost a soli

Pomineme-li promáčení stavebních konstrukcí srážkovou vodou v důsledku netěsností střešního systému nebo otvorových výplní, zbývá vlhnutí zespoda. Náprava je nejzdlouhavější, nejkomplikovanější a nejdražší, a je tedy nanejvýš žádoucí, aby „vyšla“ hned napoprvé.


Povrch omítky olupující se vlivem krystalizace solí

Vzlínající voda stoupá vzhůru proti směru gravitačních sil v důsledku tzv. kapilární elevace. Podmínkou je, že kapalina, v tomto případě voda, velmi dobře smáčí stěny kapilár ve zdivu, tzn., že tzv. krajový úhel2 se blíží nule (blíže o problematice kapilární vzlínavosti v [1]). To se obzvlášť u zasolené vody dobře daří. Je-li navíc průměr kapilár dostatečně malý, může voda vzlínat do neomezené výšky. Výzkumy laboratoře Euro Technik, která se podílela na vývoji sanačních omítek WTA (psali jsme o tom [2]), říkají, že postačí tloušťka kapilár pod 30 mikrometrů. V praxi je ovšem výška vzlínání vždy omezena v důsledku odpařování stoupající kapaliny.


Běžná omítka oprýskaná vlivem vykrystalizovanésoli.


Vzdušné póry u omítkového systému nechají vykrystalizovat solné krystaly, aniž by tyto krystaly poškozovaly zdivo.

Se spodní vodou vzlínají do vlhnoucího zdiva rozpuštěné soli. Ty většinou obsahují anionty (SO4)2-, (NO3)-, (SiO4)4-, (AlO3)-, Cl- atd. a kationty Ca2+, Na+, K+, (NH4)- atd. Solné roztoky putují kapilárami až k povrchu, kde po odpaření vody vysýchají, krystalizují a vytvářejí solné výkvěty. Solné krystaly mohou rozrušovat chemické vazby, které ve zdivu zajišťují soudržnost a pevnost. A konečně - unášené soli reagují s látkami obsaženými v maltovinových pojivech nebo sami mezi sebou za vzniku tzv. podvojných solí, které v krystalové mříži váží mnoho molekul vody. „Postrachem“, který tento děj ilustruje, je podvojná sůl ettringit Ca(AlO3)2·3CaSO4·32H2O, která vzniká, když vzlínající voda obsahuje síranové anionty (SO4)2-. Po vysušení a krystalizaci tato látka váže v jediné krystalové buňce 32 molekul vody, zvětší až 36 násobně objem a vyvolá extrémně vysoký krystalový tlak, jenž spolehlivě roztrhá chemické vazby v omítce, která se jednoduše rozsype.

Komplexnost a důraz na detaily

Správné sanační řešení je takové, které trvale přeruší vzlínání vody z podloží, poradí si se solemi a jejich deriváty, které ve zdivu zůstaly, zpevní narušené vazby ve zdivu, umožní vyschnutí zdiva a otevře cestu k aplikaci nové omítky a povrchových úprav bez rizika poškození. Rozhodující je především spolehlivé a trvanlivé sanační řešení vnitřního prostoru ve sklepech a dalších podzemních částí staveb.

Nezřídka jsou důkladné sanační zásahy ve sklepních prostorech opomíjeny nebo zlehčovány, protože tento prostor není zvenku vidět, nejsou sem zvány žádné návštěvy a také proto, že sklep slouží v prvé řadě jako skladovací a technický prostor. Důsledky polovičatých a zjednodušených sanačních postupů ve sklepích způsobí, že problém s vlhkým a mokrým zdivem rychle eskaluje, vznikají plísně, dochází ke znehodnocení uskladněných věcí a později ke vzniku různých stavebních poruch.

Úplné a systematické řešení sanací budov od MC Bauchemie

Součástí systematického přístupu společnosti MC k problematice oprav a sanací starších budov je jednak odborná podpora při analýze stavu poškození a možných budoucích rizik a při navržení vhodného postupu stavebních prací. Dále systém vysoce účinných výrobků, úspora času při jejich zpracování a konečně kvalitní poradenství, doškolování pracovníků, krátké lhůty dodávek a rychlá technická pomoc přes síť servisních středisek. Pro architekta, projektanta, zhotovitele a konečně i investora to představuje maximální jistotu, že plánovaného výsledku bude docíleno v požadované kvalitě, termínu a za vyčleněné peníze.


Omítkový systém

Výrobky MC

Všechny výrobky značky MC lze rozdělit do tří samostatných okruhů podle hlavního účelu, k jehož dosažení jsou výrobky navrženy:

A. Systém Oxal : malta, omítky, těsnicí šlemy a suspenze a přípravky pro horizontální utěsnění

B. Systém Disamur: nátěrové systémy a jemná omítka

C. Systém Nafuflex: těsnicí systémy neobsahující rozpouštědla

V následujícím textu tyto výrobky přiblížíme.

Systém OXAL

Díky promyšlenému složení vodě odolných výrobků a systémů Oxal lze realizovat ve vnitřních suterénních prostorech suché zdi a stěny i přes působení vzlínající i tlakové vody z vnějšího podzemního prostředí. Děje se tak zejména pomocí přípravků pro horizontální blokaci, které se aplikují na suterénní obvodové zdi, a šlemů, které se dávají vertikálně pod horizontální blokaci. Všechny tyto přípravky mají zvýšenou odolnost proti agresivním látkám, zejména proti síranům. Omítky a malty jsou certifikovány podle směrnice WTA a vlastnosti jsou testovány v institutu MPA. Umožňují ruční i strojní zpracování.


Uzavření zdiva injektáží provedenou nízkotlakou metodou

Nanášení utěsňovacího šlemu

Začátek nahazování

Nanášení sanační omítky

Prostředky pro uzavírání zdiva

Tyto prostředky zabraňují vzlínání vlhkosti. Způsob působení Oxalu HSP a Oxalu HSP - ME je kapilární a/nebo hydrofobní. V prvém případě kapiláry, jimiž vzlíná voda, zaplní, v druhém případě se chemickou cestou upraví povrch kapilár tak, aby jej vzlínající voda smáčela jen velmi špatně nebo vůbec. Přípravky se aplikují do zdiva pomocí nízkotlaké metody, šetrné ke zdivu až k optimálnímu rozšíření horizontální blokace.

Těsnicí šlemy

Pod pojmem šlem se zejména v keramice myslí suspenze pevných nerozpustných částic v kapalině, jejíž konzistence je přibližně mezi pastou a barvou. Dá se roztírat štětcem, ale je méně tekutý než barva. Těsnicí šlem Oxal DS - HS je navržen pro plošné utěsnění pod horizontální blokací nebo pro vnitřní utěsnění stavebních částí dotýkajících se země ve spojení s horizontální blokací. Oxal DS - HS je vhodný také pro plošné horizontální utěsnění např. pod dlaždicemi.

Omítka nanášená nástřikem

Základem pro následné nanesení omítky je vytvoření účinného přemostění mezi zdivem a budoucí omítkou, které se realizuje maltou pro první nástřik (tzv. prostřikem) Oxal. Prostřik Oxal se nanese na vrstvu těsnicího šlemu nebo na očištěný podklad (zbavený prachu a nečistot) s dostatečnou soudržností únosností s 50 až 70 % pokrytí plochy.


Utěsnění z vnější strany podezdívek vystavených ostřikové vodě

Omítkový systém

Pro bezpečné zachycení vlhkosti a solí přichází v úvahu jen použití speciální omítky. Vysoce účinný a prověřený je omítkový systém Oxal. Vzájemný soulad mezi jádrovou vysoce porézní omítkou a vrchní omítkou, který spočívá hlavně ve správné porozitě (objemovém podílu pórů v celém objemu), velikosti pórů a difúzní propustnosti obou vrstev omítky, zajišťuje vyschnutí sanovaných konstrukcí tak, aniž by je to poškozovalo. Ovzduší v prostoru tak bude opět normální a nebudou v něm obsaženy už žádné škodliviny.

Literatura:

[1] Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika - příručka pro vysoké školy technického směru, svazek 1, SNTL/ALFA, Praha 1976.
[2] Hejhálek J.: Současná problematika sanace vlhkého zdiva, nové principy a technologie řešení, Stavebnictví a interiér č. 6/2000, Sanační omítka Baurex Eurosan WTA, Stavebnictví a interiér č. 7/2000.
-------------------------------------------------

1 Zpracováno podle podkladů MC Bauchemie
2 Krajový úhel je úhel na styku kapaliny, vzduchu a tuhé stěny kapiláry. Blíže o problematice kapilární vzlínavosti v [1].

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy