Úspory energetických nákladů vnitřním zateplením budov

Chytrý vnitřní zateplovací systém iQ-THERM, který nabízí společnost Remmers, je jeden z prvních, který nevyžaduje přítomnost parozábrany. Tato ochranná fólie slouží jako bariéra před zkondenzovanou vodní párou, která začne vznikat během chladných měsíců, jakmile se mezi zdroj tepla vytápění interiéru a vnější konstrukci vloží jakákoli tepelná izolace.

Ve zdivu se tak hromadí velké množství kondenzátu z vodní páry. Následně hrozí přeměna zkondenzované vody na led a s tím i spojená objemová změna – nabývání. Což může mít za následek postupné narušování zdiva včetně exteriérových omítek.

Souvislost a celoplošnost parozábrany včetně jejího napojení na zdivo a odvodnění případného kondenzátu – to jsou podmínky v praxi téměř nesplnitelné. Fólie je umístěna velice blízko líce, kde často dochází k její perforaci (poškození) hřebíky nebo vruty, které se používají při tvorbě kotvicího roštu pro celý systém vnitřního zateplení nebo při přichytávání nábytku, dále pak elektroinstalacemi a podobně.

Systém na principu kapilární vodivosti

Společnost Remmers proto vyvinula kapilárně aktivní zateplovací interiérový systém, který si s výše popsaným kondenzátem umí poradit. Je to systém spojující kapilaritu a nasákavost. Jeho funkce je založena na multifunkčních izolačních perforovaných deskách z tvrzené polyuretanové pěny o celkové tloušťce 30, 50 nebo 80 mm. Součinitel tepelné vodivosti (hodnota lambda) těchto desek je λ = 0,026 W/(mK). Tato perforace v rastru 40 mm x 40 mm je vyplněna speciální kapilárně vodivou směsí receptury v patentovém vlastnictví společnosti Remmers.

Aplikací kapilárně aktivní interiérové tepelné izolace je možné snížení výdajů na energie až o 50 %.

Izolační desky se celoplošně lepí na vyrovnanou stávající či novou vápenocementovou (případně cementovou) omítku zbavenou starých nátěrů a nesoudržných částic. Lepení se provádí pomocí jakostního nasákavého lepicího tmelu iQ-FIX. Celý systém je doplněn vylehčenou vnitřní omítkou iQ- TOP o tloušťce 10 mm, schopnou regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Omítka pohlcuje vlhkost ze stěny přes perforaci (kanálky), stejně tak jí odpařuje v případě suchého vzduchu do místnosti a je vyztužena síťovinou ze skelných vláken tzv. perlinkou. Tímto je zabráněno tvorbě plísní na líci omítky. V případě požadavku na téměř hladký finální povrch existuje možnost použití vyhlazovací kapilárně vodivé stěrky neboli „štuku” iQ-FILL. Celý systém finálně povrchově dotváří kvalitní minerální barva iQ-PAINT s vysokou propustností pro vodu a vodní páry. iQ- PAINT lze tónovat do celé palety barev.

Funkce nasákavé izolační skladby s perforovanou zateplovací deskou je následující: vzduch, který pronikne skrz lícovou omítku, dále přes perforovanou desku a lepidlo, se na rubu systému či uvnitř zdiva ochladí a vlhkost částečně zkondenzuje. Kondenzát se díky nasákavosti lepidla, směsi uvnitř otvorů v desce a lícní omítce roznese jednak do zdiva, jednak až k líci zateplení. Na líci se v příhodném okamžiku (teplota a vlhkost vzduchu) odpaří.

Budova před aplikací iQ-Thermu

Konstrukční detaily

Systém řeší i problém tepelných mostů, k tomu slouží klínové desky iQ-THERM K50, které klesající tloušťkou od 50 do 10 mm překonávají tepelný most jak na tvrdém stropě, tak na vnitřní zdi vycházející z obvodového zdiva. Dalším řešeným problémem jsou niky oken, které neposkytují dostatečný prostor pro standardně tlustou izolační desku. Do nik je určena speciální deska iQ-THERM L15 o tloušťce 15 mm.

Elektroinstalace a ostatní inženýrské sítě je nutno zapracovat do zdiva před aplikací samotného zateplení. Rychlá fixace kabelů a potrubí ve zdivu se musí provádět rychlými cementy, nikoliv za pomocí sádry. Elektrikářské krabice se kotví do izolačních desek pomocí polyuretanových lepidel v kartuších a případné větší mezery (např. i mezi izolačními deskami větší než 3 mm, vzniklé nepřesným přisazením desek k sobě) je možné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Hrany zateplovaných ploch je nutné odizolovat a oddilatovat od okolních ploch jiného složení, kde se předpokládá rozdílný pohyb, pomocí izolační pěnové pásky.

Budova po zateplení iQ-Thermem

Zelená úsporám

Díky splnění legislativních požadavků a technických parametrů, které zajišťují ekologickou šetrnost a ekologický přínos, je možné na systém iQ-THERM čerpat dotace z programu Zelená úsporám pod záštitou ministerstva životního prostředí. Systém je v dotačním programu registrován pod číslem v seznamu výrobků a technologií SVT10117. Dále je také možné získat dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení objektu (více o těchto možnostech na stránkách www.zelenausporam.cz).

Doplnění trhu s tepelnými izolacemi

Kapilárně aktivní vnitřní zateplovací systém iQ-THERM je další možností, která doplňuje stávající systémy tepelné izolace. Výhodou je jednoduchost, rychlost a relativní čistota aplikace, spočívající v nalepení na líc stávající omítky a následném zaomítnutí. Úpravy lze provádět během minimálních odstávek, není potřeba vystěhovávat prostory pro stavební výrobu. Odpadají případné následné práce spojené s úpravou střechy, výměnou oplechování či starosti s půjčováním lešení.

Pozitivum je také možnost selektivního řešení problémů jednoho bytu, případně jedné místnosti, jedné zdi (nemusí se provádět zateplení celé fasády domu). Vnitřním zateplením lze energeticky sanovat byt nebo dům, aniž by se to jakkoli dotklo cenného a krásného vzhledu fasády, například ozdobného štukového nebo lícového cihelného. Účelem tohoto způsobu zateplování není vytlačení z trhu jednodušších a technicky správnějších vnějších kontaktních zateplovacích systémů (KZS). Poskytuje však další eventualitu, vedoucí k úsporám nákladů na vytápění některých staveb, u kterých KZS není přípustný nebo není ani v praxi proveditelný.

Autor: Radim Lovětínský
Foto: Archiv firmy