Vakuové izolační panely v podlaze – úspora energií, prostoru i času

Rekonstrukce budov bývá, oproti výstavbě nových domů, náročnější z hlediska výběru vhodných materiálů a technologií. Projektant je omezen technickým stavem rekonstruovaného objektu, prostorovými možnostmi i budoucím užíváním. Realizační firma se musí vypořádat s logistikou stavebních materiálů i případnými uživateli, kteří chtějí být co nejméně omezeni. Řešení, přinášející výhody projektantovi, realizátorovi i uživateli/investorovi, nabízí systémové řešení společnosti VARIOTEC GmbH & Co KG s využitím vakuových izolačních panelů QASA.

Při rekonstrukci budov bývá téměř vždy nutné řešit podlahy. Nejde jen o stav jejich nášlapné vrstvy, neodpovídají současným nárokům na zvukově a tepelně izolační vlastnosti. I když je k dispozici celá řada materiálů, musí projektant vybírat s ohledem na únosnost stávajících stropů, musí vzít v potaz stavební výšku přidaného podlahového souvrství, množství vlhkosti, které se do staré stavby dostane atd. Realizátor přidá další požadavky, omezit bourání a s tím spojenou manipulaci, přepravu a uložení suti, zkrátit dobu rekonstrukce, minimalizovat množství potřebného materiálu, především jeho dopravu na stavbu a nespotřebovaných zbytků zpět, prašnost, hluk a další. Investor má přirozenou, dokonce uzákoněnou, potřebu dosáhnout co nejnižší ceny. Měl by ale být schopný do kalkulace zahrnout i náklady, které závisí na délce rekonstrukce, tj. ušlý zisk nebo naopak výdaje na nájemné a režie za náhradní prostory.

Na stavbě jsou předem připravené a označené panely položeny podle plánu, který je součástí dodávky

Idea

Zmenšit stavební výšku tepelně-izolovaného podlahového souvrství při současném zachování parametrů doporučovaných pro dosažení pasívního domu, tj. hodnoty součinitele prostupu tepla UPODLAHY maximálně 0,22 W.m.-2.K-1.

Pro podlahy nevytápěné jsou určeny hladké plné desky, které je možné kombinovat s deskami frézovanými a vytápět tak pouze část podlahy, např. kuchyňský kout, pás podél prosklených stěn nebo problematický kout

Místo 260 mm stačí méně než 60 mm

Vakuové izolační panely mají součinitel tepelné vodivosti λ = 0,007 W.m-1.K-1. Postačuje tedy vrstva silná 30 mm, která tvoří střední vrstvu integrovaného panelu. Zespodu je VIP chráněný 10 milimetrovou vrstvou XPS, která zároveň vyrovná drobné nerovnosti. Horní vrstvu panelu mohou tvořit různé deskové materiály, záleží především na projektantovi. Ten má na výběr buď 24 mm silnou dřevovláknitou desku, 18 mm silnou OSB desku nebo sádrovláknitou desku o dvou tloušťkách, 20 nebo 25 mm. Kromě variant s VIP silnou 30 mm, jsou v nabídce i podlahové panely s 20 mm silným vakuovým izolačním panelem (UPODLAHY 0,33 W.m-2.K-1). Desky horní vrstvy nejen chrání VIP a roznáší zatížení, ale i celé panely spojují díky systému pero-drážka u dřevitých desek nebo zámkům Klik-systému desek sádrovláknitých.

Nivelační stěrka dokonale zalije topné trubky a zajistí maximální účinnost přenosu tepla do krytiny a vrchní vrstvy podlahových dílců

Rychlá a bezchybná montáž

Vakuové izolační panely nejde samozřejmě přiříznout. Proto na stavbu přichází již tvarově upravené a nedílnou součástí dodávky je kladecí plán. Navíc jsou krajní dílce opatřeny okrajovou hranou z XPS v šíři 30 až 100 mm, lze je tedy přizpůsobit jak běžné křivosti stěn starých domů, tak případným změnám, které mohly nastat od zaměření podlahy. S panely jsou dodány i nezbytné potřeby pro montáž, tj. komprimační pásky, obvodový izolační pás a PUR lepidlo. Podlahové dílce jsou lepeny pouze v místě spojů a bezprostředně po jejich položení lze klást podlahovou krytinu.

Klik-systém spojuje panely velmi přesně, pevnost spojení jistí PUR lepidlo
Tab. 1: Výtah z ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky
Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]Požadované hodnotyDoporučované hodnotyDoporučené hodnoty pro pasívní budovy
Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině0,450,30,22 až 0,15
Strop s podlahou nad venkovním prostorem0,240,160,15 až 0,10

Podmínky montáže

Panely se kladou přímo na hydroizolaci při relativní vlhkosti menší než 70 %. Nerovnou podlahu lze vyrovnat suchým podsypem, tedy opět rychle a jednoduše. Podlahové panely je třeba na místo aplikace dopravit nejméně dva dny před montáží.

Tab. 2: Hodnoty podlahových dílců s VIP 20 mm
VIP 20 mm
(XPS 10 mm)
dřevovláknitá deskaOSB deskasádrovláknitá deskasádrovláknitá deska + nivelace
24 mm18 mm20 mm25 mm30 + 3 mm
výška skladby bez podlahové krytiny [mm]5448505563
součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]0,30,30,310,310,31
Poznámka: Při použití XPS (&lamda; = 0,034 W.m-1.K-1) místo VIP 20 mm by bylo třeba 100 mm XPS pro dosažení stejné hodnoty U

Vytápěná podlaha má pouhých 63 mm

Vrchní vrstva podlahových dílců může být přizpůsobena instalaci teplovodního topení systému NORIT. Vrchní sádrovláknitá deska má pak tloušťku 30 mm a vyfrézované drážky pro uložení topných trubek. Montáž je tedy velmi rychlá a při tlakové zkoušce není nutné uložené trubky nijak fixovat. Maximální přenos tepla z trubek do podlahy zprostředkovává teplovodivá nivelační stěrka, která ideálně vyplní prostor mezi trubkami a sádrovláknitou deskou. Nivelační stěrka navýší skladbu podlahy o pouhé tři milimetry a už 24 hodin po zalití trubek podlahového topení lze položit nášlapnou vrstvu. Výhodou tohoto řešení je velmi dobrá regulovatelnost vytápění, rychlá odezva i přiměřená tepelná akumulace, kterou zajišťují sádrovláknité desky oddělené VIP od podkladu. V případě, že bude vytápěna jen část podlahy, není nutné zbytečně používat desky s frézovanými drážkami, ale použít levnější hladké desky o stejné tloušťce. I spotřeba nivelační stěrky bude menší.

Tab. 3: Hodnoty podlahových dílců s VIP 30 mm
VIP 30 mm
(XPS 10 mm)
dřevovláknitá deskaOSB deskasádrovláknitá deskasádrovláknitá deska + nivelace
24 mm18 mm20 mm25 mm30 + 3 mm
výška skladby bez podlahové krytiny [mm]6458606573
součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]0,210,210,220,210,21
Poznámka: Při použití XPS (&lamda; = 0,034 W.m-1.K-1) místo VIP 30 mm by bylo třeba 150 mm XPS pro dosažení stejné hodnoty U

Podlaha je významnou plochou z hlediska vlivu na tepelnou pohodu, navíc jsme s ní ve více méně přímém kontaktu. Při rekonstrukci i nové výstavbě je nutné navrhnout skladbu podlahy s ohledem na vlastnosti obvodových stěn a dalších konstrukcí obvodové obálky. Čím více zateplujeme stěny, tím více musíme izolovat i podlahy, jinak budeme překvapeni, jak je najednou podlaha studená. Často zůstává podlaha stejná jen proto, že by to vyžadovalo razantní stavební zásahy z prostorových důvodů, případně se zvolí nějaký kompromis. Důsledkem může být přetápění objektu, vypočtená spotřeba energií na vytápění je překročena a návratnost investic do zateplení se vzdaluje. Vakuové izolační panely nabízí technicky pokročilá řešení.

Navštivte www.virtualsro.cz, dozvíte se více.

Autor:
Foto: Archiv firmy