Záměna součástí certifikovaných systémů zateplení ETICS se nevyplácí

Vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (ETICS) s omítkou je v souladu s Pokynem C k evropské Směrnici o stavebních výrobcích ekvivalentem stavebního výrobku. Stejným způsobem pojímá tepelně izolační kontaktní systémy česká legislativa, do které byla evropská směrnice zavedena.

Související nařízení české vlády o technických požadavcích na stavební výrobky zařazují tepelně izolační kontaktní systémy do výrobků, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu. Musí být tedy na trh uváděny jen po kladném posouzení shody se stanovenými požadavky definovaným postupem. Posuzují se především vlastnosti ETICS a systém zajištění stálé kvality. Na základě kladného posouzení shody vydává výrobce ETICS, v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě. ETICS s prohlášením o shodě tedy vyhovuje požadavkům na vlastnosti při jednorázových zkouškách a zároveň požadavku na zajištění stálé kvality. Systém zajištění stálé kvality musí být provozovaný výrobcem ETICS pro všechny součásti systému tj. i pro součásti jím přímo nevyráběné.

Prohlášení výrobce o shodě se musí vztahovat na celý systém s konkrétním názvem a s jednoznačně specifikovanými součástmi. Mezi tyto specifikované součásti patří podle existujících předpisů nejméně tyto:

  • lepicí hmota,
  • tepelně izolační materiál,
  • hmoždinky,
  • stěrková hmota pro základní vrstvu,
  • skleněná síťovina,
  • omítka nebo omítka s nátěrem včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod omítku.

Výrobcem ETICS je právnická nebo fyzická osoba, která navrhla ze součástí ETICS, nebo která vyrobila součást/součásti ETICS a navrhla ETICS, odpovídá za ETICS a uvádí ho na trh v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

ETICS se zaměněnými součástmi se stává novým výrobkem

Pro ochranu oprávněného zájmu je třeba legislativní požadavky při uvádění ETICS na trh důsledně dodržovat. Nemalou pozornost je nutné věnovat také záměnám jednotlivých součástí ETICS. Například osoba, která uvádí na trh ETICS tím způsobem, že ve zvoleném systému, ke kterému jeho výrobce vydal prohlášením o shodě, nahradí desky pěnového polystyrenu jinými deskami, třeba i od téhož výrobce polystyrenu, ale bez účasti původního výrobce systému ETICS, se sama stává výrobcem. V tom případě je povinna zajistit posouzení takto nově vzniklého systému a po kladném posouzení vydat prohlášení o shodě.

Obecně totiž platí, že ten kdo záměnu provedl, nemůže znát přesné technické požadavky původního výrobce ETICS na součásti systému a u nahrazujících součástí tak není zaručeno, že svými vlastnostmi pro systém vyhoví. Navíc jsou nahrazující součásti mimo dosah systému zajištění stálé kvality, který původní výrobce ETICS provozuje.

Důležitost legislativních požadavků při uvádění ETICS na trh se odráží ve stanovených pokutách při jejich nedodržení. Tomu, kdo neoprávněně nebo klamavě užil dokumenty vydané v souvislosti s posuzováním shody, nebo kdo je padělal nebo zfalšoval, nebo uvedl na trh nebo distribuoval ETICS - např. s klamavým nebo neoprávněným označením nebo bez dokumentu stanoveného nařízením vlády, uloží orgán dozoru podle §19 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění pokutu do výše 20 milionů Kč.

Panelový dům Brno - Líseň je zateplen kontakním zateplovácím systémem stomixTHERM alfa.
Autor: Ing. Milan Machatka, CSc.
Foto: Archiv firmy