Zkušenosti se zateplováním domů a dosažené úspory tepla v Bytovém družstvu v Orlové

Jednou z nejvíce diskutovaných otázek současného stavebnictví je tepelná ochrana budov v souvislosti s nově připravovanými standardy, zejména prováděcích vyhlášek k zák. č. 406/2000 Sb., který upravuje hospodaření s energiemi, a revizí tepelně technické normy odkazované vyhláškou č. 137/1998 Sb. ke stavebnímu zákonu. V moři teoretizujících úvah stojí za pozornost jedna praktická zkušenost z Orlové.

V průběhu roku 1995 jsme i přes nevelké nadšení družstevníků provedli montáž termostatických ventilů a novou kompletní regulaci otopných soustav všech domů (3275 bytů). V roce 1996 v rámci sanace panelových vad bylo dokončeno zateplení obvodového pláště domu č.p. 926 – 929 (typ BP-70), v dalším roce potom domu č.p. 934 – 938 (typ BP-70). Pro nedostatek financí ale nebyly zatepleny střechy u obou domů.

V roce 1998 předepisoval projekt sanace panelových vad u domu č.p. 1012 – 1015 (typ BP-70) kompletní zateplení včetně stropů suterénu. Stav a technická kvalita souvislé řady železných sklepních oken, částečně rozbitých, nás přivedly na myšlenku, proč bojovat se zimou ve sklepě, když je logičtější ji do sklepa vůbec nepustit. Bylo rozhodnuto, že většina stávajících oken bude zazděna a ponechaná železná okna budou vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Po realizaci jsme byli příjemně překvapeni zlepšením tepelné pohody v přízemních bytech. Další komplexní zateplení bylo provedeno u domu č.p. 921 (typ T-06-B). I zde se měnila sklepní okna za plastová. Dobré zkušenosti s plastovými sklepními okny nás přiměly zrušit veškerá železná okna schodišť domů a omezit plochu oken natolik, aby na schodištích bylo vidět, a zbytek okenních ploch zazdít. Realizace plastových oken do chodeb domů místo původních železných se projevila výrazně na spotřebě tepla v každém domě, kde byla realizována. O realizaci plastových sklepních a chodbových oken byl u samospráv takový zájem, že v letošním roce bude výměna ukončena na všech domech. Speciální řešení se ujalo u domů typu OP 1.11, kde jsou dvě velká dřevěná okna vedle sebe. Levé okno blíž k výtahové šachtici se zaslepí deskami Cetris s vnějším zateplením. Druhé dřevěné okno se nahradí plastovým s izolačními dvojskly o součiniteli tepelného prostupu U = 1,1 W/(m2·K). Z výklenku za výtahovou šachticí se uzavřením vytvoří komory pro kočárky, trojkolky a kola.

Energetické úspory 45 %

Výsledkem těchto stavebně technických opatření bylo, že celková spotřeba tepla celého Bytového družstva klesla ze 135 000 GJ v roce 1995 na 86 400 GJ v roce 1999, tj. téměř o 45 %. Porovnání výsledků spotřeby tepla domů se zatepleným pláštěm s domy, u kterých byla pouze nasazena sklepní plastová okna a plastová okna chodeb ukázalo, že obě řešení dosahují srovnatelných úspor tepla, ovšem v druhém případě za podstatně nižší náklady.

Největší efekt - zasklení lodžií

Asi největší překvapení přineslo zasklení 24 lodžií domu č.p. 1251 (OP 1.11), který v úsporách tepla za rok 1999 prokazatelně předčil všechny domy se zatepleným pláštěm budovy. Dosažená roční průměrná spotřeba tepla 0,31 GJ/(m2·rok) nepotřebuje komentáře. Bylo to naše nejlepší doporučení pro všechny samosprávy, aby přednostně a co nejdříve realizovaly zasklení lodžií.

Návratnost investic

V rámci diplomové práce studentky Ekonomické fakulty VŠB jsme v roce 1999 nechali zpracovat komplexní ekonomické vyhodnocení návratnosti investic do zateplení jednotlivých domů od roku 1995 do konce roku 1998. K dispozici byly přesné investiční náklady realizovaných akcí a přesné údaje spotřeby tepla všech domů s měsíčními odečty spotřeby.

Výsledky diplomové práce ukázaly, že pouhé zateplení pláště budovy č.p. 926 –929 má návratnost v úsporách tepla za 26 let, domy č.p. 1012 – 1015 a 921, kde byla zateplena střecha a osazena plastová okna do chodeb a sklepů se návratnost pohybuje mezi 9 až 16 lety. Návratnost investic jen do zasklení lodžií, výměna železných oken schodišť za plastová, výměna sklepních oken za plastová, přináší úspory s návratností 5 – 9 let.

Na základě těchto zkušeností přijalo představenstvo Bytového družstva od roku 1999 strategii v úsporách tepla, která ukládá:

  1. Vyměnit všechna železná okna sklepů s jednoduchým sklem za plastová s izolačními dvojskly. Zbytečná sklepní okna zazdít a zlepšit tak tepelnou pohodu podlah přízemních bytů.
  2. Vyměnit veškerá železná okna chodeb za plastová se součinitelem tepelného prostupu U = 1,6 W/(m2·K) nebo lepším. Omezit zbytečně velké prosklené konstrukce schodišť zazděním. Zmenšit původní velká okna schodišť nebo snížit jejich počet.
  3. Ve všech domech zateplit vstupy vybudováním zádveří, omezit zbytečné zasklení vstupů a nahradit jej zdivem. Ve všech vstupních dveřích používat dvojskla.
  4. Veškeré generální opravy střech dělat současně se zateplením, zateplit strojovny výtahů.
  5. U domů typu BP-70 provést výměnu nadměrně velkých dřevěných oken za menší plastová se současným vyzděním meziokenních vložek.
  6. Zasklít všechny lodžie u domů typu OP 1.11 a G 57. Dosud realizováno 300 lodžií.
  7. Nejpozději do 10 let vyměnit všech 12 500 bytových dřevěných oken za plastová se součinitelem tepelného prostupu U = 1,1 W/(m2·K). Precizně zateplit vnější a vnitřní špalety a prostor pod parapety. Dosud je osazeno 1 600 ks plastových oken.
  8. Zateplení pláště domů provádět až po realizaci předchozích opatření, jako poslední fázi v úsporách tepla.

Dnes máme v Bytovém družstvu v Orlové první solidně zateplené domy i s výměnou oken a to č.p. 1034 – 1036, č.p. 954 – 956, č.p. 791, č.p. 697 – 699. Avšak teprve v letošním roce dokončujeme komplexní zateplení domu podle našich představ. Jde o dům č.p. 906 – 910 se 72 byty. Zde jsou již vyměněna bytová okna za plastová s U = 1,1 W/(m2·K), provádí se zasklení všech lodžií, jsou realizovány nové vstupy a je zmenšena plocha o zasklení schodišťových oken. Dokončuje se zateplení obvodového pláště budovy a střechy. Očekáváme, že roční měrná spotřeba tepla bude po dokončení 0,2 GJ/(m2·rok).

Základ úspěchu - soulad zájmů všech zainteresovaných stran

Naší nejcennější devizou je, že většina družstevníků pochopila nutnost úspor tepelné energie z hlediska budoucnosti. I za těžké sociální situace přispívají družstevníci do fondu oprav značné finanční prostředky, neboť si uvědomili a dnes již očividně zjišťují, že se tyto peníze rychle vrací. Z původních 15 Kč/(m2·měsíc) odvádí dnes do fondu oprav většina domů 20 – 25 Kč/(m2·měsíc), přičemž toto navýšení bylo realizováno většinou z úspor za teplo. Každé dílčí zateplení schodišť, sklepů, vstupů do domů, přináší úspory, které se následně použijí na zasklení lodžií a výměnu bytových oken. Velkou pomocí mohou být i hypotéční úvěry se státní dotací části úroků, které se teprve rozbíhají.

Při výměně oken spolupracujeme s Orlovskou firmou Jaroš, která používá systém okenních profilů Schüco a Zábřežskou firmou Sulko, která používá okenní profily Rehau. Považujeme tuto kombinaci za optimální, co do operativnosti dodávek a montážních termínů.

Autor: Ing. Jan Katauer
Foto: Archiv firmy