Administrativní komplex Organica bude stavebním unikátem

Na území bývalé koksovny Karolina v centru Ostravy, za obchodním centrem Nová Karolina, roste administrativní komplex Organica. Po dokončení objektu v roce 2023 obsadí jeho dvě třetiny společnost Tietoevry, která Organicu bude využívat jako svoji novou centrálu pro střední Evropu. Jde o stavební unikát, jehož půdorys připomíná čtyřlistou vrtuli, chcete-li vesmírný modul, který se po přistání roztáhl do všech stran. O odborný článek jsme požádali architektku Ladislavu Hadačovou.

Budova je navržena jako solitér, ve tvaru čtyřlisté vrtule, jehož čtyři parabolická ramena rovnoměrně obtočená kolem osy vytvářejí organickou kompozici. V jejím srdci je umístěno átrium. Šestipodlažní budova bude se dvěma podzemními podlažími. Šesté patro je ustoupené a jeho tvar přechází ve skleněnou zástěnu, která zakrývá technologie umístěné na střeše a postupně se rozplývá směrem k nebi. Budova je obklopena zálivy zeleně zpříjemňujícími pohled z interiéru ven. Pobytové átrium umožňuje odpočinek ve stínu svým obyvatelům. Na západní straně se nachází velký park pro veřejnost a v neposlední řadě je zde pobytová terasa v posledním podlaží skýtající výhled až na Lysou horu. Tato stavba je navržena jako Administrativní budova s retailovým1 parterem2, doplněna o kantýnu a fitness. V podzemní části byla do volného prostoru mezi rampu a suterén vměstnána kolárna pro 200 kol se zázemím (sprchy a šatny).

Hlavní vstup do budovy je na západní straně přímo ve středu. Je zde vytvořena jakási násoska, která návštěvníka budovy navede do átria, z něhož lze pokračovat do dvou recepcí a kantýny. Z recepcí vede chodba kopírující átrium do výtahových lobby. Návštěvníci mají přes prosklenou fasádu stále kontakt s vnějším prostorem. Budova má čtyři výtahová jádra vždy se třemi výtahy a schodištěm. Jelikož se počítá s četným používáním schodišť, jsou snadno přístupná jak z výtahových lobby, tak z recepcí až do parkingu.

Typické patro má velké výtahové lobby, které z obou stran ústí na fasádu. Je prosklené, a proto se i do něj dostává hodně denního světla. Významným místem budovy je úzký krček, kde se střetávají dva kancelářské trakty a není zde žádné jádro. Toto místo je plně prosvětleno jak z átria, tak z vnější fasády.

Hlavním nájemcem budovy je společnost Tietoevry. Tato společnost důmyslně využívá své prostory pro svých 2500 zaměstnanců. Používají jen 1100 stolů, v době covidu si totiž uvědomili, že každý nepotřebuje své pracovní místo, a tak budou stoly sdílené.

Parking je orientován stejně jako nosný systém budovy radiálně3.Ve dvou kružnicích jednosměrně projíždějí automobily a parkují směrem do kruhu nebo z kruhu. Uprostřed parkingu je pod átriem umístěna kruhová rampa, jejíž jedna část vede nahoru a druhá dolů. Kapacita parkoviště je 312 míst pro automobily a 16 míst pro elektromobily. Do prvního podzemního podlaží se dostaneme po rampě umístěné na severní straně objektu, která je z velké části otevřená.

  • Investor: Contera Management, s. r. o., Obchodní 2722/10, 251 01, Říčany
  • Architekt: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o., Wuchterlova 5, 160 00, Praha 6
  • Autoři návrhu: Ing. arch. Jan Schindler, Ing. arch. Ludvík Seko, Ing. arch. Ladislava Hadačová
  • Statická část: Ing. Martin Čvančara, INTERSTAT, s .r. o.

Vnější plochy

Vnější plochy objektu jsou rozděleny do několika zón. Řešíme prostor átria budovy, který je zazeleněný, park na západní straně objektu nacházející se nad podzemními garážemi objektu OC Nová Karolína a plochy přilehlé k objektu. Pochozí plochy budou ve vstupní západní části z polských žulových kostek 80 x 80 cm, dvoustranně řezaných a jemně pemrlovaných4. Pochozí a pojezdové plochy na severu a západě budovy budou betonové stejně jako átrium, které je doplněno o paluby ze sibiřského modřínu. V parku na západní straně povedou mlatové5 chodníčky. Átrium bude osázeno pěti vzrostlejšími stromy a doplněno o nižší keřovou zeleň. V parku na západě, který je celý postaven na konstrukci, pak budou lokálně navršeny boule ze substrátu. V nich pak porostou vícekmeny - břízky a lísky. Zpevněné a pojezdové plochy navrhl Ing. Zajíc ze společnosti DUA. Po dostavbě objektu bude budova certifikována v programu Breeam, usilujeme totiž o získání titulu Excellent.

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvené převrtávané pilotové stěny. Zajištění výkopu podél rampy pro sjezd do stavební jámy je navrženo pomocí záporového pažení. Jedná se o vodotěsné zajištění stavební jámy.

Nejprve byla sejmuta ornice, přibližně 80 centimetrů, poté vybetonované vodící zídky, jinak řečeno šablony pro vrtání pilot. Osová vzdálenost, 750 mm, je určena roztečí pilot profilu 900 mm. Vnitřní vodicí zídky byly po dokončení vrtání odstraněny. Pilotová stěna je tvořena systémem primárních nevyztužených pilot a sekundárních vyztužených pilot. Prvně byly provedeny primární piloty a cca po dvou dnech byly převrtány sekundárními pilotami. Stabilita je zabezpečena pramencovými předpjatými kotvami. Postupně s odtěžováním zeminy byl na pilotovou stěnu nanášen stříkaný beton, aby se tato plocha srovnala. Zajištění stavební jámy navrhla společnost Fundos, konkrétně Ing. Richard Lokos.

Zakládání objektu

Nepodsklepená část je uložena na dvojici pilot profilu 900 mm. Na pilotách jsou navrženy hlavice, jež přenášejí zatížení ze sloupů do pilot. Hrana této desky je vyztužena trámem, který je též podepřen dvojicemi pilot. Do pilot jsou osazeny armokoše, které nejsou navrženy až na dno vrtu. Rampa vedoucí do podzemních garáží je z jedné strany uložena na obvodovou suterénní stěnu a na druhé straně vynesena pomocí vrtaných pilot, které jsou namáhané tahem kvůli vztlaku podzemní vody. Rampa je též založena na vrtaných pilotách o průměru 900 mm. Založení hlavního objektu je navrženo na vrtaných pilotách průměru 750, 900, 1200 mm. Tyto piloty jsou jak namáhané tlakem, tak namáhané tahem. Pilotové založení navrhl také Ing. Richard Lokos ze společnosti Fundos.

Nosná konstrukce

Železobetonový monolitický skelet tvořený křížem armovanými stropními deskami, lokálně podporovanými sloupy, je doplněný o čtveřici schodišťových a výtahových jader. Většina sloupů je uspořádána radiálně do středu budovy, další lemují obvod fasády a v západní části jsou mírně ustoupené. Nadzemní podlaží vytváří v této části menší konzolu. Budova má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Vše je z monolitu, kromě prefabrikovaných ramen schodišť, která jsou vetknuta do monolitických podest. Sloupy jsou kruhové o průměru 500 a 600 mm z pohledového betonu, stropní desky v běžných podlažích 300 mm se skrytými hlavicemi. Šesté nadzemní podlaží je ustoupené, vynesené na trámech podlaží pod ním.

Půdorys nadzemní části představuje zaoblenou čtyřcípou hvězdu s kruhovým átriem, vepsanou do čtverce o přibližném půdorysném rozměru strany 85 metrů. Átrium má 35 metrů v průměru.

Suterén disponuje dvěma podzemními podlažími. V některých částech přesahuje obrys nadzemní části budovy. Podzemní podlaží byla též navržena jako monolitický skelet s nosnými stěnovými jádry, doplněný o nosné obvodové suterénní stěny a základovou desku.

Svislé konstrukce jsou také radiální. Ve většině případů probíhají přímo dolů z nadzemní části bez přechodových trámů nebo průvlaků. Konstrukci založení objektu tvoří nejen základová deska, ale celá prostorová železobetonová konstrukce suterénu včetně stropních desek. Tato železobetonová konstrukce svojí tuhostí zajišťuje přenos vertikálních i horizontálních sil z nadzemní části konstrukce na základy budovy. Krabicová konstrukce suterénu s obvodovými stěnami a rozepřenou stropní deskou přenáší spolehlivě vodorovné účinky zemního tlaku. Základová deska spolu s obvodovými stěnami tvoří tzv. bílou vanu, jejímž účelem je kromě nosné funkce i ochrana objektu proti podzemní vodě a zemní vlhkosti.

Stropní deska nad 1PP má tloušťku 350 mm a je doplněna výškovými skoky reagujícími na souvrství přilehlého terénu. Sloupy v suterénu jsou jak kruhové, tak oválné. Betony v objektu jsou z velké části pohledové PB1-PB3.

Fasáda

V átriu, v parteru a v 6NP je hliníková sloupkopříčková fasáda v černé barvě, zasklená trojsklem a v neprůhledných částech izolačním panelem. Většina fasád je segmentová s výjimkou několika modulů u vstupu do átria, kde je ohýbané sklo. Fasáda v átriu bude větraná pomocí pevných klapek na celou výšku podlaží. Klapky jsou rozmístěny ob modul, tzn. každé tři metry. Rastr fasády je přibližně 1,5 metru. Speciální je fasáda na vnějšku budovy, je tvořena “zuby". Tyto zuby jsou realizované jako samostatné na sebe navazující elementy vycházející z rámové okenní konstrukce. Na stavbu jsou tyto dílce dopravovány jako celek a poté už jen zaskleny po dobu montáže. Segmenty se skládají ze dvou částí, kde delší část tohoto panelu je zasklena trojsklem, kratší část je opět pevná hliníková klapka sloužící k provětrávání budovy. Fasáda bude z vnější strany opatřena venkovními žaluziemi tvaru C a z vnitřní strany interiérovými screenovými roletami. Venkovní žaluzie reagují na vítr a slunce, ale lze je ovládat i z interiéru budovy. Dominantním prvkem fasády bude "one and only" provětrávaná fasáda horizontálních říms. Římsy budou oplechovány nerezovým perforovaným plechem tloušťky 1,5 mm, osazeným na atypickou zakrouženou ocelovo-hliníkovou podkonstrukci, která je zateplená tepelnou izolací Rockwool. Nad úrovní 6. NP se nachází samostatná akustická nadstavba realizovaná jako nadsazovací hliníková konstrukce na nosné ocelové sloupy. Zasklení bude vizuálně plynule navazovat na fasádu 6. NP.

Fasádu dodává společnost Ingsteel - Ing. Michal Lavrinčík.

Vnitřní konstrukce

V nadzemních podlažích jsou dvojstranně zaklopené sádrokartonové příčky, v podzemních podlažích zdivo Ytong, kombinace s pohledovými betony. Interiéry kanceláří budou ze skleněných příček Likos, jednosklo, dvojsklo - micra I, micra II. Prostřednictvím těchto příček bude do interiéru budovy pronikat denní světlo. V případě potřeby si je uživatel bude moci zatáhnout závěsem a vytvořit si tak soukromí.

Většina prostorů BB je bez podhledů až na recepce a vstupní prostory, kde jsou umístěny lamely. V nájemnickém prostoru v chodbovém koridoru se použijí pevné SDK desky lemující tvar koridorů. V openspace prostorech se pak nad chladicími trámy umístí akustické panely svěšené do různých úrovní, v jednacích místnostech a shromažďovacích prostorech budou též lamely, buď v dřevodekoru, a nebo v bílé barvě. Do kanceláří byly zvoleny zdvojené podlahy převážně s koberci, kromě kuchyněk, v nichž budou použity vinylové čtverce. V prostoru recepce, výtahových jader a propojujících prostorech bude použito lité microterazzo6.

Zelené střechy

Nad atrium se naveze 1,5 metru substrátu se závlahou s drenážní vrstvou z kameniva pro vzrostlé stromy. V 6.NP se nachází pochozí terasa se substrátem a závlahou 30‒80 cm pro keře a vícekmeny. 7.NP představuje technologickou střechu ‒ průběžný truhlík zakrývající technologie se závlahou ‒ Bambus. Technologie spočívá v napojení budovy na přípojku tepla a chladu, na střeše jsou fotovoltaické panely.

Vysvětlivky

  1. maloobchodní
  2. spodní část fasády s portály a výkladci obchodů, obecně může být brán i jako prostranství před budovou
  3. jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě
  4. Pemrlování je mechanická povrchová úprava viditelných ploch kamene, betonu, případně teracové omítky. Plochy se upravují údery pemrlice, což je kladivo opatřené pracovní čtvercovou plochou s kovovými jehlany. V odborných textech se používá také termín štokování, který má původ v německém pojmenování pemrlice Stockhammer. (zdroj: www.wikipedia.org)
  5. Mlatové cesty jsou tvořené dvěma či třemi vrstvami z přírodního a nebo umělého kameniva a hlinitopísčité půdy. (zdroj: www.ceskestavby.cz)
  6. Microterrazzo je bezespará litá podlaha s lesklým povrchem určená pro použití v interiéru. Jedná se o samonivelační stěrku na bázi cementu, plniva a speciálních přísad aplikovatelná v tloušťkách 8 – 30 mm. (zdroj: www.aaphranice.cz)
Autor: Ladislava Hadačová
Foto: Zdeněk Svoboda