Ardesia – střešní krytina - do každého počasí s 30ti letou zárukou

ARDESIA je téměř nerozbitná střešní krytina, kterou může pokládat svépomocně každý. Přesto se však doporučuje přenechat pokládku specializovaným pokrývačským firmám. ARDESIA je při aplikaci na bednění plně pochůzná. Tento fakt sám o sobě umožňuje provádění pokládky přímo na střeše bez použití lešení. Stejně nenáročný je i dodatečný zásah do střešního pláště. Jeho otevření či úpravy lze provádět lokálně bez rozebírání střechy, bez jakéhokoliv porušení okolních šablon, bez lešení a při zachování jeho původní plné kvality hydroizolační funkce.

ARDESIA je určena jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce starých střech. Nízká specifická hmotnost, v průměru okolo 5 kg/m2, umožňuje při řešení střešních konstrukcí použití lehčích a levnějších materiálů, při rekonstrukci starých střešních plášťů dává předpoklad pro ponechání původních krovů a krokví. Tím dochází k výraznému snížení komplexních nákladů na stavbu při zachování vzhledu břidlice nebo bobrovky.

Velmi dobře se osvědčila ve stinných a vlhkých lesních porostech s vysokým výskytem mechů. ARDESIA je nenasákavá, neprorůstá mechem, je pochůzná a omyvatelná.

Střešní plášť z ARDESIE obstál i ve vysokých nadmořských výškách (hotel Sachenbaude v Oberwiesenthalu/BožímDaru ve výšce 1600 mnm) s extrémními klimatickými podmínkami.

Výrobky ARDESIA patří mezi krytiny špičkové kvality. Výrobce poskytuje na materiál záruku 30 let od data výroby. ARDESIA je certifikovaná Technickým a zkušebním ústavem v Praze pod číslem 01-4319 a uznána jako plnohodnotný stavební materiál. Požárně atestační a výzkumný ústav v Praze posoudil materiál podle norem ČSN 73 0802, 73 0804 a ZP 2/92 a vyjádřením č. 899361 shledal ARDESII plně použitelnou mimo požárně nebezpečné prostory a místa se sálavým žárem (kategorie C1). Státní zdravotní ústav v Praze ji shledal svým vyjádřením č. EX-392397 zdravotně nezávadnou.

ARDESIA – je střešní krytina budoucnosti. Plně ekologická, vyrobena výhradně z recyklovaných surovin, je stoprocentně recyklovatelná, tedy po opětovné regranulaci beze zbytku použitelná ve výrobním procesu do nových produktů nebo jinak ekologicky likvidovatelná.

ARDESIA je vyrobena z patentované hmoty ROVEFLEX, kde základní surovinou je polyetylen (PE) jako pojidlo a plnidlem je gumová moučka z rozemletých pneumatik. Tato kombinace dává ARDESII jedinečné vlastnosti, a to stálost tvaru a ohebnost. Také volba vstupních druhotných surovin má své opodstatnění. Polyetylen má velmi vysokou tvarovou stálost a svým charakterem doplňuje vlastnosti plnidla – gumové moučky (gumová moučka se získává z recyklovaných pneumatik jejich rozemletím). Mnohaleté výzkumy a vývoj výrobců pneumatik vytvořily právě u pneumatik speciální hmotu, která je vysoce odolná jak na oděr, tak i na ostatní vlivy, jako je např. ultrafialové záření, teplotní změny a především resistence proti vlivům různých chemických látek (sůl, zásady, kyselost) běžně se vyskytujících v přírodě.

ARDESIA je koncipovaná do dvou základních typových řad. ARDESIA HR a REC svou povrchovou strukturou věrně imituje břidlici a je od ní opticky téměř nerozeznatelná. ARDESIA HR je ve tvaru čtverce 25x25 cm s jedním oblým rohem pro pokládku na levou nebo pravou stranu. Volba druhu zaoblení má svůj význam u staveb v místech s mimořádnými povětrnostními vlivy, kdy pokládka je volena tak, aby převažující směr větru a srážek běžel směrem po přeložení. Pro zamezení monotónnosti povrchu střechy se vyrábějí šablony v šesti druzích struktur povrchu jak pro levou, tak i pro pravou stranu. Spotřeba je přímo odvislá od druhu a formy položení a sklonu střechy nebo stěny. Pohybuje se od 29 do 36 kusů na m2.

ARDESIA REC je obdélník ve velikosti 24x36 cm. Vyráběn je ve čtyřech povrchových strukturách. Spotřeba od 16 ks/m2 výše. Při spotřebě hraje obrovskou roli druh a způ-sob pokládky - jednoduché nebo dvojité krytí. Při jednoduchém krytí je max. spotřeba 21 ks/m2. Druh a způsob pokládky určuje investor spolu s architekty či pokrývači.

ARDESIA BT svým tvarem připomíná bobrovku. Šablony velikosti 56,5x24,5 cm jsou tvořeny ze čtyř elementů. ARDESIA BT se klade na rovný povrch a to jak na bednění, tak i na latě. ARDESIA BT je určena výhradně pro rovné plochy.

ARDESIA, stejně tak jako ostatní materiály, vyžaduje přísné dodržení technologie pokládky.Vzhled, lehkost, tvárnost a odolnost materiálu svádí k podcenění náročnosti pokládky, což se může negativně projevit v následujícím období. Jedno je však jisté – i při porušení technologie pokládky zůstává plně zachována hydroizolační funkce krytiny. Dochází pouze k narušení optického vzhledu střechy. Tam, kde u pevných materiálů dojde k prasknutí, roztržení či jinému znehodnocení, u ARDESIE dojde pouze k torzu šablon. Krytina je však při opravě znovu použitelná. Oprava střešního pláště v tomto případě nepřináší žádné další náklady na pořízení nové střešní krytiny.

ARDESIA zdánlivě nepatří mezi nejlevnější střešní krytiny. Porovnání absolutní ceny je možno provést podle vzorce: pořizovací cena m2/doba záruky na materiál. Výsledek je nutno dále porovnat s aspekty: nerozbitnost, pochůznost, omyvatelnost, nasákavost, odolnost proti mechu. Výsledek každého překvapí – cena v průměru od 150 do 200 Kč/m2 na deset let bez dalších vícenákladů na rekonstrukci střešního pláště do třiceti let!

Vzhledem k omezené výrobní kapacitě se ARDESIA dodává především zakázkovou metodou. Distribuce je zajišťována především dealery.

Autor: Petra Zíková
Foto: Archiv firmy