Nový Operační program Životní prostředí poskytne peníze například i na nové čistírny odpadních vod.

Další finanční injekce na podporu úspory energií, obnovitelných zdrojů, vody nebo odpadů z nového Operačního programu Životní prostředí

V srpnu odstartuje nový Operační program Životní prostředí (OŽPŽ), který nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard investic míří například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody, podporu městské zeleně nebo budování nových obnovitelných zdrojů energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizaci vodovodů a nových zdrojů pitné vody.

Návrh programu schválila Evropská komise 18. července. „Operační program Životní prostředí poskytne další zdroje na snižování spotřeby, a tím i vysokých účtů za energie pro obce i domácnosti. Nabídne peníze na nové čistírny odpadních vod a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody. Díky dotacím budou domácnosti moci získat kompostéry, obce mohou zmodernizovat sběrné dvory nebo zavádět efektivnější způsoby sběru odpadů. První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nejvíce peněz je určeno na přístup k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun) a na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další peníze jsou připraveny na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.).

V novém programovém období OPŽP 2021–2027 chystáme do konce letošního roku vypsat více než dvacet výzev ze všech specifických cílů. Vycházíme vstříc žadatelům a zjednodušujeme potřebnou administrativu. To znamená, že redukujeme povinné přílohy žádosti o podporu a při hodnocení uplatníme co nejvíce sloučenou kontrolu formálních náležitostí. Vedle toho využíváme také prvky zeleného zadávání veřejných zakázek, tak aby příjemci podpory byli motivováni k odpovědnému chování a využívání principů zeleného zadávání, tedy využívání zboží a služeb šetrných k přírodě,“ dodává Jan Kříž, náměstek ministryně životního prostředí.

Operační program navazuje bezprostředně na předcházející období 2014–2020, přináší ale řadu změn a novinek. Podpora bude cíleně mířit na komplexnost projektů. Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu, jako jsou třeba zelené střechy nebo využívání dešťové vody. A zároveň by taková rekonstrukce měla zlepšit vnitřní prostředí budov.

Nové programové období bude klást důraz i na zadržování vody v krajině a zaměří se na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod. V oblasti odpadů budou hlavními tématy prevence vzniku odpadů, především z potravin, a také textilních odpadů, jednorázových plastů a odpadů ze zdravotnictví. Podpora bude směřovat rovněž na moderní technologie využívané v odpadovém hospodářství.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Menna, Shutterstock

1) Zdroj: www.mzp.cz, redakčně upraveno