Foto: bogdanhoda

Demolice: Nač se připravit před jednáním s úřady?

V prvním díle seriálu o přestavbě domu v Rychnově nad Kněžnou jsme se zaměřili na požadavky památkářů a drážního správního orgánu. V tomto navazujícím článku se zaobíráme povinnostmi, které majiteli nemovitosti vyvstávají, pakliže se rozhodne pro demolici stavby. Rozhodli jsme se podělit o konkrétní zkušenosti načerpané během našeho stavebního řízení.

Pokud se rozhodnete odstranit stávající stavbu, musíte tento záměr ohlásit na obecním nebo na příslušném stavebním úřadě. V první řadě je však potřeba ověřit, zda je objekt zakreslen v katastru nemovitostí. Pokud tomu tak z jakéhokoli důvodu není, je nutno počítat s dodatečnými náklady na jeho zaměření a zakreslení (geodet by měl vyhotovit geometrický plán, s výkresy a textovou částí vypomůže projektant). Před demolicí je totiž zapotřebí nechat stavbu zlegalizovat, což se neobejde bez zjednodušené dokumentace nemovitosti, takzvaného pasportu stavby obsahujícího projekt postupu bouracích prací. Jeho součásti stanovuje příloha č. 14 k Vyhlášce o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., která mimo jiné říká, že musí zahrnovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační nákres a zjednodušenou výkresovou dokumentaci.

Upozornění: Pasport stavby neslouží k legalizaci černých staveb, ale pouze napomáhá narovnat právní stav nemovitosti.

Žádost o demolici

Máte-li vypracován pasport, nic již nebrání tomu, abyste zažádali o demolici. Do ohlášení musíte dle § 128 odst. 1 Stavebního zákona zahrnout: základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby a identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací. K žádosti je nutno přiložit i souhlas sousedů, případně rady obce (sousedí-li váš pozemek s obecním pozemkem). Stavební úřad má následně 30 dní na to, aby vlastníkovi oznámil, zdali je k demolici zapotřebí povolení. Pokud ano, pravděpodobně si vyžádá i doplňující podklady, načež může, ale nemusí vystavit demoliční výměr (písemně), jehož případná právní účinnost nabývá platnosti dnem jeho doručení a obvykle trvá po dobu jednoho roku od vystavení.

Náhled do katastrální mapy lze dnes provést snadno online.

V našem případě půjde o demolici podsklepeného rodinného domu z 19. století situovaného v památkové zóně Rychnova nad Kněžnou, a od orgánu státní památkové péče lze tedy očekávat, že vysloví závazné stanovisko zahrnující podmínky pro provedení odstranění stavby. To znamená, že veškeré bourací práce na našem domě budou podléhat stavebnímu povolení.

Provedení bouracích prací

Vlastník nemovitosti je povinen zajistit, aby byla demolice provedena stavebním podnikatelem, svépomocí ji lze uskutečnit jen za předpokladu, že vše zaštítí stavební dozor. Bourání jakéhokoli konstrukčního prvku, který je nosný nebo jinak souvisí s fyzickou integritou konstrukce stavby, je navíc považováno za „stavební práce s vysokým rizikem“. Při jeho odstraňování je proto potřeba dodržet všechna bezpečnostní opatření.

Odpadové hospodářství

Rovněž je nutno mít od počátku naplánováno, jak bude zacházeno s odpady, především s těmi nebezpečnými, nebo jak bude nakládáno s odpady určenými k recyklaci. Specifikace předpokládaného množství odpadu by měla být i součástí pasportu stavby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat azbestu, pokud ho stavba obsahuje. Existuje-li podezření na jeho přítomnost v konstrukcích, je potřeba provést stavebně technický průzkum, odběr vzorků a jejich analýzu v laboratoři. Specifickou kategorií je i nakládání s nebezpečnými látkami ve vztahu k podzemním a povrchovým vodám.

Pokud stavba obsahuje azbest, je nutno zajistit jeho odstranění odborníky. Foto: Logtnest

Realizace

Samotná demolice objektu o velikosti cca jednogeneračního rodinného domu trvá přibližně dva týdny, její cena pak vedle samotného provedení zahrnuje též náklady na projekt bouracích prací (provedený projektantem), na odvoz odpadů a skládkovné (v případě materiálů s příměsí azbestu je nutno počítat s vyšší investicí). Veškerá potvrzení o uložení odpadního materiálu i povolení si uschovejte. Úspěšné ukončení demolice je na závěr potřeba nahlásit stavebnímu úřadu (nutno odevzdat ukončovací dokumentaci) a nemovitost pak musíte nechat odstranit z katastrální mapy.

Zdroje:

  • http://www.zakonik.net/stavebni-zakon/povoleni-odstraneni-stavby-terennich-uprav.html
  • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#prilohy
Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, Katastr nemovitostí