HW-SYSTÉM, způsob jak zamezit vzlínající vlhkosti

Při pohledu na některé omšelé a zvlhlé stavby, bohužel to nejsou vždy jen staré budovy, mnohého z nás napadne proč tomu tak je? Nejčastějšími příčinami vlhkosti staveb jsou například dlouhodobé zanedbání údržby objektu, či přestárlost izolace, nebo, jak bylo často v minulosti praktikováno, chyběla izolace úplně.

Příčinou může být i zanesení drenáží nebo průduchů, či nevhodné stavební úpravy (sádrové vysprávky, neprodyšná podlahová krytina keramické obklady kolem základů aj.).

Samotná změna užívání objektu, a to především v případě úplného zavření a nevětrání, působí na stavbu zhoubně. Avšak i změna hydrogeologických podmínek, jako je například navýšení terénu, nebo porucha vodovodních instalací, nepřispívá k prodloužení životnosti stavby, ba právě naopak. V takových to případech dochází k různým kondenzačním jevům - zvýšení vlhkosti, kterou doprovází velmi nepříjemný zápach, plísně, ztráta tepla a energie. Dochází i ke zjevným poruchám v podobě vlhkých skvrn, výkvětů a následného odpadávání omítky. Nejlepším řešením v takovýchto případech je povolat odborníky na lokalizaci vzniku »vzlínající vlhkosti«, kteří následně provedou sanaci objektu.

Řešením je HW-SYSTÉM

Jde o rakouský patent z r. 1995, která v současné době lze volit hned z několika systémů. Výše popsanou situaci tak lze velmi kvalitně a bez porušení statiky objektu řešit v rámci tohoto rakouského systému (HW-SYSTÉM patentiert), který garantuje stoprocentní vyschnutí zdiva. V ČR je HW-SYSTÉM chráněn několika patenty na výrobu desek, zaostření »špici« desek nebo úderné kladivo.

Před samotným započetím prací musí být splněna podmínka přístupu alespoň z jedné strany, a to vždy 100 cm (strojní zařízení + šířka zdiva). A dále pak zabezpečit elektro-napětí 380 V s jištěním minimálně 25 A.

HW-Systém má podporu Vědecko-technické společnosti pro sanace staveb a péče o památky

Sanací, neboli vysušováním vlhkého zdiva, se docílí trvalého snížení vlhkosti jak ve zdivu nad povrchem (trerénem), tak i v suterénech. Metoda HW-SYSTÉM je založena na principu zarážení (zatloukání) nerezových plechů z tvrzené ušlechtilé oceli o amlitudě vlnění 5 mm do zdiva. Tuto metodu podpořila i Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky (WTA). Navíc je samotnou zárukou i to, že tato metoda vlastní v Evropě řadu patentů platných i v ČR a je součástí ČSN 730610.

Obava z porušení statiky objektu u této metody není na místě

Izolační plechy z nerezové oceli ANTIKORO jsou »střiženy« dle potřeby a poté strojově zatloukány do stávajícího narušeného zdiva. Mnohdy se v těchto případech užívá metody podřezání zdiva, avšak to se netýká metody HW-SYSTÉM. Díky této metodě nedochází ke změně statiky objektu, nebo-li k sedání zdiva. Sousedící desky se překrývají minimálně o 5 - 8 cm, což jsou ve styku desek 2 - 3 vlny. Takto desky vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru - zabraňující vzlínání vlhkosti.

Mohly by však přesto vyvstat pochybnosti o zachování statiky. Nabízí se hned několik důvodů, proč se majitel objektu nemusí obávat. Jak již bylo řečeno, desky jsou zaráženy speciálním strojním zařízením do zdiva frekvencí úderů 1300/min. Horizontální posun zdiva ve směru úderů není možný, neboť se musí vzít v úvahu setrvačnost hmoty a rychlost úderů. Taktéž ani k sedání zdiva nedochází, a proto systém garantuje zachování statiky jakéhokoliv objektu.

Tvorba trhlin ve vertikálním směru se vylučuje, neboť se při pronikání desek malta (pojivo) ve spárách zhutní o cca 10 - 20 % a navíc je zde předpoklad, že nedojde ani k poškození zdiva.

Každá deska je opatřena hrotem, který snadno pronikne jak rovnoběžnou pravidelnou spárou, tak i v případě stojí-li v cestě překážka například v podobě cihel, či jiných tvrdých nesourodých materiálů (Europatent Nr. 0544639, CZ patent č. 281038). Tento systém zamezuje otřesům, deska proniká plynule a nesune materiál před sebou.

Užití technologie HW-SYSTÉM

1) pro zdivo vyzděné ve spáře
2) pro zdivo cihelné
3) pro zdivo z kotovic a vepřovic
4) pro zdivo kamenné s průběžnou spárou
5) pro zdivo smíšené, opukové, pískovcové i bez spáry
6) pro pilíře, klenby, kaskády a oblouky

Nelze opomenout ani jednotlivé izolační materiály v podobě již několikrát zmiňovaných plechů a desek. Jsou vyrobeny z vysoce ušlechtilé tvrzené nerezové oceli ANTIKORO.

Parametry plechu:

Pevnost: 600 - 1300 MPa.
Tloušťka plechu: max. 1,5 mm
Amlituda vlnění plechu: 5 mm
Délka plechů, tj. síla zdiva:
od 110 - 1000 mm
Šířka plechu: 310,375 mm (tvrdé, měkké zdivo)
Špice (hrot) plechu označena »SPITZE«

KVALITA PLECHU je určována podle agre-sivity prostředí s označením »HW«:
CHROM-OCEL
CHROM-NIKL-OCEL
CHROM-NIKL-MOLYBDEN-OCEL

Technici doporučují dodržet před započetím a po ukončení prací několik důležitých zásad:

Před započetím:

• Je-li požadavek nové podlahy, musí se stará odstranit.
• Při provádění vnitřních příček se musí nábytek odsunout od zdiva.
• Je nutné lokalizovat veškeré rozvody domu, aby nedošlo k jejím poškozením.

Po ukončení:

• Při budování nové podlahy je nutné dodržet napojení izolací (lepenek) na HW-SYSTÉM, a to natavením lepenky na plech. Pro tento účel se používají plechy o 2 - 5 cm delší než je tloušťka zdiva.
• Při sanaci suterénního zdiva se provádí odkop zeminy zvenčí až na úroveň zarážených plechů. Provede se napojení na vertikální izolaci, přičemž tato přesahuje 10 až 15 % nad venkovním terénem. Napojení je opět provedeno natavením.
• Odstranit omítky až po hranici vlhkosti.
• Ponechat ložnou spáru asi 3 měsíce odkrytou a poté omítnout.
• V případě okamžitého omítání, po dokončení prací je nutné použít sanační omítku.
• Zdivo pod plechem se ošetřuje například modifikací lepenek, použitím větracích lišt, obklady aj.
• Je-li zdivo silně zasolené, používají se sůl vázající nátěry až po hranici vlhkosti.
• Houby a plísně na zdivu se zneškodní sanačními postřiky.

Nejlepší důkaz, že teorie splňuje svá předsevzetí, je provedení této realizace a následná kontrola suchého objektu bez porušení statiky. Společnost HW-PANTY, která přivedla tuto metodu do České republiky, se dnes může chlubit již reálnými referencemi například na Praze 4, Čokoládovny v ulici Mezi vodami, Ambasáda Thajsko - Romana Rollanda taktéž v Praze, Vojenská nemocnice v Praze 6 - Strašnicích a mnoho jiných ve všech koutech ČR. Ročně firma provádí cca 400 - 450 objektů od historických památek až po RD.

Autor: Simona Taha
Foto: Archiv firmy