Infúzní clona ve zdivu z opuky a z přírodního kamene

V této stati bude představena jedna z inovačních novinek firmy Remmers, a to silikonový mikroemulzní krém Aida Injektionscreme pro vytvoření infúzní clony ve zdivu z opuky, ale také i obecně ve zdivu z přírodního kamene nebo zdivu smíšeném či cihlovém.

Opuka je přírodní kámen často používaný v minulosti i dnes jako stavební materiál hlavně v oblasti Prahy, středních a západních Čech. S tímto kamenem se však setkáváme i v ostatních regionech České republiky.
Je to materiál, se kterým se stavělo snadno a rychle a byl často používán pro zdění nosných obvodových zdí budov. Ze stavebně-fyzikálního hlediska se jedná o materiál velmi nekvalitní a velmi choulostivý na klimatické a vlhkostní změny, které vedou k jeho degradaci, bobtnání, odprýskávání, chemické korozí atd.
Dnešní hygienické požadavky na použití starých staveb vyžadují náročné rekonstrukce, které mají za cíl odstranit pro lidi a i pro stavbu samotnou nezdravé zavlhčení spodních částí staveb. Každá rekonstrukce musí přitom být podřízena následující zásadě: stavební zásah a v něm použité technologie nesmějí znehodnotit stávající podklad.
V případě zdiva z opuky jsou doposud známé technologické postupy splňující předcházející zásadu velmi omezené a málo efektivní. Právě přicházející krémová technologie firmy Remmers pro zabudování hydrofobní infúzní clony proti vzlínání vlhkosti ve zdivu se jeví jako velmi vhodná i pro zdivo z opuky.

Specifikace krémové technologie
Injektážní krém Aida Injektionscreme je vysoce kvalitní výrobek na bázi mikroemulze vody v silan-siloxanu určený speciálně k injektáži zdiva za účelem vytvoření dlouhodobě fungující »bariéry« (infúzní clony) proti kapilárně vzlínající vlhkosti.
Krém jako emulze se skládá minimálně ze dvou tekutých složek, které byly pomocí emulgátorů upraveny tak, aby vznikla krémová konzistence. Při kontaktu s kapilárně aktivním povrchem se emulgátorové vazby na základě působení smáčivých sil v pórech rozevřou a krém se opět rozdělí na původní tekutiny - v našem případě silan-siloxanový olej (účinná látka) a vodu. Účinná látka pronikne hluboko do kapilár a pórů, kde při svém pronikání vytěsňuje vodu v opačném směru a zároveň brání vodě uvolněné z krému, aby smáčela póry. Voda tímto způsobem zůstává blízko povrchu, kde se postupně odpařuje.
Krém se injektuje do zdiva pomocí vyvrtaných otvorů s průměrem 13 až 20 mm. Vzdálenost vyvrtaných otvorů je 10 až 12 cm. Otvory se obvykle vrtají horizontálně do některé z ložných spár ve zdivu. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdiva minus 5 cm. Aplikace do vrtů se provádí pomoci nízkotlakého postřikovače s prodlužovací tyčí bez trysky a filtru. V závislost na průměru otvorů se provádějí 2 až 3 násobné plnění.

Problematika infúzní clony v opuce
Na rozdíl od mechanických metod horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti, které u opuky vedou k přesušení a degradaci, je infúzní clona zde preferovaná. Otázkou zásadního významu je, jaká aktivní látka bude injektována a zda injektáž povede k praktickému úspěchu anebo zda nebude nebezpečná pro opukové zdivo. Obecná specifikace těchto látek není cílem této stati, a proto se zmíníme pouze o látkách ve vodním roztoku.
Vysoce alkalické výrobky na základě vodního skla nejsou chemicky vhodné pro opuku a kromě toho zavádějí velké množství vody do zdiva, což způsobuje prudkou změnu vlhkostního režimu a následnou degradaci opuky. Běžná mikrosilikonová emulze (SMK) je inertní vůči opuce, ale injektáž její vodní disperze v běžném poměru ředění 1:10 až 1:12 také zavádí velké množství vody do zdiva. Kromě toho je zdivo z opuky často zděné na jíl, který může být vyplaven příliš velkým množstvím vody.

Vlastnosti krémové infúzní clony z hlediska opuky
Injektážní krém Aida Injektionscreme je vnitřně aktivovaný a reaguje bez problémů v neutrálním prostředí jílových ložných »malt«. Při zavedení krému do vrtu ve zdivu jak bylo popsáno výše (viz »Specifikace krémové technologie«) se krém rozpadá na silan-siloxanovou aktivní látku a na vodu. Aktivní látka postupně proniká v soustředěných kruzích do zdiva kolem vrtu a uvolněná voda, které je i tak malé množství, zůstává ve vrtu a blízko vrtu, odkud se postupně odpařuje do prostoru. Tento proces pronikání aktivní látky do zdiva chrání opuku a případný jíl ve spáře před vodou, uvolňovanou ve vrtu. Zároveň je aktivní látka (silan-siloxan) jako u metody SMK inertní vůči opuce a nevede k degradaci ani ke korozi kamene.
Aktivní látka se dělí na dvě fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde reaguje s alkalickými radikály minerálního podkladu a vytváří polysiloxanové hydrofóbní »deštníky« v pórech, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice jsou schopny dostat se i nejužšími póry do ještě většího okruhu kolem vrtu, kde za reakce s CO2 a alkalickými radikály opět vytvářejí siloxany a polysiloxany, chemicky vázané na povrch pórů opuky. Tyto povrchy jsou tak rovněž hydrofobizovány.
Pomalý proces penetrace s velkou hloubkou a fyzikální způsob pronikání do zdiva nevyžadují použití tlaku pro zaručení úspěchu injektáže.

Další přednosti krému:
• dodávaný k okamžitému použití, čímž je vyloučen lidský zásah do koncentrace produktu;
• krémová konzistence zajišťuje spolehlivou aplikaci i u starého zdiva obsahujícího dutiny, kaverny a trhliny (není nutné předem vyplňovat cementovou suspenzí);
• krémová konzistence dále umožňuje vodorovné navrtání do spáry zdiva s malým průměrem vrtů;
• 100% inertní vůči minerálním materiálům ve zdivu, nepodporuje tvorbu solí, bez těkavých organických sloučenin;
• hydrofobizující, difúzně otevřený pro vodní páry;
• lze injektovat i zdivo, které jíž bylo v minulosti hloubkově hydrofobizováno;
• kontrolovatelné množství použitého materiálu.
Autor: Ing. Stefan Stanev
Foto: Archiv firmy