Správnou konzistenci malty poznáte tak, že se neroztéká a po usazení tvárnice lze její vodorovnost korigovat v obou směrech.

Jak založit patu obvodového zdiva

Nejen objednavatelé staveb na klíč, ale i ti, kdo se rozhodnou pro stavbu rodinného domu svépomocí, se čas od času obracejí na odborníky se žádostí o radu. Jejich služeb využívají zejména na počátku realizace projektu, tedy při zakládání stavby a pokládání prvního šáru obvodového zdiva. Ten musí být z více důvodů proveden dobře, případné chyby se totiž napravují složitě a nesystémově.

Rozmach moderních materiálů a technologií umožnil projektantům a architektům povolit uzdu fantazii – navrhují objekty rozmanitých tvarů a kompozic včetně předsazených či naopak uskočených pater nebo celoprosklených stěn. Díky surovinám, jako je autoklávovaný pórobeton či vylehčená cihla s termoizolační dutin výplní dutin (minerální vlnou nebo expandovaným polystyrenem), lze v současnosti nosné zdivo nezateplovat a zároveň zatížit podstatně víc, než tomu bylo v minulosti. Platí to však jen tehdy, že je zdění provedeno bezchybně. Jedním z prvních a nejdůležitějších kroků tohoto procesu je přitom založení první řady zdiva.

Příprava

Rozhodnete-li se neponechat nic náhodě a objednáte si služby technika, které v současnosti nabízí většina výrobců zdicích materiálů, můžete se spolehnout na to, že s vámi stráví přibližně pět hodin. Během té doby by měl minimálně založit rohy stavby a v ideálním případě – dle velikosti stavby – i první řadu zdiva. Pravděpodobně bude vybaven nástroji, jako je vyrovnávací souprava, stahovací lať a nivelační přístroj, ale součinnost se očekává i z vaší strany.

Mezi správně uloženými rohovými bloky se natahuje zednická šňůra, teprve pak se pokládají další obvodové cihly.

Na stavbě mějte připraveno: zdicí materiál a maltu, míchačku, vědro, kolečko, lopatu, zednickou lžíci, gumovou palici, zednickou šňůru a hřebíky, samozřejmostí je elektrická přípojka a voda. Na zakládání první řady musejí vedle technika spolupracovat alespoň dva další lidé.

Na základové desce musí být již provedena vodorovná izolace proti vlhkosti (izolační pásy umístěné v místech pod nosným zdivem) a geodetem barevně vyznačena poloha zdiva a jeho rohy, zkontrolovány úhlopříčky a zakresleny polohy otvorů. Dále je s ohledem na budoucí omítky nutné myslet i na to, aby byl sokl dostatečně odskočený tak, aby i po zateplení nepřesahoval v této úrovni svislou rovinu obvodové stěny, a nehrozilo tak jeho smáčení vodou, která při dešti stéká po fasádě.

Aby mohla být oblast soklu i po zateplení v rovině s fasádou, je potřeba první řadu zdiva mírně předsadit.

Postup

Před zahájením zdění si připravte balíky se základovými (soklovými) cihlami. Právě ty se totiž pokládají na základovou desku. Mají menší tloušťku, jsou opatřeny kompaktní izolací a zespoda jsou impregnovány hydrofobním roztokem. Následuje míchání malty, přičemž správnou konzistenci poznáte tak, že se malta neroztéká a po usazení tvárnice lze její vodorovnost korigovat v obou směrech.

Technik s pomocí nivelačního přístroje určí nejvyšší bod základové desky, podle něhož se pak odvíjí výška zakládací malty (vždy alespoň o 10 milimetrů vyšší než nejvyšší bod), a připraví vyrovnávací soupravu. Maltu pak nanáší mezi vodicí lišty přípravku soupravy, rozprostře ji po povrchu a srovnává pomocí hliníkové latě, aby získal souvislé vodorovné lože. Rovinnost malty, kterou se také srovnává jinak nerovný povrch základové desky, se rovněž kontroluje nivelačním přístrojem. Přesnost je zde obzvlášť důležitá, případné chyby by se jinak negativně projevily v dalších stavebních krocích.

Během prvního dne zdění lze teoreticky vyzdít až tři řady obvodové stěny. Více se však nedoporučuje.

Nejprve se zakládají všechny rohové cihly. Pro zajištění rovnosti pak natáhněte mezi těmito bloky zednickou šňůru, teprve pak pokládejte další obvodové cihly, hlídejte vodováhou rovinu a k vyrovnávání v obou směrech použijte gumovou palici. Nakonec zkontrolujte úhlopříčky a správnou výšku řady cihel nivelačním přístrojem.

Vzniklé meziprostory doplňte ořezanými cihlami, a pokud nejsou bloky ani tak těsně u sebe (zbývá mezera o šířce 5–15 milimetrů), vyplňte svislou styčnou spáru maltou (případně PUR pěnou, dovolují-li to technologické předpisy výrobce materiálu). Pozor! Tvárnice nikdy neosazujte řezanou stranou směrem do ostění stavebního otvoru, ale jen směrem dovnitř stěny.

Nedokončené zdivo nakonec překryjte například lepenkou, abyste zabránili průniku dešťové vody do nitra cihel, a proveďte hydroizolaci a ochranu proti radonu. Je potřeba dbát na správná napojení hydroizolačních pásů a na jejich vhodné přetažení i přes případnou vykonzolovanou část zdiva na exteriérové straně, čímž zajistíte nejen ochranu zdiva před vlhkostí, ale také vyvedete ven radon.

Řezání cihel nesmí být prováděno jinak než za použití ruční pily, úhlové brusky nebo elektrické pily zvané aligátor.

Co je to radonový most?

    Jde o transportní cestu v podobě spáry (mezi základem a tepelným izolantem), kterou radon proniká z podloží až do dutin cihel a odtud až do interiéru. Její eliminace lze dosáhnout vhodným provedením soklu budovy. Jakoukoli spáru, kterou by radon mohl pronikat, je nutné přerušit například nalepením desek perimetrové tepelné izolace ke stěně nebo k základu či zaizolováním povrchu zdiva, k němuž přiléhá perimetrová izolace asfaltovou stěrkou.

Najatý odborný pracovník by měl ze stavby odjíždět s vědomím, že stavebníci byli dostatečně poučeni o tom, jak dále pokračovat a jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Ty obvykle vznikají ve vazbách rohů, špatným promaltováním, nevhodným řezáním či vyplňováním nerovných spár...

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv společností HELUZ, Wienerberger a Xella CZ