Lehké keramické kamenivo LIAPOR®

Cesty vedoucí ke zlepšení vlastností stavebních konstrukcí novými kvalitními materiály lze sledovat v historii stavebnictví již velice dlouho. V současném stavebnictví mezi tyto materiály zcela určitě patří i lehké keramické kamenivo – Liapor. Použití tohoto typu stavebního materiálu na stavbách v ČR i ve světě je dnes, na počátku třetího tisíciletí, předurčeno stále rostoucími požadavky na vyšší konstrukční, tepelně i zvukově izolační a ekologické vlastnosti nových stavebních hmot.

Přírodní původ vstupní suroviny (třetihorní jíly) a její kvalitní zpracování jsou základem dobrých vlastností tohoto produktu. Pro své stavebně-fyzikální vlastnosti má lehké keramické kamenivo Liapor® velmi širokou oblast použití, jež se stále rozšiřuje. Nejčastější aplikací sypaného Liaporu jsou odlehčovací a zvukově izolační vrstvy stropních, podlahových a střešních konstrukcí nebo použití při realizaci střešních zahrad. Ve všech těchto aplikacích jsou plně zhodnoceny jedinečné vlastnosti Liaporu – nízká objemová hmotnost (dle typu frakce od 275 do 575 kg/m3), vynikající tepelně a zvukově izolační charakteristiky, objemová stabilita, možnost dodávky absolutně suchého materiálu, mrazuvzdornost, žáruvzdornost do 1150 °C, chemická stálost, odolnost proti plísním, hnilobě a hlodavcům.

Výrobce lehkého kameniva Lias Vintířov LSM k.s. nabízí pro stavební konstrukce široký sortiment lehkého kameniva Liapor®, z něhož nejčastěji používané jsou frakce:

  • 8 – 16 mm/275 kg·m-3 (pro zásypy stropů, odlehčovací a drenážní zásypy plochých střech)
  • 4 – 8 mm/350 kg·m-3 (pro stropy a podlahy)
  • 1 – 4 mm/500 kg·m-3 (do konstrukcí plovoucích podlah).

V zahradních substrátech především střešních zahrad nachází stále více uplatnění drcené kamenivo dodávané pod obchodním názvem Liadrain (frakce 4 – 6 mm, 0 – 16 mm resp. dle přání zákazníka). Pro zahradní a dekorační účely je určeno kamenivo červenohnědého odstínu pod obchodním názvem Liaflor (frakce 4 – 8 mm resp. 8 – 16 mm).

Významnou pozici zaujímají v prodeji Lia-poru přímé dodávky pro realizaci konkrétních střešních konstrukcí. A zde je proto zcela namístě zmínka o dosud nejvýznamnější realizaci.

V Praze na Smíchově, v těsném sousedství »Anděla«, byla dokončena stavba kulturně-obchodního centra Nový Smíchov, jehož součástí je i obchodní dům Carrefour. Unikátností tohoto centra je střecha, která je realizována jako zelený park. Vlastní rozloha střechy představuje téměř 15 000 m2, z toho pro veřejnost je přístupná část o rozloze 11 400 m2. Skoro celá střecha je přístupná lávkou přes ulici Kartouzskou a propojena s rekonstruovaným parkem Saere-Couer. V budoucnu by se tento zelený pás měl napojit na Kinského zahradu.

Při vlastní realizaci zelené střechy bylo 20% rostlin vysazeno (tj. cca 106 000 ks) a 80% zaseto. Kromě travnatých ploch je na této střešní zahradě ještě vysázeno několik keřů a 33 kusů platanů. Vzhledem k vysokému zatížení, kterým by stromy působily na střešní konstrukci při volném vysazení, jsou umístěny do betonových kontejnerů o objemu 4 až 5 m3. Do zahradního substrátu pro založení zelené střechy bylo dodáno více než 1000 m3 drceného Liaporu, frakce 0 – 16 mm. Lehké keramické kamenivo v substrátu snížilo zatížení na střešní konstrukci a pomáhá vytvořit dobré životní podmínky vysazeným rostlinám.

Použitím lehkého kameniva Liapor® do shora uvedených konstrukcí však nejsou možnosti tohoto materiálu zdaleka vyčerpány. Jako další v praxi používané aplikace lze uvést například, odlehčovací, drenážní a odvětrávací geotechnické zásypy, filtrační zásypy pro čištění odpadních vod a izolační zásypy energovodů. Dále je Liapor® využíván jako kamenivo při výrobě lehkých keramických betonů (objemová hmotnost od 550 do 2000 kg/m3, třída pevnosti LB 2,5 až LB 45) a při výrobě zdicích prvků.

Lehké keramické kamenivo Liapor® vzhledem ke svým vlastnostem a možnostem použití zcela jistě patří mezi stavební materiály současnosti i budoucnosti.

Autor: Šárka Tužilová
Foto: Archiv firmy