Lešení pro opravu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Chrám založený v roce 1388 je zasvěcen sv. Barboře - patronce havířů. Od zahájení stavby chrámu po jeho definitivní ukončení v roce 1905 uběhlo více než 500 let. Prvním projektantem chrámu byl Jan Parléř, syn stavitele katedrály sv. Víta na pražském hradě. Shoda architektury není tedy náhodná a i průběh dostavby je velmi podobný.

V roce 2002 byla oprava vnějšího pláště rozplánována do devíti ročních etap ve kterých měly práce probíhat. Lešení pro první etapu zahrnovalo tři pilíře na jižní straně, rohový pilíř a západní průčelí jižní lodě. Po zpřístupnění byl restaurátory zjištěn skutečně havarijní stav této unikátní, na seznam Unesco zapsané památky. Pro rok 2003 se tedy podařilo zajistit finanční prostředky pro zahájení restaurátorských prací. Navíc zastupitelstvo města Kutná Hora zřídilo u ČS a.s. speciální účet (konto 111 000 222/0800) určený na podporu záchrany chrámu sv. Barbory a je tedy naděje, že postup prací bude urychlen. V roce 2003 bylo postaveno lešení pro druhou a třetí plánovanou etapu (zbývající opěrné pilíře jižní lodě) a pro letošní rok se počítá se zalešenováním nejstarší části chrámu - věncem kaplí kolem presbyteria na východní straně (obr. 5), původně 4. až 6. etapa prací.

Obdobně jako při pracích na katedrálách v Praze a Brně bylo navrženo modulové a rámové ocelové pozinkované lešení německé firmy Wilhelm Layher GmbH & Co. KG.

Jeho stavba byla realizována firmou HOCHTIEF VSB a.s., divize 9 o.z., která má s náročnými lešenářskými pracemi dlouholeté zkušenosti. To je velmi důležité, nebo. přizpůsobit dílcové lešení tvarům členité gotické architektury je velmi obtížné. Protože nejsou pro návrh k dispozici přesné plány stavby, musí se vyprojektované provedení velmi často upravovat podle skutečnosti. V takovém případě je důležitá vysoká kvalifikace lešenářů i jejich stálá spolupráce s projektantem-statikem, která zde probíhala k plné, myslím oboustranné spokojenosti.

Lešení k nosným pilířům, zakládané na terénu, bylo z rámů Layher Blitz šířky 0,73 m a standardních délkách polí od 1,57 m do 3,07 m. Při dobrém rozměření a založení pak zejména ve spodních partiích nepředstavovalo větší technický problém. K lešení jednoho z pilířů byl připojen stožár stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP (obr. 1), který umožňuje i dopravu materiálu i osob. Větší problém byl s lešením k opěrným obloukům, které bylo nutno založit na střechách o sklonu 30o. Prohlídkou a následným výpočtem bylo ověřeno, že po přídavném podepření je možné zatížení přenést do nosné konstrukce střechy. Krokve o průřezu 180/150 mm, v osových vzdálenostech cca 1 m (obr. 3), s prkenným záklopem tl. 30 mm pod měděnou krytinou při navrženém uspořádání dobře přenesly požadované provozní zatížení. Standardně bylo uvažováno charakteristické (provozní) zatížení 2 kN.m-2 v jednom patře + 50 % v dalším patře, tj. celkem 3 kN.m-2. Pro založení nad střechou byly využívány kloubové patky a spodní patra byla montována z modulového lešení Layher Allround, které lépe - s ohledem na možné propojení vodorovným ztužením vyhovuje v takových podmínkách.Naopak v horních patrech bylo používáno opět lešení rámové pro svoji nižší hmotnost.

Celkový pohled na lešení je na obr. 2, pohled z JV strany na obr. 6, pohled z JZ strany na obr. 4.

Autor: Ing. Svatopluk Vlasák
Foto: Archiv autora