Barokní kostel sv. Prokopa se nachází na místě chóru. Vpravo nedokončená gotická loď (foto: Wikipedia, svajcr)

Opravy v Sázavském klášteře a archeologické nálezy v kostele sv. Prokopa

V Sázavském klášteře pokračuje oprava svatoprokopského poutního areálu. V rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační program) je revitalizován celý poutní areál v majetku a správě Římskokatolické farnosti Sázava - Černé Budy. Projekt obnovy a restaurování zahrnuje čtyři fáze: opravu kostela Sv. Prokopa, dále restaurování, konzervaci a opravu gotického torza nedostavěného kostela s věží, dále fary proti kostelu a v příštím roce se začne pracovat na parkové úpravě prostoru mezi kostelem a farou pod gotickými oblouky.

Opravy, které na základě projektu ateliéru Studio acht provádí odborná památkářská firma Gema Art, probíhají úspěšně a v termínu. Nejdále postoupily rekonstrukční práce na faře, poměrně intenzivně se pracuje v kostele sv. Prokopa. K závěru se chýlí restaurátorské práce na západním portále kostela a gotických pilířích. Nedávno vyrostlo lešení kolem gotické věže a následně začaly práce i tam.

Ve východní části krypty byly vykopány základy původního oltáře. Autor fota: Josef Šanda

Archeologické objevy v kostele sv. Prokopa

V kostele sv. Prokopa byla odkryta podlaha v kryptě a po odstranění betonové nášlapné vrstvy a podkladů z 50. let 20. století nastoupili archeologové ze středočeského pracoviště Národního památkového ústavu.

V kryptě byla obnažena původní středověká úroveň, která byla poškozena na několika místech zásahy během přestavby v barokním období a úprav v 50. letech 20. století. Ve východní části krypty (směrem k řece), před stávajícím oltářem, byly vykopány základy původního oltáře. Velmi zajímavé také je, jak byla gotická krypta založena. Východní část krypty má vnější gotické opěráky, které jsou stejně jako zdivo mezi nimi usazeny do lože vysekaného v původním skalním povrchu srázu do řeky. Naopak západní část krypty (pod schodištěm) je založena přímo na urovnaném povrchu skalnatého podloží. Stavitelé tak vyřešili problém spočívající ve faktu, že se krypta v místě, kde se nachází ostrožna (na níž je založen Sázavský klášter), začíná prudce svažovat k řece. Po vybudování obvodového zdiva a středového pilíře byla krypta uzavřena klenbou s klínovými žebry. Ta stojí uprostřed krypty na zmíněném centrálním pilíři a na vnějších krajích na příporách v obvodovém zdivu. Východní část byla pak vyrovnána násypem kamení a hlíny, na němž ležela původní podlaha.

V prostoru barokního depozitáře nad sakristií v jižní lodi kostela (směrem ke klášteru) byla sejmuta dřevěná podlaha a násyp. Pod nimi byly nalezeny zajímavé gotické prvky. Zejména jde o poměrně zachovalá čela gotických kleneb, výběhy žeber a omítky, které byly součástí interiéru původní gotické sakristie. Ta byla podobně jako původní gotický kostel vyšší než dnes.

Další postup prací

Po zdokumentování a zakonzervování nálezů se bude pokračovat v pracích na kryptě včetně podlahy. Krypta by měla být podle návrhu Ing. Václava Hlaváčka projasněna světlejší podlahou a nadále by měla zůstat kaplí a duchovním centrem kostela sv. Prokopa. Prostor nad sakristií by se měl stát zimní kaplí a měl by tam být instalován upravený barokní oltář sv. Barbory, jenž pravděpodobně stával na boční straně v kostele sv. Martina (ve staré Sázavě). Po předání svatostánku do péče obce na konci 60. let 20. století byl rozebraný poškozený oltář uložen u sv. Prokopa a stal se součástí inventáře tohoto farního a poutního kostela.

Letecký pohled na Sázavský klášter, zdroj: Wikipedia, Zdeněk Fiedler

Příslib blízkého završení obnovy

Díky Božímu požehnání a dobré práci řady našich pracovníků, dodavatelů i dobrovolníků může obnova svatoprokopského poutního areálu úspěšně pokračovat. Financování z fondů EU určených na regionální rozvoj, i přes jistou administrativní náročnost, též úspěšně pokračuje. Díky těmto nemalým prostředkům lze k opravě přistoupit velkoryse a uskutečnit celkovou obnovu. Poděkování náleží všem, kteří se na obnově Sázavy podílejí. Když vše půjde podle plánu, měla by být obnova svatoprokopského poutního areálu (farní části) v Sázavském klášteře završena koncem roku 2020.

Snímání makovice z malé věže kostela

Související články

Autor: Radim Cigánek 1)
Foto: Josef Šanda, Wikipedia

1) farář u Sv. Prokopa na Sázavě