S použitím materiálů Ytong bylo vyhověno extrémním požadavkům na samonosné stěny vysoké až patnáct metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí

Materiály Ytong vyhověly náročným požadavkům producenta mraženého pečiva

Závod La Lorraine nedaleko Kladna je opravdová „továrna na mražené pečivo“ – ročně se ho tam vyrobí více než 80 tisíc tun, které denně kupujeme v českých supermarketech. A protože poptávka roste, odpovídajícím způsobem se zvyšují také výrobní a skladovací kapacity v kladenském areálu této společnosti. Letos probíhá výstavba prostor pro rozšíření výroby, nový bude pětipodlažní objekt pro technické zázemí i velká skladovací hala s vnitřní teplotou –25 °C, s ochrannou atmosférou a nízkým obsahem kyslíku. Při výstavbě se díky jedinečným vlastnostem uplatnilo také asi 2000 kubických metrů tvárnic, malt, překladů a dalších materiálů Ytong.

Investorem první fáze rozšíření závodu je La Lorraine, a. s., generálním projektantem MS architekti, s. r. o. a hlavním dodavatelem stavby společnost IMOS Brno, a. s. Stavět se začalo v listopadu 2018 a o rok později, tedy v listopadu 2019, by měla být první fáze rozšíření závodu ukončena.

Podle Mgr. Serhie Leshchenka, zástupce generálního projektanta společnosti MS architekti, s. r. o., byl hlavní výzvou projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 × 45 metrů. „Součástí projektu je i vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací. V první etapě jsme produkci kladenského areálu posílili o výrobní linky nejmodernějších technologií. Bylo třeba zabezpečit vysokou požární odolnost konstrukcí a naplnit hygienické požadavky kladené na stavební materiály. Náročné geologické podmínky si vyžádaly optimalizované řešení konstrukčních stěn. Zároveň bylo nutné objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Ve spolupráci se společností Ytong jsme dokázali vyhovět extrémním požadavkům na samonosné stěny vysoké až patnáct metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výsledkem úspěšné první etapy je efektivní výrobní linka, začleněná do hmotové sestavy areálu i do okolní krajiny.

Už dnes je možné konstatovat, že výsledkem je rozšířený, efektivní a funkční výrobní areál, v němž se nové výrobní a dopravní plochy prolínají se zelení a příjemným zázemím pro zaměstnance

Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty a technický poradce společnosti Ytong, k tomu uvádí: „Stavebně jde z pohledu našich materiálů zejména o vyzdívky sloupového skeletu u obou nových objektů, přičemž největší podíl mají tvárnice Ytong Statik 200 a 250 milimetrů. Skladba obvodového pláště je navržena u těchto objektů (hal) s velkým důrazem na tepelnětechnické vlastnosti obálky/budovy. Takové požadavky byly kladeny i na projektanty ze zahraniční centrály investora. Pro úspěch bylo z našeho pohledu klíčové to, že jsme společně s generálním projektantem pracovali na projektu již ve fázi přípravy. Společně s naším interním technickým oddělením a statikem jsme pro něj připravili vhodné řešení kotvení vysokých stěn (až patnáct metrů do výšky) a hlavně vyztužení pomocí železobetonových věnců do U profilů. I kotvení obvodových panelů je unikátní záležitost a jeho řešení pro nás připravila společnost Hilti, se kterou na kotvení různých břemen úzce spolupracujeme. Samozřejmostí z naší strany byl dohled a kontrola po celou dobu výstavby obou budov.

Pro založení stavby byly použity vrtané monolitické piloty, sama stavba je navržena z prefabrikátů. Veškeré zděné konstrukce, stěny a přizdívky jsou ze systému Ytong

Stavebně-technickým dozorem investora je Ing. Radoslav Vejmelka, který ocenil hladký a bezproblémový průběh výstavby v rámci první etapy rozšíření závodu La Lorraine: „Pro stavbu byly projektantem navrženy osvědčené stavební postupy a materiály. Pro založení stavby byly použity vrtané monolitické piloty, sama stavba je navržena z prefabrikátů. Fasáda je provedena z lehkých sendvičových panelů. Veškeré zděné konstrukce, stěny a přizdívky sestávají ze systému Ytong. Toto zdivo splňuje požadavky na vyžadovanou požární odolnost, statiku, rychlost zdění a snadnou opracovatelnost zdiva. K přednostem systému Ytong patří také výborná rovinnost vyzděných stěn, na kterých se potom snadno provádějí tenkovrstvé omítky a další opatření, která jsou vyžadována, aby zdivo z tohoto materiálu splňovalo i požadavky na plynotěsnost. Se všemi navrženými a osvědčenými konstrukcemi proběhla bezproblémová realizace, a není proto důvod něco v dalších etapách měnit. Podobné konstrukce a materiály budou použity i v dalších fázích.

Skladba obvodového pláště je navržena s velkým důrazem na tepelnětechnické vlastnosti. Kotvení obvodových panelů je unikátní záležitost. Jeho řešení připravila společnost Hilti

Vedle tvárnic Ytong Klasik (P2-500) v tloušťkách 100, 150, 200 a 250 mm byly na obou objektech použity tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností Ytong Statik (P4-550) v tloušťkách 200 a 250 mm, Ytong U profily (skryté bednění pro věnce), Ytong zdicí malta, Ytong nosné a nenosné překlady a Ytong spojky zdiva.

I když se ukončení první fáze rozšíření výroby teprve blíží, už dnes je možné konstatovat, že výsledkem spolupráce všech zainteresovaných partnerů je rozšířený, efektivní a funkční výrobní areál, v němž se nové výrobní a dopravní plochy prolínají se zelení a příjemným zázemím pro zaměstnance.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv Xella