Modulární podhledové a stěnové systémy AMF. Optimální řešení pro zdravé interiéry

Technologie, systémy a konstrukce suché výstavby prodělaly za dobu, kdy se s nimi na českém trhu setkáváme, bouřlivý vývoj. Od počátečního nadšení "sláva, máme zde něco nového" přes rezignaci v období recese ekonomiky až po současný stav, charakterizovaný ochotou investorů zabývat se nadhodnotou, kterou jim mohou tyto koncepty nabídnout jak z hlediska estetického, tak z hlediska funkčního. Je možné říci, že zde již existuje společenská zakázka, která formuluje standardy navrhování, provádění a provozování na velmi vysoké úrovni.

Současné období není ale pro obor suché výstavby jednoduché. Provází jej určitá profesní krize, kdy v návaznosti na obecné poměry ve stavebnictví především z hlediska spolupráce jednotlivých řemesel s generálními dodavateli stavby i mezi sebou klesá úroveň prováděných prací a snižuje se počet kvalifikovaných pracovníků, schopných provádět náročnější konstrukce odborně správně. Modulární systémy, které jsou součástí technologií suché výstavby, potom nabízejí jedno z možných řešení, protože se vyznačují vysokou mírou dohotovení jednotlivých komponent (jsou v převažující míře finálně povrchově upraveny) a stavebnicovým způsobem montáže (díly a konstrukce jsou spojeny způsobem, který nevyžaduje zvláštní vybavení a zařízení na stavbě).

V současné době v sobě zahrnují nejen klasické „kazetové” podhledové systémy, ale i nejrůznější typy solitérních prvků jako jsou baffly nebo ostrůvky, případně stěnové obklady. Inovace v navazujících profesích, především rozvoj LED osvětlení, kladou další inspirativní nároky na technický vývoj oboru. Jako zásadní se ukazuje hodnocení faktoru času: v podmínkách ne vždy ujasněných technických řešení, pod tlakem termínů dokončení, které, vzhledem k tomu že se vždy jedná o dokončovací práce, jsou často bez rezerv, je dostupnost a proveditelnost technického návrhu zásadní. V této souvislosti se použití modulárních systémů ukazuje jako velmi efektivní.

Knauf AMF GmbH & Co. KG z Grafenau v SRN je jedním z výrobců, pro které je důležité nabízet pro současné moderní stavby technická řešení, která vyhoví jak z hlediska splnění technických požadavků zákazníka, tak i z hlediska realizovatelnosti. Velkou výhodou sortimentu Knauf AMF je, že technická řešení mohou v souladu s požadavky daného projektu využívat vhodné výrobky na odpovídající materiálové bázi. I prostřednictvím vlastní technické kanceláře nabízí propojení řešení designu, akustiky, požární ochrany a ostatních požadavků v podhledových a stěnových konstrukcích.

Důležitý je návrh vhodného řešení

Pro hledání optimální kombinace materiálu a konstrukčního systému je důležité správně formulovat požadavky, které má hledané technické řešení splňovat. Vedle hlediska pořizovacích nákladů, které je nutné mít stále v patrnosti, protože kvantifikuje realizační limity provedení díla, se uplatňují požadavky dané normami (hygienickými nebo požárně technickými), estetikou i (a to je novinka v našich krajích) sekundárními náklady (případně i výnosy) vyplývajícími z provozních parametrů. Sem patří přímé náklady související s údržbou na jedné straně a benefity jako je příjemné prostředí dané vhodně zvolenou akustikou, barevností, kombinací s vestavěnými prvky apod. na straně druhé. Obecně je možné požadavky shrnout do dvou skupin:

  • v jedné je základem splnění norem (hygienických, hlukových, protipožárních),
  • ve druhé je cílem vytvořit „ambientní” pohodové prostředí, ve kterém se příjemně pobývá a pracuje.

Obecně platí, že návrh jednoho řešení nemá vyvolávat požadavek na investice v jiné oblasti. Příkladem takového nesprávného řešení jsou například v posledních letech prosazované úspory tepelné energie, realizované zateplením a utěsněním budov včetně oken, s cílem minimalizovat tepelné ztráty, což současně vyvolává potřebu hledat způsob zajištění efektního nuceného větrání, které ale vyžaduje další příkon energie a vyhrazení instalačního prostoru ve větraných místnostech včetně zajištění odhlučnění tohoto větrání, jeho údržby atd.

Každý typ provozu má odlišné nároky, jinak je nutné přistupovat k velkoprostorovým kancelářím, jinak k výrobním halám, zcela jiné požadavky jsou kladeny na zdravotnická zařízení. Pro každého uživatele mají uváděné parametry jinou váhu a je obtížné vytvořit univerzální řešení. Proto se zaměříme například na provoz objektů pro vzdělávání obecně – školy, školky atd.

Estetické požadavky by měly odrážet způsob užívání prostoru:

  • Ve školních třídách podporovat soustředění a neodvádět zbytečně pozornost, technické řešení by mělo zajistit především efektní integraci vhodného osvětlení a případného vybavení audiovizuální technikou.
  • V hernách mateřských škol je naopak vhodné podpořit hravost barevností, strukturou.
  • V komunikačních a oddychových prostorech by měla mít své místo kombinace barev, struktur a tvarů tak, aby mohly být protipólem prostorů „pracovních”.

Hygienické požadavky jsou velmi komplexně regulovány hygienickými předpisy, které upravují:

  • Ve školních třídách akustiku prostoru především z hlediska zajištění srozumitelnosti verbální komunikace, což se řeší vhodnou kombinací pohltivých a odrazivých materiálů v podhledu, případně doplněním pohltivými stěnovými obklady tak, aby byly splněny požadavky normy ČSN 73 0527.
  • V komunikačních prostorech jako jsou chodby a šatny se požaduje použití tzv. širokopásmových podhledů, tzn. materiálů s vyšší pohltivostí; obecně je snaha snížit hluk v těchto prostorech v běžném provozu při pohybu žáků.
  • V jídelnách už z charakteru provozu vyplývá požadavek na maximální snížení hluku použitím pohltivých materiálů, optimálně podhledu doplněného stěnovým obkladem.
  • V tělocvičnách (a nebo i v plaveckém bazénu) je doba dozvuku stanovena v závislosti na objemu prostoru normou ČSN 730527.

Provozní požadavky směřují řešení do takových konstrukcí, které zajišťují jednoduchou vyměnitelnost případně poškozených dílů, jednoduchou integraci, i případnou inovaci vestavěných prvků (např. svítidel). Požadavky jednotlivých provozů jsou vyhraněně specifické: kuchyně vyžaduje především hygienické provedení a případně otíratelnost povrchu, v tělocvičnách je na prvním místě mechanická odolnost nárazu míče, podhledy na chodbách by měly zajistit bezpečnou únikovou cestu v případě požáru – a takto by šlo pokračovat do dalších podrobností.

Co mohou nabídnout produkty AMF

Knauf AMF disponuje v současnosti širokou paletou produktů, které nabízejí bohatou škálu designových i technických řešení jak pro oblast podhledových systémů, tak i stěnových obkladů. Standardním základem pro řešení akustických a hygienických podhledů jsou minerální desky AMF Thermatex® vyráběné technologií wet-felt z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu a to především v provedení Acoustic Range. Tyto tzv. „tvrdé” desky kromě celé škály akustických parametrů jak v oblasti zvukové pohltivosti, tak i neprůzvučnosti umožňují realizovat i podhledové systémy s požární odolností až REI120, resp. EI30. Výhodou je absence tzv. filtračního efektu, protože desky díky vysoké hustotě nepropouštějí vzduch a tím dochází k prokazatelně nižšímu usazování nečistot na povrchu.Technologie Varioline využívá hladkého akusticky účinného povrchu desek k přenesení jakékoliv grafické předlohy na podhled prostřednictvím digitálního tisku.

Výrobky skupiny AMF TOPIQ® jsou desky typu softboard, tzn. lisované z minerální/čedičové vlny. Kromě vysokých hodnot zvukové pohltivosti při malé tloušťce desky je jejich velkou předností malá plošná hmotnost a odolnost do 100% relativní vzdušné vlhkosti. Jako technické řešení se uplatňují nejen jako podhledy, ale především jako podhledové ostrůvky TOPIQ® Sonic Element podvěšené pod stropní konstrukcí, jako solitérní prvky doplňující design i akustiku místnosti. Produkty Heradesign® vycházejí z úplně jiné materiálové báze – desky jsou vyráběny z dřevěných vláken pojených magnezitem a odlišují se od standardně nabízených materiálů robustním povrchem s vláknitou nebo uzavřenou strukturou. Velkou předností je mechanická odolnost umožňující využití tohoto materiálu v systémech ve sportovních halách, podpořená bohatou škálou naměřených hodnot akustických parametrů i možností deklarovat pro podhledy požární odolnost až EI30 zdola. Pro designéry je určitě lákavá možnost barevného provedení podle standardně užívaných vzorníků RAL, StoColor nebo NCS. Zajímavým rozšířením technických řešení jsou potom systémy Heradesign® Baffel ve variantách Plain, Basic a aluDesign. Novinkou je koncept Heradesign® creative umožňující uskutečnit i komplikované designové myšlenky. Sortiment účelně doplňují kovové kazety MONDENA®, nabízející mechanicky odolný povrch, hladký nebo perforovaný bohatou škálou perforací. Povrchová úprava vypalovaným lakem v odstínech RAL, případně s antibakteriální úpravou HYGENA, zajišťuje vysokou udržovatelnost a provozní spolehlivost produktu uplatňovaného v řadě konstrukčních systémů. Součástí nabídky jsou i solitérní stěnové akustické absorbéry AMF Line a ostrůvky SONIC Sky, SONIC Arc a SONIC Modern.

Současné technologie umožňují velmi hospodárně, efektivně i designově vytříbeně navrhovat a realizovat interiéry podle nejvyšších nároků budoucích uživatelů. Praxe ukazuje, že je ale velmi důležité také přesně specifikovat požadavky, které mají konstrukce splňovat, aby bylo možné zvolit vhodné technické řešení a v konečném výsledku účelně využít všechny možnosti použitých materiálů a systémů. Proto Knauf AMF nabízí technickou podporu projektů prostřednictvím své technické kanceláře.

Více na www.amf-cz.cz

Autor: Petr Fitzner
Foto: archiv Knauf AMF