Modulární řídicí a regulační systémy Tecomat

K zajištění komfortního bydlení nestačí již samotná stavební konstrukce. Do moderních domů se instaluje stále větší množství techniky, kterou je potřeba řídit a regulovat tak, aby reagovala na potřeby obyvatel, zvyšovala jejich pohodlí a snižovala náklady na provoz. Modulární plně programovatelné řídicí systémy společnosti Teco a.s. nejsou v zásadě nijak omezené a splní svým uživatelům „každé přání“.

Jsem zastáncem toho, že u moderních domů 21. století nebude brán hlavní zřetel na tepelně-technické parametry směřující k neotevíravým oknům a rekuperaci běžící 365 dní v roce tak, jak to nabízí dnešní pasivní domy [1]. Kromě „rozumné” izolace bude kladen větší důraz na pohodlí obyvatelů, využívání zdarma dostupných zdrojů (u nás především Slunce) a na optimální využívání energie obecně. Tento trend potvrzuje i nedávno vzniklý studijní obor Inteligentní budovy na pražském ČVUT.

Vzhledem k tomu, že stavby mají životnost desítky až stovky let, mělo by se s řídícími a komfortními systémy počítat u každé novostavby a rozsáhlejší rekonstrukce. A jelikož je každá budova unikátní a naše požadavky se budou v čase měnit, je zřejmé, že si nevystačíme s univerzálním neměnným řešením a budeme muset sáhnout po něčem komplexnějším. Jedním z adeptů je modulární řídicí a regulační systém Tecomat, jehož chování lze libovolně nastavit aplikačním programem či v případě potřeby rozšířit o další vstupně/výstupní periferie.

Foxtrot řídí světla ve veřejných prostorech

Tecomat Foxtrot

Srdcem systému je tzv. „základní modul” vyráběný v několika variantách, které se vzájemně liší počtem nebo typem vstupů a výstupů a indikačními a ovládacími prvky. Komunikace probíhá přes ethernetové rozhraní, integrované sériové rozhraní či sběrnici TLC2 či LCD displayem s tlačítky.

Některé moduly disponují také dvoudrátovou sběrnicí CIB Common Installation Bus® speciálně vyvinutou pro ovládání elektroinstalace. Propojením Tecomatu Foxtrot s inteligentními elektroinstalačními prvky tak vzniká moderní systém distribuovaného řízení. Bezdrátové moduly řady RFox i sběrnicové řady CFox je možné rozdělit na tzv. senzory (vypínače, tlačítka, čidla teploty aj.), aktory (relé, stmívače, ...) kombinované sensory/aktory a speciální prvky (např. ovládací terminály).

Foxtrot řídí klimatizace

Základní vstupy a výstupy

Každý základní modul disponuje několika digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Pro ilustraci zmiňme například digitální AC 230 V vstup (detekce HDO, napájení ...), analogové DC vstupy pro přímé připojení teplotních čidel Pt100, Pt1000, rychlé digitální vstupy 24V DC / 100 kHz či vysokorychlostní čítač (HSC). Číslicová rozlišovací schopnost analogových vstupů činí 12 bitů. Výstupy mohou být opět digitální (tranzistor, relé) i analogové (převodník s rozlišením 12 bitů), a to i navzájem galvanicky oddělené (od vnitřních obvodů nebo v rámci skupin navzájem). Kompletní informace v [2].

Foxtrot řídí měření a regulaci v domech

Rozšiřující vstupní/výstupní moduly

Rozšiřující moduly se instalují na sběrnici TCL2 a umožňují navýšení o další digitální či analogové vstupy a výstupy. Kromě připojení více čidel a ovládaných zařízení však některé z nich disponují i přesnějšími parametry pro speciální využití (např. modul IT-1602 s 16 bitovým analogovým vstupem).

Kompatibilita

Řídicí systémy lze samozřejmě programovat různými způsoby. U Tecomatu padla přirozená volba na mezinárodní standard IEC 61131-3. Ten znají programátoři programovatelných automatů (PLC) na celém světě a vytvořené programy lze přenést i na PLC jiných výrobců. Naopak lze použít programy a funkce napsané pro jiné PLC nebo i celé knihovny tvořené a udržované komunitou OSCAT (Open Source Community for Automation). Koncovým uživatelům to dává jistotu stálého vývoje a vylepšování i v budoucnu.

Foxtrot řídí žaluzie

Široké možnosti využití

Jak již bylo zmíněno výše, systém je modulární. Lze jím tedy v ovládat a řídit prakticky cokoliv v domech jakékoliv velikosti. V případě chytrých domů využívajících maximálně dostupné zdroje energie může například řídit fotovoltaickou elektrárnu. Vyráběná energie je pak směrována přednostně pro provoz domu, následně jsou nabity baterie (pokud v systému existují) a v případě slunného dne část energie ukládána do zásobníku s teplou vodou nebo využita na přitápění. V závislosti na předpovědi počasí a aktuálním stavu (venkovní teplota, teplota zásobníků) lze pak omezit využití konvenčních zdrojů energie (plyn, elektřina z rozvodné sítě) a maximalizovat zisky ze Slunce.

Na zařízení vybavené univerzální dvouvodičovou sběrnicí CIB se mohou připojovat senzory – vypínače, otočné ovladače, termostaty s displeji, snímače kontaktů, čidla teploty, vlhkosti, CO2, kouře, pohybu, aj. Připojí se na ně i aktory – výkonová relé, ovladače žaluzií a jiných motoricky ovládaných prvků – vrat, markýz aj., dále stmívače pro nejrůznější světelné zdroje, nově především LED žárovky, LED pásky a LED výkonové čipy, které jsou daleko komplikovanější než stmívání klasických žárovek. Sběrnice umožňuje připojit i zabezpečovací a přístupové prvky – zámky, kódovací klávesnice nebo RFID čtečky a biometrické čtečky.

Foxtrot připojí designové interiérové prvky

Literatura:

[1] Jiří Hejhálek: Pasivní dům. Špičková technologie ve slepé uličce, Stavebnictví a interiér 8/2015, www.stavebnictvi3000.cz

[2] Tecomat Foxtrot, www.tecomat.com

[3] Ing. Jaromír Klaban: Tecomat Foxtrot – řídicí uzel pro Smart House, www.stavebnictvi3000.cz

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Archiv firmy