Statik stavbu odborně prohlédne a určí původ vzniku škod. Příčinu by měl důkladně popsat a navrhnout způsob sanace, případně navrhnout možnosti, jak ji provizorně zajistit. Foto: Dietrich Leppert

Statický posudek v otázkách a odpovědích

Potýkáte se s poruchou nosných stavebních konstrukcí? Narazili jste na trhliny či praskliny ve zdivu, objevilo se jeho vyboulení nebo prověšení stropů? Připravujete změnu způsobu užívání či úpravu dispozice vaší nemovitosti? Stojíte před rozhodnutím, zdali přivolat na pomoc statika? Na následujících řádcích vám pomůžeme situaci vyhodnotit.

V první řadě si popišme, co je to statický posudek. Jde o úřední dokument opatřený kulatým razítkem autorizovaného statika (registrovaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT), který stanovuje příčiny poruch staveb a navrhuje jejich řešení. Součástí posudku je vedle statického výpočtu obvykle i fotodokumentace pořízená při prohlídce nebo výkresy technického řešení, případně může statik doporučit sledování konstrukce, jako například aplikaci sádrových terčů, odběr vzorků či provizorní zajištění konstrukce.

K čemu statický posudek slouží?

Standardně jsou statické výpočty a měření zapotřebí před zahájením každé novostavby i během následných prací nebo při rozsáhlé rekonstrukci. Odborník musí v takovém případě nadimenzovat plánovanou stavbu pro územní řízení, určit její přesné rozměry pro projekt i dokázat bezpečnost hotového projektu. Pro potřeby našeho článku však rozebereme zejména variantu, kdy se na statika obrací majitel již vybudované, obvykle starší budovy, která vykazuje poruchy. Od statika se v takovém případě očekává, že se odborně vyjádří k závažnosti problému. Statické posouzení přitom nezbytně vyžadují veškeré trhliny a praskliny, zejména ve svislých konstrukcích stavby, ale i zvýšené průhyby stropů.

Pokud statik usoudí, že stavba je v havarijním stavu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. Foto: Lena S92

Jaké podklady je vhodné statikovi předložit?

Možností, jak proces tvorby statického posudku urychlit, či dokonce snížit cenu služby, je předložit statikovi původní projektovou dokumentaci. V některých případech si ji lze nechat dohledat na příslušném stavebním úřadě a požádat o nahlédnutí do spisu. Dle platné legislativy o to může požádat každý, kdo prokáže právní zájem nebo vážný důvod, a to se souhlasem vlastníka dané stavby.

Vedle toho je vhodné znát doplňující informace o historii objektu, tedy o jeho stáří, k jakým účelům byl v minulosti využíván či k jakým přestavbám v průběhu jeho existence došlo a kdy. Podmínkou je také zajistit statikovi do objektu přístup, aby mohl provést stavebně-technický průzkum.

Co předchází vypracování statického posudku?

V případě, že se nedochovala projektová dokumentace stavby, je potřeba provést měření, která poslouží ke zjištění pevnosti a únosnosti stávajících konstrukcí. Ta probíhají buď takzvaně nedestruktivně (bezdrátovými detektory), semidestruktivně (částečným odsekáním, bez ztráty únosnosti), nebo destruktivně (s lokální ztrátou únosnosti). V rámci posuzování stavu konstrukcí může statik také odebrat vzorky, zavést sondy do nosných prvků a další. Pokud přitom usoudí, že stavba je v havarijním stavu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Praskliny a trhliny mohou vznikat vlivem pohybu zeminy pod základy nebo jako důsledek otřesů způsobených například bouracími pracemi v okolí, případně provozem tramvají či automobilů. Foto: zimmytws

Jaké jsou nejčastější příčiny poruch stavebních konstrukcí?

Především jde o rozmanité praskliny a trhliny, které mohou vznikat vlivem pohybu zeminy pod základy nebo jako důsledek otřesů způsobených například bouracími pracemi v okolí, případně provozem tramvají či automobilů. Negativní vliv na konstrukci mají samozřejmě i veškeré nesprávně provedené rekonstrukce (opatrnost by měla být namístě zejména při provádění jakýchkoli zásahů v blízkosti kleneb nebo během oprav krovů) a vlhkost prosakující střešní konstrukcí skrze nefunkční hydroizolaci. Trhliny a praskliny jsou občas i následkem chybného provádění stavebních úprav – například když si stavebník neověří nosnost stávajících konstrukcí a novými materiály je přetíží. Objekt lze negativně ovlivnit také prováděním nové stavby v jeho blízkosti (včetně zdánlivě bezvýznamných úprav, jako je zasypání studny či žumpy), k narušení obvodového zdiva může dojít také z důvodu jeho vystavování teplotním výkyvům. Chyby v konstrukci navíc někdy vytvářejí již sami stavebníci (nebo dodavatelská firma) svou technologickou nekázní při zdění.

Vzniklé trhliny odborníci dělí na malé (do dvou milimetrů), jejichž posouzení a náprava není tak urgentní, ale pozornost jim je přesto třeba věnovat, a velké (nad dva milimetry délky či hloubky). Ty ze své podstaty vyžadují co nejrychlejší kontrolu statikem a následné řešení.

Dřevěné konstrukční prvky mohou být degradovány také působením biotických činitelů. Foto: Pumbastyle

Co je výstupem statického průzkumu?

Statik stavbu odborně prohlédne a určí původ vzniku škod. Příčinu by měl důkladně popsat a navrhnout způsob sanace, případně navrhnout možnosti, jak ji provizorně zajistit. Mezi řešeními, která statik doporučí, se může objevit například návrh na zesílení nosných konstrukcí, sloupů či pilířů, případně vyztužení nebo podepření konstrukce. U starších, velmi poškozených domů je mnohdy zapotřebí přistoupit k sepnutí budovy předpínacími lany, k injektáži trhlin a dalším zásahům.

Jak je služba statika finančně náročná?

Běžná cena základního statického posudku poruchy se obvykle pohybuje v řádu šesti až osmi tisíc korun. Některé jednoduché konzultace na místě však lze pořídit i do tří tisíc korun. V každém případě však počítejte s tím, že uvedené částky jsou jen orientační – finální cena se samozřejmě odvíjí od aktuálního stavu a velikosti dané stavby a daného rozsahu poškození, kterému podléhá. Mnohé kanceláře statiků nabízejí také možnost slevy v případě, že klient na vyhotovení dokumentace nespěchá (a naopak zpoplatňují expresní dodání), či umožňují startovní nezávaznou konzultaci na dálku na základě zaslané fotografie, která může být i zdarma. Nižší cenu vám většinou zajistí i doložení archivní dokumentace skutečného provedení stavby a následných zásahů do konstrukce domu.

Jak najdu svého statika?

Jako první krok doporučujeme vyhledat si odborníka na webových stránkách ČKAIT. Na adrese www.ckait.cz zvolte sekci „vyhledávání osob” a následně obor „IS00 – statika a dynamika staveb”. Ačkoli je zde u každého jména uvedena adresa sídla, seznamy bohužel neobsahují telefonické ani e-mailové kontakty, které si je proto potřeba již dohledat jinou cestou.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock