Systémová nabídka společnosti Xella zahrnuje také stropní konstrukce.

Statika staveb z porobetonových zdicích materiálů. Minimum pro laiky

Každý dobře postavený dům by měl v sobě skloubit účel, pevnost a vzhled. Špatně či nedokonale řešená finální podoba domu není zásadní překážkou, ostatně často jde o věc vkusu. Bez správně vyřešené statiky si však nelze kvalitní dům představit. Proto je dobré základy statiky znát a vědět, co stabilitu domu ovlivňuje.

Dříve stála statika zděných rodinných domů tak trochu stranou, materiály se v čase výrazně neměnily, velké rozdíly nebyly ani v prioritách investorů. Dnes je situace zcela odlišná – na trhu jsou nové moderní typy zdicích materiálů a mění se i požadavky budoucích majitelů rodinných domů.

Statika a právo

Pro posuzování únosnosti zdiva platí od března 2010 – jako jediná – řada nových českých a evropských norem (Eurokód 6) pro zděné konstrukce ČSN EN 1996.

Shodné vlastnosti zdicích materiálů zlepšují statiku a redukují na minimum tepelné mosty.

Co je důležité vědět před návrhem statiky

Nosnou konstrukci zděných staveb tvoří zdi a stropy, vytvářející prostorově stabilní celek, schopný přenést do základů veškerá svislá a vodorovná zatížení a vyrovnávat sedání a chvění základové půdy, odolávat otřesům (doprava, zemětřesení) a dalším účinkům. Zděné konstrukce musejí vykazovat dostatečnou prostorovou tuhost.

Jeden typ zdiva na celém domě je vždy z hlediska statiky výhodou

Shodné vlastnosti zdicích materiálů zlepšují statiku a redukují na minimum i tepelné mosty. Ucelená systémová nabídka společností, jako je u nás například Xella, výrobce zdicích materiálů Ytong a Silka, dnes zahrnuje svislé nosné stěny, obvodové stěny, příčky a stropní konstrukce, v nabídce má i schodiště a střešní prvky.

Statický výpočet zdiva

Statik, který výpočet provádí, musí kalkulovat jak s účinky zatížení, tak únosností zdiva. Na zatížení domu má vliv vlastní hmotnost stavby, užitné zatížení na podlahách nebo klimatické zatížení (sníh, vítr).

Výběr tvárnic

Skupiny zdicích prvků se zařazují do kategorií a skupin, které se liší procentuálním podílem dutin ve výrobku. Pórobeton Ytong i vápenopískové tvárnice Silka jsou zařazeny do skupiny 1. Ytong je materiál bez dutin a chová se jako kompaktní stavivo, tvárnice Silka splňují nejvyšší požadavky na únosnost a protihlukovou ochranu staveb.

Zděné konstrukce musejí vykazovat dostatečnou prostorovou tuhost.

Zásady zdění

Pro pórobetonové tvárnice platí, že výslednou pevnost zdiva ovlivňuje nejen samotný zdicí prvek, ale i malta, kterou se tyto prvky lepí. U zdění je důležitá i vazba mezi jednotlivými řadami.

Nosné obvodové zdivo

Na jednovrstvé obvodové stěny rodinných domů se nejčastěji používá Ytong Lambda YQ (P2-300) a Ytong Klasik (P2-400). Tyto tvárnice není při tloušťce zdiva 450 milimetrů nutné zateplovat.

Podzemní stěny

Pro stěny pod zemí lze využít tvárnice Silka. Při návrhu podzemní nebo částečně do zeminy zapuštěné stěny je zpravidla staticky nutné opřít stěnu o tuhou stropní konstrukci a kolmé ztužující stěny.

Pro nosné obvodové zdivo se dnes nejčastěji používá Ytong Lambda YQ (P2-300) a Ytong Klasik (P2-400).

Vnitřní nosné stěny

Únosnost zdiva se každopádně musí vždy prokázat statickým výpočtem. Pro vnitřní stěny rodinných domů doporučujeme tvárnice Lambda Univerzal (P3-450), případně Ytong Statik (P4-550). Stěny z těchto tvárnic se provádí zpravidla v tloušťkách 250 a 300 milimetrů.

Nenosné zdivo

Pro velikost nenosných vyzdívek platí omezeně maximální vodorovné vzdálenosti mezi svislými dilatačními spárami (nebo lícem skeletu) šest až osm metrů. Vodorovné dilatační spáry se provádí v úrovni stropních konstrukcí.

Příčky

Příčky se ke stropům většinou nefixují natvrdo, ale pružným osazením do profilu nebo s pomocí kotevních pásků. Při vedení rozvodů nesmí být ohrožena stabilita příčky.

Věnce a krov

Nutné je dostatečné dimenzování a propojení věnců pod pozednicemi krovu. Věnec musí rozložit vodorovné síly působící od krovu a převést je do příčných zdí nebo do tuhé stropní konstrukce.

Pokud vás oblast statiky budov, realizovaných z pórobetonu Ytong a vápenopískových tvárnic zaujala a rádi byste získali další informace, odbornou pomoc a poradenství vám poskytnou regionální zástupci společnosti Xella Česká republika nebo odborní techničtí poradci v jednotlivých regionech.o

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv společnosti Xella