Tepelně izolační malty a omítky

Při navrhování novostaveb je mimo jiné nutno myslet nejen na vhodnost jednotlivých stavebních materiálů, ale i na vhodnost jejich kombinací. Například velice kvalitní nosné obvodové zdivo z cihelných bloků nebo tvárnic můžeme z tepelně technického hlediska znehodnotit použitím sice pevnostně kvalitní, avšak tepelné mosty vytvářející malty.

Tepelné mosty jsou místa, kudy může tepelná energie snadněji projít přes překážku, tedy v případě staveb »utéci« z objektu bez užitku. Tepelnými mosty tak uniká až několikanásobně více energie než okolní dobře izolovanou konstrukcí. Mimo úniku tepla na vnitřním povrchu konstrukce - v interiéru - dochází ke snížení povrchové teploty, což může mít za následek další nepříznivé jevy, zejména vznik plísní. Jejich tvorba bývá u nových staveb podpořena používáním moderních velmi těsných oken, díky jejichž nízké infiltraci stoupá relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech. A čím vyšší je relativní vlhkost, tím menší závady v konstrukci mohou díky nižší povrchové teplotě způsobit kondenzaci vlhkosti a být tak příčinou zdroje problémů s plísní. Nepříznivé účinky se neprojevují pouze v rozsahu omezeném geometrickou plochou tepelného mostu, ale zasahují i přilehlé konstrukce. Protože tepelné mosty mají zpravidla zanedbatelné rozměry ve srovnání s ostatními plochami, bývají často (neprávem) podceňovány a přehlíženy. Jejich procentuální zastoupení je sice malé, ale jejich následky včetně navazujících nákladů (v lepším případě »pouze« ve formě trvale zvýšených nákladů na vytápění) mohou být velice nepříjemné a drahé. Kvalitně vyřešit problém tepelných mostů v konstrukci objektu není vždy jednoduché a bez komplikací. Včasná pozornost věnovaná tomuto problému se však bezpochyby vyplatí.

Jednou z cest, jak napravit závady v konstrukci stavby nebo celkově vylepšit stavbu a snížit její energetickou náročnost, je provedení dodatečné tepelné izolace. To je však vždy složitější a nákladnější, než provedení kvalitní tepelné izolace již při stavbě.

Místa, kde zcela běžně vznikají tepelné mosty, jsou v osazení okenních rámů. Okna mohou být třeba osazena i ve zdivu s výbornými tepelně technickými vlastnostmi a zdánlivě tedy bez problémů. Tepelná izolace zdiva je však do značné míry dána jeho tloušťkou. Naproti tomu dnes běžně používaná okna, byť sebelépe řešená, mívají pouze několikacentimetrovou tloušťku rámu, která dělí vnitřní vytápěné prostředí od vnějšího (na rozdíl od dříve hojně používaných špaletových oken). A právě tento slabý rám umožňuje teplu »vytéci« z interiéru po relativně krátké dráze kolem rámu okna materiálem okolního zdiva.

Všechny vyjmenované problémy je možno do větší či menší míry eliminovat použitím kvalitních tepelně izolačních maltových směsí, a to jak pro zdění, tak i pro omítky. Ve vyspělých evropských státech je těmto materiálům již dlouhodobě věnována zasloužená pozornost. Výhody jsou zřejmé:
• tepelně izolační malta pro zdění zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi cihlovými bloky nebo tvárnicemi a zvyšuje tepelný odpor zdiva až o 17 %;
• tepelně izolační omítka zvyšuje tepelný odpor zdiva, zejména je-li použita jako vnější i vnitřní;
• tepelně izolační omítku lze využít i při provádění dodatečných tepelných izolací;
• tepelně izolační omítkou se dají do jisté míry snížit tepelné ztráty v místě osazení okenního rámu.

Na trhu jsou již k dispozici u nás vyvinuté tepelně izolační malty a omítky z tuzemských surovin a v cenách přijatelných i pro běžné stavebníky. Vypočtená návratnost za vyšší cenu maltových směsí je při nižších nákladech na vytápění 4 až 8 let, což je vzhledem k předpokládané životnosti stavby doba velice příznivá.

Spolehlivý a zodpovědný dodavatel stavebních prací a materiálů doporučuje skladbu obvodového nosného zdiva v takovém provedení, aby vyhověla náročným požadavkům na tepelnou izolaci. Tato doporučení nejsou bezúčelná. Při neustále stoupajících nákladech na vytápění objektů se zvyšují i požadavky na minimalizaci tepelných ztrát. Vzájemnou kombinací moderních cihlových bloků typu THERM a tepelně izolačních malt a omítek se tak vytvoří velmi kvalitní jednovrstvé cihelné zdivo a vznikne kvalitní a ekonomicky provedená stavba. Dnes tedy dvojnásob platí, že jen málokterý současný stavebník je tak bohatý, aby mohl používat »levnou maltu« typu tři lopaty písku, lopata cementu a trochu vápna.

Autor: Ing. Jiří Kápl
Foto: Archiv firmy