Cihelné zdivo SUPERTHERM od firmy HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je největším českým cihlářským výrobcem, který dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, zahrnující jak prvky pro svislé zdění, tak prvky pro vodorovné konstrukce. Velmi známé jsou systémy obvodového zdění SUPERTHERM P+D a SUPERTHERM STI se zvýšenou tepelnou izolací a s vyřešenými detaily zejména v místech napojení oken a dveří. Pro současnou výstavbu je i díky firmě HELUZ cihla stále velmi přitažlivým materiálem.

Cihlářští výrobci jsou často kritizováni, že vysoká obliba pálených stavebních materiálů má základ v jejich lobbistickém vystupování. Těžko si ale představit, jak by mohli cihláři jakkoliv ovlivnit chování přibližně dvou třetin investorů a stavebníků, kteří při výstavbě a rekonstrukcích rodinných bytových domů sahají po cihle, kdyby jim nenabízeli hlavně to, co chtějí a potřebují.

To znamená kvalitní výrobky, časté inovace, o kterých dobře informují veřejnost, snadný, přímočarý a rychlý postup při navrhování stavby a její realizaci, pohodlné a příjemné bydlení ve zdravém prostředí, vysoký stupeň bezpečí, vysokou energetickou šetrnost, dlouholetou životnost stavby bez nutnosti brzkých drobných oprav, z čehož plyne její trvale vysoká hodnota. Toto všechno dnes zákazník nákupem systémů cihelné výstavby dostává. Spolehlivým a mnoha realizacemi prověřeným partnerem při výstavbě je společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a jeho známý cihelný stavební systém. Připomeňme si výhody tohoto cihelného zdiva.

Přednosti systémů zdicích prvků HELUZ

Ověřená jakost. Veškeré zdicí prvky společnosti HELUZ mají vlastnosti, které jsou ověřeny podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády (NV) č. 173/1997 Sb. (kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody), ve znění pozdějších předpisů (NV č. 78/1999 Sb. a NV č. 323/2000 Sb., NV č. 329/2002 Sb.) nejpřísnějším postupem, tzn. certifikací. Všechny výrobky tak mohou být prodávány a při dodržení zásad správného projektování a výstavby použity do staveb tak, aby bylo splněno šest základních požadavků pro stavby (podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR):

(1) mechanická odolnost a stabilita,
(2) požární bezpečnost,
(3) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
(4) ochrana proti hluku,
(5) bezpečnost při užívání,
(6) úspora energie a ochrana tepla.

SUPERTHERM překračuje standardy

Volbou zdicích materiálů SUPERTHERM P+D a zejména SUPERTHERM STI a jejich správným zabudováním ve stavbě docílí investor nejen normou požadovaných vlastností, ale i výrazně lepších.

Energetická náročnost. Například co se týče tepelné ochrany budov (dnes jeden z vůbec nejdůležitějších požadavků), převyšuje správně zhotovené zdivo SUPERTHERM STI i doporučované hodnoty tepelně technické normy ČSN 73 0540-2. To předurčuje toto zdivo pro domy s velmi vysokou energetickou úsporou.

Podstatné však je, že velmi nízké energetické náročnosti je zde dosaženo technologií jednovrstvého zdění bez dodatečné aplikace tepelně izolačního systému (ETICS). Investor ušetří nejen náklady za montáž tepelně izolační vrstvy, ale i spoustu drahocenného času.

Žádné potíže s vlhkostí. Investor má také jistotu, že nebude muset zápasit s případnými vlhkostními poruchami, které někdy překvapují majitele domů s vícevrstvými obvodovými stěnami, které byly buď špatně navrženy nebo, což bývá častěji, špatně postaveny. Někdy oboje - zejména v amatérských podmínkách. Cihelné lehčené zdivo SUPERTHERM má v teplejším období vynikající schopnost sebevysušování. Kdo chce tuto vlastnost pojistit, může navrhnout a realizovat z vnitřní strany difúzně uzavřenější omítku (tím se tok vodní páry zevnitř do konstrukce zbrzdí), zatímco z vnější strany je vhodné mít omítku co možná nejvíce difúzně otevřenou. Také další vlastnosti staveb ze SUPERTHERMu stojí za pozornost.

Požární bezpečnost. O této vlastnosti panuje mezi odborníky a laiky obecná shoda. Cihelné zdivo je nehořlavé, požár nešíří a ohni odolává dostatečně dlouho (požární odolnost třídy A).

Ochrana zdraví a životních podmínek. Cihly jsou vyráběny z cihlářských jílů a přírodních příměsí (ostřiva, dřevěné piliny voda apod.). Během výroby - od zpracování surovin přes výpal až po balení a expedici - se k tomuto materiálu nepřidávají žádné nepřirozené a zdraví škodlivé látky. Také proces výroby je bezodpadový, bez exhalací popílku a kyselých a nebezpečných oxidů (SO2, NOx apod.). Společnost HELUZ má navíc na každém výrobním zařízení tzv. přepalovačku plynů unikajících z výroby. Zbývá oxid uhličitý unikající do ovzduší při výpalu cihel zemním plynem. Přestože se kvůli tomuto plynu zavádějí nové ekologické daně, jejich vliv na tzv. globální oteplení a klimatickou nestabilitu je neprůkazný. Dnes se již otevřeně diskutuje, že klimatické změny ovlivňují mocnější síly než stopové plyny v ovzduší.

Také obyvatelé cihlových domů nejsou vystaveni žádným nepříznivým vlivům, které by vyplývaly z podstaty zdiva.

Ochrana proti hluku. Cihlová stěna opatřená omítkou zvuk pohlcuje (v maltě a omítce), odráží (dobře pálený, relativně těžký cihelný střep má velký modul pružnosti a tudíž má velkou zvukovou odrazivost), ale ze všeho nejhůř zvuk propouští. Většinou se uplatňuje tzv. vzduchová průzvučnost, mnohem méně šíření zvuku cihelným materiálem - tedy jeho harmonickým mechanických kmitáním. Díky nestejnorodé podstatě cihelného zdiva se zvukové vlny rozptylují na hranicích různých materiálů (vzduch, cihla, malta), čímž se zvuk rychle tlumí.

Tepelná akumulace zdiva. Veličina, kterou sice přímo nepředepisuje žádná dnes platná norma, ale která má přesto pro uživatele velký význam. Akumulace je důležitá pro stabilitu vnitřní prostorové teploty, jestliže např. náhle vypne vytápění nebo dojde k velké změně venkovní teploty. Současně s tím je stabilnější také vnitřní relativní vlhkost, která velmi rychle (exponenciálně) roste s klesající teplotou a naopak.

Společnost HELUZ stále zdokonaluje výrobky a doplňuje komplexnost svého výrobního sortimentu v závislosti na požadavcích trhu. Výrobní sortiment zahrnuje širokou škálu prvků pro svislé i vodorovné konstrukce včetně různých doplňků. Základními reprezentanty výrobků pro obvodové zdivo jsou cihelné tepelně izolační bloky s označením SUPERTHERM P+D a jako novinka též cihelné bloky SUPERTHERM STI se zvýšeným tepelným odporem. Jedná se o zazubené cihelné bloky tzn. že se maltuje pouze vodorovná ložná spára a svislá spára je tvořena díky tvarovaným stěnám (systém pero a drážka) bez použití malty. Tím je dosaženo jednoduchého a rychlého zdění s nízkou spotřebou malty.

SUPERTHERM STI - cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi v ČR

Dnes již klasický sortiment společnosti HELUZ tvoří cihelné bloky SUPERTHERM P+D jež jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny, u kterých požadujeme dobré tepelně izolační vlastnosti a vysoké pevnosti. Vyrábí se v šířkách 365; 380; 400; 440 a 490 mm a pevnost těchto tvarovek je P8; P10 a P15 MPa. Novinkou a velkým výrobním hitem společnosti HELUZ jsou cihelné bloky SUPERTHERM STI, jež byly navrženy z důvodu neustále se zvyšujících nároků na tepelný odpor budov. Jedná se o cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu, které díky těmto vlastnostem přináší stavebníkům velmi významnou úsporu nákladů na vytápění. Tyto cihelné bloky byly poprvé představeny na veletrhu FOR ARCH v Praze v roce 2003, kde získaly ocenění za cihelné bloky s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi. Cihly SUPERTHERM STI jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny s nejvyššími nároky na tepelně izolační vlastnosti. Všechny bloky o tloušťce 300, 365, 380, 400, 440 a 490 mm splňují tepelné požadavky platných norem bez dodatečného zateplování. Vyrábí se v pevnostech P6 a P8 MPa a liší se od cihel kvality P+D o 4 - 5 kg nižší hmotností, což je dáno rozdílnou objemovou hmotností (u STI se pohybuje v rozmezí 600 - 650 kg/m3, u P+D 700 - 800 kg/m3). Další změnou je větší počet řad děrování u cihelných bloků STI.

Závěr

Cihelné zdicí bloky od firmy HELUZ jsou předmětem stálého a intenzivního vývoje. Stále se však jedná o staletími prověřený přírodní materiál, jenž dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje klima v interiéru objektu. Cílem společnosti HELUZ je uspokojovat potřeby stavebníků a na trh dodávat komplexní a kvalitní cihelný systém, z něhož lze postavit dům pro spokojený život.

Autor:
Foto: Archiv firmy HELUZ